ZHP Chorągiew Krakowska - ZHP Chorągiew Krakowska
ZHP Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
ostatnie inforamcje
W imieniu 1 Gorlickiej Dru?yny W?drowniczej GROT zapraszamy na Manewry...
1 procent podatku
1% dla ZHP
Tyle wystarczy, by wesprze?
6400 harcerzy w Ma?opolsce!
1 procent podatku
galeria


Komisja Historyczna - Zmarli

11 marca 2015 roku zmar? w wieku 86 lat hm. p?k mgr in?. Kazimierz JARZEMBOWSKI, w harcerstwie od 1937 r., zast?powy w Szarych Szeregach (1943?1944) i ?o?nierz AK w Lublinie, ci??ko ranny w Akcji Burza, po wojnie przyboczny (od 1945), a nast?pnie dru?ynowy I ?eglarskiej Dru?yny Harcerzy w Lublinie (1947?1948) i zast?pca hufcowego Hufca Harcerzy Lublin-Po?udnie (1948). Po odbyciu zasadniczej s?u?by wojskowej (1950?1952) pe?ni? zawodow? s?u?b? wojskow? (1952?1979), w tym od 1960 r. w Szefostwie S?u?by Czo?gowo-Samochodowej MON. W 1983 r. by? inicjatorem odtworzenia dziejw Lubelskiej Chor?gwi Szarych Szeregw oraz zwo?ania pierwszego zlotu jej by?ych cz?onkw. W 1987 r. by? redaktorem odpowiedzialnym za cz??? monografii pt. Dzieje ZHP na Lubelszczy?nie w latach 1911?1975, obejmuj?c? lata okupacji, wydanej przez UMCS w Lublinie. W latach 1985?1987 by? przewodnicz?cym Harcerskiego Studium Historycznego przy Hufcu ZHP Lublin-Miasto, a w latach 1984?1997 wsp?pracownikiem redakcji miesi?cznika Harcerstwo. W 1991 r. przygotowa? scenariusz i doprowadzi? do otwarcia sta?ej wystawy w Muzeum Martyrologii Pod Zegarem w Lublinie pt. Martyrologia m?odzie?y Lublina i harcerstwa Lubelszczyzny 1939?1945, obejmuj?cej 5 sal wystawowych, przy czym by? rwnie? autorem dwu z tych sal, po?wi?conych lubelskiemu harcerstwu. By? autorem kilkudziesi?ciu artyku?w z zakresu historii harcerstwa oraz szeregu biogramw instruktorw harcerskich. Od roku 1999 by? cz?onkiem Kr?gu Seniorw przy Hufcu ZHP Warszawa-Mokotw, a od roku 2006 - cz?onkiem Komisji Historycznej ZHP Chor?gwi Krakowskiej. Mimo zaawansowanego wieku i z?ego stanu zdrowia wyda? wsplnie z Ludmi?? Kuprianowicz Harcmistrzynie i harcmistrze Zwi?zku Harcerstwa Polskiego mianowani w latach 1920?1949 (Krakw 2006), samodzielnie Lubelskie harcmistrzynie. Maria Walciszewska. Maria ?witalska. Biografie-dokumenty-fotografie (Krakw 2008), Wiersze wybrane (Warszawa 2008), Tadeusza Jarskiego-Jarzembowskiego Obali? mit bezsilno?ci (2010) oraz ostatnie w?asne opracowanie Lubelska Chor?giew Szarych Szeregw Ul Zbo?e 1939?1944 (Krakw 2012). Zosta? odznaczony Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, Krzy?em AK, Medalem Wojska, Z?otym Medalem Opiekuna Miejsc Pami?ci Narodowej, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP, Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP z Rozet?-Mieczami, Odznak? Weterana Walk o Niepodleg?o??, Odznak? Akcji Burza, Srebrn? Odznak? NOT, Z?ot? Odznak? SIMP i Medalem Komisji Historycznej ZHP Chor?gwi Krakowskiej.

W dniu 22 lutego 2015 roku zmar? w Warszawie w wieku 89 lat hm. dr Czes?aw DEJNAROWICZ, pedagog, pracownik PAN, zast?pca komendanta wojewdzkiego Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej w Krakowie, cz?onek grupy instruktorw reaktywuj?cych ZHP w Krakowie w 1956 roku, delegat na I krajowy Zjazd Dzia?aczy Harcerskich w ?odzi, zast?pca ds. programowych i szkolenia komendanta Chor?gwi Krakowskiej Harcerstwa (1957), instruktor GKH: zast?pca kierownika Wydzia?u Harcerskiego (1957?1959), kierownik Wydzia?u Kszta?cenia Kadry (1962), redaktor naczelny Harcerstwa (1959?1964), cz?onek G?wnej Kwatery Harcerstwa i Naczelnej Rady Harcerskiej (1959?1964), cz?onek Prezydium Rady Naczelnej ZHP (1964?1968), redaktor naczelny Wydawnictwa Harcerskiego (1959); p?niej pracownik Pa?stwowego Wydawnictwa Naukowego, pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk i cz?onek Rady Redakcyjnej Przegl?du Bibliotekarskiego. Autor prac naukowo-badawczych (m.in. Literatura naukowa. Uczeni. Wydawcy, Nowy Atlas Polski) oraz artyku?w w Nauce Polskiej. Ostatnio by? w Krakowie na spotkaniu Komisji Historycznej zorganizowanym z okazji 40-lecia Zjazdu ?dzkiego w grudniu 1996 r. w Pa?acu M?odzie?y. Zosta? odznaczony Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pogrzeb odby? si? 27 lutego 2015 r. na Cmentarzu Komunalnym P?nocnym w Warszawie.

9 stycznia 2015 roku zmar? w wieku 71 lat hm. Mieczys?aw DZIERWA, in?ynier mechanik, b. instruktor dru?yny ?eglarskiej Hufca Krakw-Grzegrzki, b. instruktor 11 KDH w Hufcu Krakw-?rdmie?cie, wsp?organizator 17 edycji Rajdu Instruktorskiego Azymut, cz?onek Komitetu Organizacyjnego Jubileuszowego Apelu Poleg?ych Botaniczna 1944-1994, cz?onek b. Kr?gu Instruktorskiego ZHP Cz?onkw Wspieraj?cych GOPR, ratownik w czasie zimowisk Hufca Krakw-?rdmie?cie w Bukownie Tatrza?skiej.
Pogrzeb...


6 stycznia 2015 roku zmar? w wieku 71 lat hm. Ryszard MOLISZEWSKI, d?ugoletni komendant i instruktor Hufca Proszowice; kierownik Referatu Organizacji Wolnego Czasu komendy Hufca Proszowice (od 1963), zast?pca komendanta hufca (1963?1964) i komendant hufca Hufca Proszowice (1967?1982), przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej Hufca Proszowice (od 1986), b. prezes sp?dzielni Samopomoc Ch?opska. ?wietny gospodarz i organizator zw?aszcza akcji obozowych. Pogrzeb odby? si? 10 I 2015 r. na cmentarzu w Proszowicach

5 stycznia 2015 roku zmar? w wieku 91 lat hm. Bohdan RADKOWSKI HR (pierw. Palka), pseud. ?wierk, aktor oraz re?yser teatralny i telewizyjny, uczestnik kampanii wrze?niowej, ?o?nierz podziemia, wi?zie? polityczny w latach 1947?1951, wilczek od 1933 r., od 1938 przyboczny, a po wojnie dru?ynowy 12 Krakowskiej Dru?yny Harcerzy im. J. Sobieskiego (1945?1947) i zast?pca hufcowego IV Hufca Harcerzy w Krakowie; od 1956 r. instruktor w Warszawie, gdzie za?o?y? w 1967 r. i by? wieloletnim komendantem Szczepu 88 WDHiZ Rod?o. Od 1951 r. pracowa? w warszawskim teatrze Baj, kierowanym przez hm. Jerzego Dargiela. W TVP, gdzie pracowa? od 1956 r., by? wsp?twrc? m.in. takich programw jak: Misia z okienka, Pora na Telesfora, Klub Pancernych, czy Pi?tek z Pankracym. Zosta? odznaczony m.in. Orderem U?miechu i Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP.

28 grudnia 2014 roku zmar?a w wieku 79 lat hm. Janina AUGUSTYN, dru?ynowa 1. Dru?yny Harcerskiej Orl?ta, emerytowana nauczycielka, dyrektor Szko?y Podstawowej nr 1 w Gorlicach i kierowniczka Ogniska Wychowawczego TPD w Gorlicach. By?a radn? w latach 1982?1990 oraz prezesem Zarz?du Oddzia?u TPD. W 2009 r. zosta?a wyr?niona za dzia?alno?? dla dobra wsplnego w s?u?bie bli?niemu w konkursie Pro publico bono nagrod? przewodnicz?cego powiatu gorlickiego oraz w 2012 r. przez PTTK tytu?em Nauczyciela Kraju Ojczystego.

2 XII 2014 roku zmar?a w Londynie w wieku 107 lat hm. El?bieta ANDRZEJOWSKA, od 1922 r. harcerka w 2 Toru?skiej Dru?ynie Harcerek, dru?ynowa i cz?onkini komendy Hufca Harcerek w Grodnie (1934?1935), cz?onkini komendy Poleskiej Chor?gwi Harcerek (1936), hufcowa Hufca Harcerek Pru?ana i referentka obozw Poleskiej Chor?gwi Harcerek (1937?1938), komendantka obozw Pogotowia Harcerek przygotowuj?cych kadr? sanitarn? dla szpitali polowych, referentka obozw i kolonii G?wnej Kwatery Harcerek (1938?1939); w czasie okupacji jej dom w Mi?dzylesiu pod Warszaw? s?u?y? m.in. za punkt kontaktowy Szarych Szeregw; po wojnie przez zielon? granic? dotar?a do Belgii do m??a ? oficera Dywizji Pancernej gen. Stanis?awa Maczka; na emigracji by?a kierowniczk? Wydzia?u Wychowania Artystycznego G?wnej Kwatery Harcerek pgK (1949?1950), p.o. Naczelniczk? (1950?1951) i Naczelniczk? Harcerek (1951?1957, 1972?1976), wiceprzewodnicz?c? ZHP pgK (1967?1970, 1976?1978, 1980?1982) cz?onkini? G?wnej Kwatery Harcerek pgK (1957?1967, 1978?1980, od 1982); by?a te? komendantk? pierwszego Zlotu Harcerek w ramach ?wiatowego Zlotu ZHP pgK na Monte Cassino w 1969 r.; jeszcze w lipcu 2010 r. w wieku 93 lat uczestniczy?a w zlocie harcerek z ca?ego ?wiata, zorganizowanym w stulecie utworzenia pierwszych dru?yn harcerskich.

3 pa?dziernika 2014 roku zmar? w 63 roku ?ycia hm. Jan BI?AT, zast?pca komendanta Szko?y Harcerstwa Starszego Perkoz (1985?1988), komendant Suwalskiej Chor?gwi ZHP, w latach osiemdziesi?tych cz?onek Rady Wychowania Wodnego ZHP, komendant Warmi?sko-Mazurskiej Chor?gwi ZHP (1990?2006), komendant Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni (1991?1998), odnowiciel floty harcerskiej, inspirator wznowienia i redaktor wydawnictwa ?eglarz, pomys?odawca i organizator oglnopolskich zlotw i sp?yww harcerskich dru?yn wodnych na Jeziorach Mazurskich, organizator wypraw i rejsw Zawiszy Czarnego i jachtu Zjawa IV, instruktor Operacji 1001-Frombork, zast?pca komendanta Harcerskiej Operacji Bieszcady-40 (1985?1986), od 2011 r. komendant Hufca W?gorzewo. By? jachtowym sternikiem morskim, instruktorem ?eglarstwa PZ?, wieloletnim cz?onkiem Zarz?du Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego.

30 wrze?nia 2014 roku zmar? w wieku 79 lat druh Stanis?aw PALCZEWSKI Siapek, harcerz w latach 1945?1949, cz?onek i Szef Sztabu nielegalnego Zwi?zku Walcz?cej M?odzie?y Polskiej, aresztowany w X 1952 r. zosta? skazany na 7 lat i by? wi?ziony mi?dzy innymi w Jaworznie i Wi?niczu. Zosta? zwolniony w 1956 roku na podstawie amnestii. Podj?? studia na Wydziale prawa Uniwersytetu Jagiello?skiego i wraz z kolegami w??czy? si? w nurt studenckiego ruchu patriotycznego polskiego pa?dziernika. Czynnie uczestniczy? w organizacji Harcerskiej Akademickiej Dru?yny Instruktorskiej przy UJ, ktra dla udokumentowania swej dzia?alno?ci popieraj?cej powstanie w?gierskie w Budapeszcie obra?a za swego patrona genera?a Jzefa Bema . By? jednym z organizatorw wiecu w Collegium Novum UJ na ktrym 4 grudnia 1956 r podj?to decyzj? o reaktywowaniu ZHP, na prze?omie 1956/1957 roku bra? udzia? w zimowisku dru?yny na Olczy i w kursie instruktorskim komendy chor?gwi na Lubogoszczy. Uczestniczy? w organizacji dru?yn harcerskich, bra? udzia? w obozach: sta?ym w Rajskiem w Bieszczadach w VII i w?drownym w Tatrach S?owackich w VIII 1957 r. By? jednym z organizatorw i uczestnikiem pierwszej honorowej warty harcerskiej przy Grobie Nieznanego ?o?nierza 1 VIII 1957 r. w rocznic? wybuchu Powstania Warszawskiego . Cz?onek Sztabu Akcji Bieszczady latem 1958, w latach nast?pnych bra? udzia? w pracach 41 KDH przy zagospodarowaniu by?ej stra?nicy WOP na Po?oninie Wetli?skiej i prowadzeniu tam schroniska turystycznego do 1962 roku. Jako wytrawny turysta grski, w?drowa? po Beskidach i Tatrach, uczestniczy? w pierwszym harcerskim zimowym przej?ciu Bieszczad w lutym 1958 r. Utrzymywa? kontakty z dawnymi kolegami z opozycji, w latach siedemdziesi?tych zajmowa? si? kolporta?em nielegalnych wydawnictw, dzia?a? w Ruchu Obrony Praw Cz?owieka i Obywatela (ROPCIO), pe?ni?c w latach 1977?1979 obowi?zki rzecznika tego ruchu. By? wsp?za?o?ycielem w 1979 roku Konfederacji Polski Niepodleg?ej, cz?onkiem Rady Politycznej KPN i w latach 19791981 Szefem Obszaru II KPN w Krakowie. Internowany 13 XII 1981 r., zosta? zwolniony 20 VII 1982 r. Aktywnie dzia?a? w strukturach opozycji, a po 1989 roku pe?ni? r?ne funkcje, mi?dzy innymi od 1994 roku by? Prezesem Zwi?zku M?odocianych Wi??niw Politycznych. Cieszy? si? ogromnym autorytetem, zaufaniem i sympati? w ?rodowisku by?ych opozycjonistw. Odznaczony Krzy?em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy?em Zrzeszenia Wolno?? i Niezawis?o??, Krzy?em Niez?omnych, Odznak? Weterana Walk o Niepodleg?o??. Zosta? pochowany 6 X 2014 roku na cmentarzu w Batowicach, z honorami wojskowymi w asy?cie pocztw sztandarowych oraz licznie przyby?ych przyjaci? i znajomych.

W dniu 14 wrze?nia 2014 roku zmar?a druhna Hm. Jadwiga Wi?cek HR ps. "Jaga". Dru?ynowa pierwszej konspiracyjnej dru?yny harcerek w Krakowie, odwa?na, prawa i dzielna, wierna Bogu i Ojczy?nie, ca?e ?ycie s?u?y?a dobru wsplnemu. W Jej mieszkaniu odbywa?y si? konspiracyjne zbirki, sk?adano Przyrzeczenia. Po wojnie nie zaprzesta?a dzia?alno?ci harcerskiej, wyjecha?a do Gliwic, gdzie by?a komendantk? Hufca Harcerskiego. Po rozwi?zaniu harcerstwa przez komunistw i po studiach ekonomicznych prowadzi?a pensjonaty i wczasy. Po latach w??czy?a si? w dzia?alno?? Solidarno?ci; bra?a udzia? w demonstracjach, mszach ?w. za Ojczyzn?, przechowywa?a ludzi ukrywaj?cych si?, przez jaki? czas dzia?a?a u Niej drukarnia wydawnictw podziemnych.

21 czerwca 2014 roku zmar? w 95. roku ?ycia phm. Edmund ST?PNIEWSKI, od lat trzydziestych harcerz 4 Krakowskiej Dru?yny Harcerzy, uczestnik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego w Spale w 1935 r., w czasie okupacji ?o?nierz ?elbetu w plutonie Czwrki, po wojnie dru?ynowy 4 KDH i cz?onek Harcerskiego Klubu Sportowego, w latach czterdziestych relegowany ze studiw z powodw politycznych, wsp?twrca i zast?pca hufcowego (1957) oraz kierownik Referatu Organizacji Dru?yn Hufca Limanowa (1958), od lat osiemdziesi?tych czynny w Kr?gu Seniorw Harcerstwa Borkowskiego Stara Bra?, w roku 1980 wsp?tworzy? Ko?o Zak?adowe NSZZ Solidarno?? w Sp?dzielni Inwalidw Odrodzenie, w latach 19801984 by? przewodnicz?cym Komitetu Osiedlowego Kliny-Jugowice, a w latach 19841988 radnym Dzielnicowej Rady Narodowej Krakw-Podgrze; zosta? odznaczony Z?ot? Odznak? Za prac? spo?eczn? dla miasta Krakowa (1981); by? bratem hm. Marii Szyma?skiej (19111997), hufcowej harcerek w Krakowie (19381941) i zast?pczyni komendantki Krakowskiej Chor?gwi Harcerek (19411947).

3 czerwca 2014 roku zmar? na skutek wypadku w wieku 61 lat hm. mgr in?. Tadeusz GOLONKA, informatyk, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Rolniczej i Instytutu Kszta?cenia Nauczycieli, Oddzia? Kszta?cenia Nauczycieli w Krakowie, mened?er, wsp?za?o?yciel, dyrektor techniczny, wiceprezes zarz?du i cz?onek Rady Nadzorczej CDN S.A., wsp?za?o?yciel Business Potential Discovery, wyk?adowca akademicki i ekspert mi?dzynarodowy, dru?ynowy i zast?pca szczepowego w Szczepie XV Wierchy, cz?onek Rady Hufca Krakw-Zwierzyniec (19711973) i Krakw-Krowodrza (19731979), komendant obozw Szczepu XV Wierchy: w?drownych (1969, 1971), sta?ych (1971, 1972), zimowych (1971/72, 1976, 1979) i w?drownego po Krajach Demokracji Ludowej (1973), dzia?acz Towarzystwa Przyja?ni Polsko-Japo?skiej w Krakowie, turysta, cz?owiek o wielu zainteresowaniach.

23 maja 2014 r. zmar?a druhna Marzena SZYSZKA z d. Schtterl, nauczycielka w Biadolinach Rad?owskich, instruktorka harcerska, m.in. w Kr?gu Bia?ej Podk?adki, crka hm. Kazimierza Bogdana Schtterlego, kierownika Wydzia?u (19671969) i zast?pcy komendanta Krakowskiej Chor?gwi ZHP (19741976), kierownika Wydzia?u Starszoharcerskiego GK ZHP (19831984, 1991), komendanta Szko?y Harcerstwa Starszego Perkoz (19901991), zast?pcy komendanta i komendanta Operacji Bieszczady40.

19 marca 2014 roku w wieku 67 lat zmar? Krzysztof WIERZEWSKI HO, p.o. dru?ynowy Dywizjonu Gwia?dzistego Szlaku Szczepu Lotniczego im. ?wirki i Wigury 19 KDH (1963), potem czynny w Szczepie ?urawie, syn hm. Wac?awa Wierzewskiego (19132007), instruktora komendy Krakowskiej Chor?gwi Harcerstwa (19451949), dyrektora Sk?adnicy Harcerskiej w Krakowie (19451949), redaktora szeregu wydawnictw harcerskich, w tym wysokonak?adowych harcerskich kalendarzy-informatorw, podr?cznikw metodycznych hm. W. Szczyg?a i publikacji o tematyce harcerskiej na ?amach prasy codziennej.

21 lutego 2014 roku zmar? w wieku 87 lat hm. mgr Franciszek D?BSKI, nauczyciel, dzia?acz kultury, od 1935 r. zuch a p?niej harcerz w Sowlinach k. Limanowej, w latach 1945?1949 by? przybocznym i dru?ynowym w Sowlinach, dru?ynowym zuchw w Tymbarku, namiestnikiem zuchowym Hufca Limanowa, cz?onkiem Rady Chor?gwi Harcerzy i dru?ynowym harcerskim w Starym ?ywcu; w latach 1950?1952 jako pracownik Komendy Wojewdzkiej ZHP w Krakowie kierowa? domami harcerza na terenie wojewdztwa; w 1956 r. uczestniczy? w reaktywowaniu ruchu zuchowego (na podstawie jego projektu powsta? znaczek zucha) i zosta? cz?onkiem Komendy Wojewdzkiej OHPL, a nast?pnie komendy Krakowskiej Chor?gwi Harcerstwa, od 1959 r. by? zast?pc? kierownika Wydzia?u Zuchowego komendy chor?gwi; od lat sze?dziesi?tych do 1975 r. by? sekretarzem Rady Przyjaci? Harcerstwa; a p?niej do 1989 r. ? cz?onkiem Harcerskiej Rady Resortowej przy Ministrze Kultury i Sztuki; od 1980 r. by? cz?onkiem i wiceprzewodnicz?cym Komisji Historycznej Krakowskiej Chor?gwi ZHP; od 1981 do 1990 r. ? instruktorem Centralnej Szko?y Instruktorw Zuchowych w Ole?nicy; by? inicjatorem i kierowa? Zespo?em Historycznym Polski Po?udniowej (1982?1994) oraz Krajow? Rad? Zuchmistrzw (1989?1990), w 1994 r. by? wsp?za?o?ycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia Harcerzy i Harcerek Doros?ych Bractwo Zawiszy Czarnego; by? tak?e inicjatorem i animatorem wsp?pracy harcerstwa z organizacjami oldskautw czeskich i s?owackich. W 1989 r. by? wiceprzewodnicz?cym Rady Seniorw ZHP. W 2002 r. zainicjowa? i by? wsp?organizatorem krakowskich mi?dzynarodowych spotka? kolekcjonerw harcerskich i skautowych. W ostatnich latach nale?a? do Harcerskiego Kr?gu Seniorw Komabatantw. Od 1995 r. redagowa? czasopismo dawnych instruktorw harcerskich Sulimczyk. Opublikowa? jako wsp?autor dwa zuchowe podr?czniki metodyczne oraz seri? poradnikw i kilkadziesi?t artyku?w. Zosta? odznaczony m.in. Krzy?ami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym i Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, Br?zowym Medalem Za Zas?ugi dla Obronno?ci Kraju, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z?otym Medalem Opiekuna Miejsc Pami?ci Narodowej, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP, Odznak? Zas?u?onego Dzia?acza Kultury oraz Z?otym Sirinxem organizacji oldskautw czeskich.
Pogrzeb...


13 lutego 2014 roku zgin?? tragicznie w 14 roku ?ycia Bartek ?wider, zast?powy w Prbnej Dru?ynie Starszoharcerskiej 4 Szczepu ?ywio?y Hufiec Krzeszowice.

W dniu 11 lutego 2014 roku w wieku 89 lat zmar? w Warszawie dr in?. arch. W?adys?aw A. Strumi??o pseud. Krakowiak, najstarszy syn i ostatnie ?yj?ce dziecko hm. RP Tadeusza Strumi??y, harcerz w zast?pie ks. F. Blachnickiego, od 1942 r. ?o?nierz NSZ, uczestniczy? jako plut. pchor. i zosta? ranny w powstaniu warszawskim, wi?zie? w Rawiczu (1945?1947), przybywa? na emigracji, gdzie pracowa? jako architekt, by? m.in. profesorem Penn State Univesity, przez 15 lat tworzy? w Nowym Jorku wizerunek zrujnowanej Warszawy, aby ukaza? Amerykanom ogrom jej zniszcze?.

28 stycznia 2014 roku zmar? w wieku 79 lat hm. mgr in?. Krzysztof PAWLU? HR Wierny Kot, dru?ynowy XIX KI w Szczepie Lotniczym S?onecznych Drg (1979?1983), komendant Szczepu Lotniczego S?onecznych Drg (19841989), komendant 11 obozw letnich i zimowych, cz?onek Rady (1982?1989) i komendy Hufca Krakw-Krowodrza (1982?1988), obo?ny podobozu Ma?opolska na Jubileuszowym Zlocie 70-lecia Harcerstwa (1981)
Pogrzeb...
Pogrzeb hm. mgra in?. Krzysztofa Pawlusia HR (fot. hm. Janusz Wojtycza).
W dniu 12 stycznia 2014 roku zmar?a w wieku 79 lat hm. mgr Anna ZALESKA, biolog, nauczycielka i wizytator kuratorium oraz d?ugoletnia wicedyrektor i dyrektor Domu Dziecka nr 1 w Krakowie, od 1960 r. by?a instruktork?, a nast?pnie zast?pc? hufcowego Hufca Miechw (1963?1965), potem hufcow? hufca Krakw-Stare Miasto (1965?1968), sekretarzem, Komisji Kszta?cenia i Stopni Instruktorskich (1968?1970), kierownikiem Wydzia?u Starszoharcerskiego i Specjalno?ci (1970?1971), a wreszcie zast?pc? komendanta Krakowskiej Chor?gwi ZHP (1971?1975). Zosta?a odznaczona Krzy?em Oficerskim i Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym i Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP, Z?ot? i Srebrn? Odznak? Za Zas?ugi dla Ziemi Krakowskiej, Z?ota Odznak? Zas?u?ony dla Warmii i Mazur, Z?ot? i Srebrn? Odznak? Za Prac? Spo?eczn? dla miasta Krakowa. Posiada?a tytu? Honorowego Obywatela Fromborka. By?a ?yczliwym cz?owiekiem, wspania?ym wychowawc? i przyjacielem naszej Komisji Historycznej.
Pogrzeb...
Pogrzeb druhny hm. Anny Zaleskiej (fot. hm. Ryszard Korski)
10 listopada 2013 roku zmar? w wieku 88 lat hm. dr Janusz Andrusikiewicz, ekonomista, cz?onek ZHP od 1932 r., przed wojn? w 16 Pomorskiej Dru?ynie Harcerzy, instruktor komend hufcw Harcerzy Krakw III i Krakw-Powiat (1947?1948), zast?pca hufcowego Hufca Harcerzy Krakw-Powiat (1948?1949) i Hufca Harcerzy w Bydgoszczy (1949?1950); sygnatariusz rezolucji instruktorw krakowskich z 14 XI 1956 r., postuluj?cej reaktywowanie ZHP, komendant hufcw miasta Krakowa (1957), zast?pca kierownika Wydzia?u Harcerskiego (1957?1958), kierownik Referatu i Wydzia?u Specjalno?ci (1957?1960) oraz Wydzia?u Propagandy i Imprez (1960? 1962), kierownik Referatu Turystyczno-Krajoznawczego (1958? 1962), cz?onek komendy chor?gwi (1959?1962), autor ksi??ki Harcerskie obozy w?drowne (Warszawa 1960) oraz licznych artyku?w o tematyce historycznej i turystycznej. By? tak?e d?ugoletnim dzia?aczem PTTK, m.in. Honorowym Przodownikiem Turystyki Pieszej. Mimo, ?e czynn? s?u?b? harcersk? zako?czy? p? wieku temu, zawsze czu? si? harcerzem i interesowa? si? ?yciem Zwi?zku.

3 listopada 2013 roku zmar? w wieku 83 lat hm. Miros?aw SZYPOWSKI, handlowiec, dzia?acz zrzesze? w?a?cicieli nieruchomo?ci, dru?ynowy 76 Warszawskiej Dru?yny Harcerzy (1948), hufcowy hufcw Grochw (1949-1950, 1957-1961) i Warszawa-Wola (1961-1967), cz?onek Komisji Historycznej Chor?gwi Sto?ecznej ZHP (od 1982), redaktor naczelny Biuletynu Historycznego Chor?gwi Sto?ecznej; pomys?odawca i organizator rajdu hufca Olszynka Grochowska, twrca i w?a?ciciel prywatnego muzeum or??a, po?wi?conego powstaniu listopadowemu i bitwie pod Olszynk? Grochowsk? 1831; odznaczony Srebrnym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP i Z?ot? Honorow? Odznak? Za Zas?ugi dla Warszawy, syn p?k. Jana Szypowskiego ps. Le?nik, wsp?za?o?yciela Centralnego Okr?gu Przemys?owego, szefa uzbrojenia Armii Krajowej, twrcy podziemnego przemys?u zbrojeniowego, dowdcy zgrupowania bojowego Le?nik w Powstaniu Warszawskim.

30 pa?dziernika 2013 roku zmar?a w wieku 97 lat druhna Stefania RYDAROWSKA, nauczycielka, harcerka w Gorlicach, uczestniczka konspiracji, b. d?ugoletnia dyrektor Pa?stwowej Szko?y Piel?gniarstwa w Tarnowie, cz?onkini Zarz?du PTG Sok? w Gorlicach, autorka ksi??ek i opracowa? fachowych oraz historycznych, przechowuj?ca pami?? i pami?tki po swojej starszej siostrze hm. Marii Rydarowskiej-Szymerskiej (1914?1993), hufcowej w Gorlicach, wsp?za?o?ycielce dru?yny Mury w obozie w Ravensbrck, komendantce Chor?gwi ?urawie w Niemczech (1947?1948), patronce hufca Gorlice. By?a odznaczona Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Z?otym Krzy?em Zas?ugi.

25 wrze?nia 2013 roku w wieku 84 lat zmar? hm. Tadeusz SIUDA, in?. budownictwa, w ZHP w Kielcach od 1935 roku, zast?powy w kieleckich Szarych Szeregach, po wojnie dru?ynowy zuchw (19451947), referent zuchowy Kieleckiej Chor?gwi Harcerzy (19461948) i komendy Hufca w Olsztynie (1948), by?y wiceprzewodnicz?cy Harcerskiego Kr?gu Seniorw-Kombatantw Chor?gwi Krakowskiej ZHP oraz sekretarz Zarz?du G?wnego Stowarzyszenia ?o?nierzy AK; zosta? odznaczony m.in. Krzy?em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym Krzy?em Zas?ugi, patentem i odznak? Weterana Walk o Wolno?? i Niepodleg?o?? Ojczyzny i Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP.

W dniu 22 wrze?nia 2013 roku zmar? w wieku 81 lat hm. Marian PIETRZYKOWSKI, honorowy przewodnicz?cy Komisji Historycznej Chor?gwi Wielkopolskiej ZHP, harcerz 26 PDH, dru?ynowy 117 PDH, cz?onek Komisji Historycznej Hufca Pozna?-Nowe Miasto, autor pierwszego tomu Historii harcerstwa wielkopolskiego. 1912?1920. Od skautingu do harcerstwa (Pozna? 2004), Dzia?alno?? Sekcji Archiwalno-Bibliograficznej Komisji Historycznej Chor?gwi Wielkopolskiej w Poznaniu 1980?2000. Przyczynki do historii Komisji Historycznej (Pozna? 2000), Pomniki harcerskie na Malcie w Poznaniu (Pozna? 2002), hase? do Harcerskiego s?ownika biograficznego, wsp?autor 45 lat pracy Komisji Historycznej Chor?gwi Wielkopolskiej 1957?2002 (Pozna? 2002), Kalendarium Chor?gwi Wielkopolskiej ZHP 2002 (Pozna? 2004) oraz innych wydawnictw z zakresu historii harcerstwa. Przez 20 lat czyni? starania w celu odbudowania Pomnika Harcerzy poleg?ych w walce o niepodleg?o?? w latach 1918-1920 w Poznaniu; zosta? on ods?oni?ty ju? po jego ?mierci.

16 wrze?nia 2013 roku w wieku 66 lat zmar?a hm. Gra?yna OSTASZ-FRETT Lama Szlachetna, harcerka od 1959 r., d?ugoletnia instruktorka Szczepu 5 KDH Wichry, cz?onkini Kr?gu Totemowego Synw i Dzieci Pioruna, cz?onkini komendy, sekretarz i kwatermistrz Hufca Krakw-Zwierzyniec (19681972), kwatermistrz (1973) i retman Hufca Krakw-Krowodrza (19731975).

2 wrze?nia 2013 roku zmar? w wieku 62 lat pwd. Jaros?aw ?MIETANA, wybitny muzyk; zuch w dru?ynie Srebrnych Or?w, harcerz 27/3 KDH Le?ni Ludzie, a nast?pnie przyboczny zuchowy w Zielonym Szczepie. Swoj? artystyczn? przygod? podobnie jak Roman Pola?ski, Wojciech D?browski, Wac?aw i Wies?aw Janiccy czy Andrzej Mrz zaczyna? na harcerskich obozach Zielonego Szczepu przy ogniskach i na obozowych festiwalach od harcerskich ballad, by wprowadzi? do repertuaru dru?yn bluesa, rock nrolla, a? po jazz, ktry przynis? mu ?wiatow? s?aw? wirtuoza. ?wiat muzyki gitarowej poch?on?? go ca?kowicie, ale dla przyjaci? w mundurach gra? jeszcze niedawno, po 50 latach, na spotkaniu w Ogrodzie Botanicznym, tak jak przed laty na le?nych polanach. Zosta?y po nim zdj?cia i ponad 100 p?yt, w tym 50 solowych obrazu malowanego muzyk? jazzowej gitary.

21 sierpnia 2013 roku w wieku 64 lat zmar? hm. mgr in?. Wojciech J. B?K, pilot balonowy, d?ugoletni instruktor Szczepw Lotniczych im. ?wirki i Wigury: dru?ynowy zuchowy (19641966) i harcerski (19661969), komendant Szczepu Lotniczego S?onecznych Drg (19681971, 19731976), cz?onek Rady Hufca Krakw-Krowodrza (1973 1979), dru?ynowy XIXa Kr?gu Instruktorskiego (19761979); kierownik Referatu Szczepw komendy Hufca Krakw-Krowodrza (19791980), kierownik Inspektoratu Lotniczego Krakowskiej Chor?gwi ZHP (19831987), zast?pca przewodnicz?cego Spo?ecznego Komitetu Popularyzacji Latania Balonem (od 1983) , wsp?organizator Harcerskiego Klubu Balonowego, cz?onek Komisji Instruktorskiej Hufca Krakw-Krowodrza (19841988), b. nauczyciel i dyrektor administracyjny Zespo?u Szk? Budowlanych nr 1 w Krakowie. Zosta? odznaczony Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP, odznak? Zas?u?onego Dzia?acza Lotnictwa Sportowego, odznak? Za zas?ugi dla Aeroklubu PRL, Srebrn? Odznak? Za Zas?ugi dla Ziemi Krakowskiej Br?zow? Odznak? Za prac? spo?eczn? dla miasta Krakowa, Honorow? Odznak? Ofensywy Zuchowej, Z?ot? Honorow? Odznak? Hufca Krakw-Krowodrza.
Pogrzeb...
Pogrzeb hm. mgra in?. Wojciecha B?ka (fot. hm. Marek Bie?anowski, hm. Janusz Wojtycza).
30 czerwca 2013 roku zmar? w wieku 73 lat hm. mgr Stanis?aw SPLNIK, hufcowy Hufca Krakw-Podgrze w latach 19651975; w 1949 r. wst?pi? do dru?yny zuchw w ?agiewnikach, a po odrodzeniu harcerstwa do tamtejszej 15 Dru?yny Harcerzy; by? w niej zast?powym, a nast?pnie dru?ynowym, od 1961 r. by? instruktorem, a od 1962 r. zast?pc? hufcowego Hufca Krakw-Podgrze, rwnocze?nie prowadz?c 15 Dru?yn? Harcerzy, a nast?pnie Szczep Zielona Gromada w ?agiewnikach (19621965). W latach 19621980 by? cz?onkiem komendy i rady Krakowskiej Chor?gwi ZHP; ponadto by? przez 8 lat komendantem Rejonu Hufcw m. Krakowa i Przewodnicz?cym Komisji Kszta?cenia i Stopni Instruktorskich m. Krakowa (19661973). Nast?pnie przez wiele lat pe?ni? szereg funkcji w komendzie Hufca Krakw-Podgrze. By? wsp?za?o?ycielem i czynnym cz?onkiem Stowarzyszenia Przyjaci? Harcerstwa w Krakowie. Zosta? odznaczony m.in. Krzy?em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP, Z?ot? Odznak? ZNP, Z?ot? Odznak? Za Zas?ugi dla Ziemi Krakowskiej, Z?ot? i Srebrn? Odznak? Za prac? spo?eczn? dla miasta Krakowa, Odznak? Zas?u?ony dla Podgrza. Zosta? wpisany do Ksi?gi Zas?u?onych dla Podgrza. By? tak?e Honorowym Prezesem ?agiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego.

27 czerwca 2013 roku zmar? w wieku 87 lat hm. dr Antoni ?LIWA HR, geograf, jachtowy sternik morski, od 1937 r. zuch w 6 Gromadzie Zuchw w Krakowie, potem harcerz w Stanis?awowie, w czasie wojny ?o?nierz Zgrupowania ?elbet AK, po wojnie dru?ynowy 80 KDH, a po pa?dzierniku 1956 dru?ynowy 37 KDH przy WSP w Krakowie, przez niemal ca?y okres lat 60. pilot Krakowskiej Chor?gwi Harcerstwa. By? cz?onkiem Zarz?du Oddzia?u ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy AK i Rady Muzeum AK w Krakowie

25 marca 2013 roku w wieku 63 lat zmar? hm. Pawe? RAJ, harcerz i instruktor Zielonego Szczepu 27 KDH, d?ugoletni instruktor i pracownik komendy Krakowskiej Chor?gwi ZHP: kwatermistrz chor?gwi (19681971), rewident (od 1971), kierownik wydzia?w: szk? podstawowych (19741977), harcerskiego (19761979), organizacji wypoczynku (19791982) i wydawnictw. zast?pca komendanta Krakowskiej Chor?gwi ZHP (19851987), dyrektor Harcerskiej Oficyny Wydawniczej (od 1988), redaktor naczelny Harcerza Rzeczypospolitej (1981-1989).

8 marca 2013 roku zmar? w wieku 94 lat hm. Jerzy JABRZEMSKI, dziennikarz, kierownik akcji N w Szarych Szeregach (19411944), wizytator Pasieki (19431944), komendant Bloku Zamek (?rdmie?cie) w Chor?gwi Warszawskiej Ul Wis?a (1944), kierownik Wydzia?u Wydawnictw Pasieki i p.o. komendanta Chor?gwi Warszawskiej Ul Wis?a w czasie powstania warszawskiego, redaktor konspiracyjnych czasopism harcerskich, wi?zie? obozw jenieckich: Fallingbostel, Bergen-Belsen, Gross-Born i Sandbostel, wsp?twrca, prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Szarych Szeregw, propagator wiedzy o Szarych Szeregach; redaktor Materia?w Historycznych Stowarzyszenia Szarych Szeregw, redaktor pracy Szare Szeregi. Harcerze 19391945 (t. 1-3, PWN, Warszawa 1988) i autor ksi??ki Harcerze Szarych Szeregw (PWN, Warszawa 1997) oraz licznych innych opracowa? i artyku?w. Zosta? odznaczony m.in. Krzy?em Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy?em Zas?ugi z Mieczami, Z?otym i Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, Warszawskim Krzy?em Powsta?czym, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP i Krzy?em "Za Zas?ugi dla ZHP" z Rozet?-Mieczami.

7 lutego 2013 roku zmar? w wieku 95 lat hm. Ryszard STEFA?SKI HR, d?ugoletni pracownik Zak?adw Sodowych Solvay; od 1932 r. harcerz 1 Borkowskiej Dru?yny Harcerzy, po II wojnie ?wiatowej dru?ynowy XI Podgrskiej Dru?yny Harcerzy w Borku Fa??ckim i instruktor komendy Hufca Harcerzy Krakw V Podgrze; w latach 19571959 hufcowy Hufca Krakw-Podgrze; od 1981 r. d?ugoletni dru?ynowy Kr?gu Seniorw Harcerstwa Borkowskiego Stara Bra?; odznaczony Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym i Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, Medalem Zwyci?stwa i Wolno?ci, Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP, Z?ot? Odznak? Za prac? spo?eczn? dla miasta Krakowa; wpisany do Ksi?gi Zas?u?onych dla Podgrza.

13 stycznia 2013 roku zmar? w wieku 79 lat prof. Marek EMINOWICZ; pochodzi? z ormia?skiej rodziny z bogat? tradycj? patriotyczn?, ktrej cz?onkowie brali udzia? w walkach przeciw Chmielnickiemu, w powstaniu styczniowym, I wojnie ?wiatowej i wojnie bolszewickiej. Dzieci?stwo sp?dzi? w Micha?owej ko?o Dobromila, a od 1938 roku w Starym S?czu. Jego ojciec, pe?ni?cy funkcje nadle?niczego zosta? w 1942 roku aresztowany i wywieziony do KL Auschwitz, gdzie zmar?. W 1945 roku Marek Eminowicz wraz z matk? zamieszka? w Krakowie. By? uczniem III Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego. Wsp?tworzy? organizacj? konspiracyjn? o nazwie Zwi?zek Walcz?cej M?odzie?y Polskiej, za co ju? jako student pierwszego roku historii UJ w 1952 r. zosta? aresztowany i skazany na 7 lat wi?zienia; by? wi?ziony kolejno w Jaworznie i Tarnowie. Po odzyskaniu wolno?ci kontynuowa? studia historyczne. Po Pa?dzierniku 1956 reaktywowa? Krakowsk? Dru?yn? Harcerzy im. K. Pu?askiego Zielona Trjka, ktrej by? dru?ynowym od XI 1956 do IX 1957 r. W 1969 roku rozpocz?? prac? jako nauczyciel historii w V Liceum Oglnokszta?c?cym w Krakowie, gdzie zas?yn?? jako niekonwencjonalny i wymagaj?cy pedagog. Razem z uczniami w okresie PRL-u przemierzy? ca?? Polsk? i najdalsze zak?tki ?wiata. Do ?mierci otoczony by? gronem najwierniejszych uczniw i przyjaci?; ci?gle podr?owa?. By? cz?onkiem Spo?ecznego Komitetu Odnowy Zabytkw Krakowa i cz?onkiem w?adz Ormia?skiego Towarzystwa Kulturalnego. Zosta? odznaczony Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

23 sierpnia 2012 roku zmar?a w wieku 85 lat hm. mgr Anna Wanda ANDRUSIKIEWICZ z d. Ender, ekonomistka. W ZHP od 1935 r., przed wojn? przyboczna w Brze?ciu n. Bugiem, w latach okupacji uczestniczka konspiracji harcerskiej w Krakowie, w latach 19451948 dru?ynowa 12 Krakowskiej Dru?yny Harcerek, w 1956 r. uczestniczy?a w reaktywowaniu harcerstwa w Krakowie, a nast?pnie by?a cz?onkini? komendy Krakowskiej Chor?gwi Harcerstwa, zast?pczyni? komendanta Krakowskiej Chor?gwi Harcerstwa (19571959) i cz?onkini? komisji ideowo-programowej NRH, od 1960 r. mieszka?a w Olsztynie, utrzymuj?c kontakt ze ?rodowiskiem krakowskim, zw?aszcza Kr?giem Instruktorskim Powsinogi Bieszczadzkie, ktrego do ko?ca ?ycia by?a czynn? cz?onkini?. Przewodniczka, animatorka i zas?u?ona dzia?aczka wszystkich szczebli Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, autorka przewodnikw, opracowa? i artyku?w o tematyce turystycznej, laureatka konkursw krasomwczych przewodnikw PTTK w Golubiu-Dobrzyniu (czterokrotnie) i wyk?adowca Klubu Krajoznawcw Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie. Zosta?a odznaczona m.in. Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1981), Srebrnym Krzy?em Zas?ugi (1959), Krzy?em Armii Krajowej (1994), Srebrnym Medalem Za Zas?ugi dla Obronno?ci Kraju (1987), Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP (2006), Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP (1980), Z?ot? Odznak? Honorow? PTTK (1976), Z?ot? Odznak? Zas?u?ony w pracy PTTK w?rd m?odzie?y (1985), odznak? Zas?u?onym dla Warmii i Mazur" (1972), Z?otym Laurem Krasomwczym. Otrzyma?a tytu?y: Zas?u?onego Dzia?acza Turystyki (1974), Zas?u?onego Dzia?acza Kultury (1980), Honorowego Cz?onka PTTK (1993), zas?u?onego instruktora krajoznawstwa (1994), honorowego przodownika turystyki pieszej (1983), Krasomwcy 25-lecia (1996). By?a cz?onkiem ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy Armii Krajowej.

14 sierpnia 2012 roku zmar? wieku 68 lat phm. mgr Zbigniew Bator, aktor teatralny m.in. teatrw Rozmaito?ci, Teatru im. J. S?owackiego, im. L. Solskiego w Tarnowie, Teatru Telewizji, krakowskiej Opery i Operetki oraz filmowy, publicysta, wyk?adowca Akademii Pedagogicznej, d?ugoletni instruktor Szczepu Hetma?skiego 11 KDH (Hufiec Krakw-Grzegrzki, p?niej Krakw-?rdmie?cie) i opiekun schedy po tym ?rodowisku, w latach 1994?1995 cz?onek Komisji Historycznej Krakowskiej Chor?gwi ZHP, wsp?organizator historycznego apelu poleg?ych pod tablic? przy ul. Botanicznej w 1994 r. oraz przewodnicz?cy zespo?u redakcyjnego opracowania Epitafium dla czterdziestu, po?wi?conego egzekucji przy ul. Botanicznej.
Pogrzeb...


27 lipca 2012 roku zmar? w wieku 85 lat Ladislav Rusek Szaman, mgr sztuki, wybitny czeski instruktor skautowy, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. F. Palackiego w O?omu?cu, pedagog, artysta plastyk, publicysta i poeta. Uczestniczy? w odrodzeniu skautingu czeskiego w 1945 roku, kiedy by? m.in. hufcowym. W swojej twrczo?ci plastycznej ale tak?e pedagogicznej i filozoficznej nawi?zywa? do pogl?dw Baden-Powella, Setona, a zw?aszcza prekursora skautingu, filozofa przyrody H. D. Thoreau. Stworzy? ogromn? liczb? grafik i ilustracji o tematyce skautowej, ekslibrisw, kart okoliczno?ciowych i innych wytworw sztuki. Jego twrczo?? by?a wielokrotnie prezentowana na spotkaniach kolekcjonerw skautowych, tak?e w Krakowie. Zosta? odznaczony m.in. Orderem Rycerskim ?w. Wac?awa, Z?otym Orderem Syrinx, Orderem Srebrnego Wilka, Z?ot? Lili? w Koniczynce oraz Srebrnym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP.

28 czerwca 2012 roku zmar? w wieku 66 lat hm. Janusz DRWOTA HR Mu?, mgr in?. grnik, d?ugoletni instruktor hufcw Krakw Kleparz-?obzw i Krakw-?rdmie?cie oraz Szczepu Huragan, m.in. dru?ynowy 29 KDH (19641966) oraz cz?onek komisji rewizyjnej Hufca Krakw Kleparz-?obzw (19691972), honorowy dawca krwi, odznaczony m.in. Z?otym Krzy?em Zas?ugi, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP.
Pogrzeb...


22 czerwca 2012 roku zmar? wieku 88 lat hm. mgr in?. Antoni GRYGLOWSKI "Puchacz Krzywodzib", od 1935 r. harcerz 5 KDH, od 1938 r. dru?ynowy po prbie, we wrze?niu 1939 r. zast?powy zast?pu alarmowego przy Komendzie Pogotowia Harcerzy, od X 1939 cz?onek konspiracyjnej 5 KDH, a od 1941 r. cz?onek Szarych Szeregw, m.in. sekcyjny w kompanii "Bartek", po wojnie phm. i HR, dru?ynowy 5 Krakowskiej Dru?yny Harcerzy oraz lustrator Komendy Chor?gwi, po odrodzeniu harcerstwa m.in. sekretarz DRPH Zwierzyniec (1957?1960), szczepowy Szczepu Wichry (1961?1964), cz?onek komendy Hufca Krakw-Zwierzyniec (1964?1973) i przewodnicz?cy Komisji Instruktorskiej Hufca Krakw-Krowodrza (1974?1980). W latach 1966?1973 oraz 1982?2008 by? wodzem Kr?gu Totemowego Synw i Dzieci Pioruna. Zosta? odznaczony m.in. Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Wojska (czterokrotnie), Krzy?em Armii Krajowej, Medalem Za udzia? w wojnie obronnej 1939, Odznak? Weterana Walk o Niepodleg?o??, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP i Rozet?-Mieczami do Krzy?a Za Zas?ugi dla ZHP.

14 czerwca 2012 roku zmar? w wieku 68 lat hm. ?ukasz WI?C?AW Wschodz?cy Ksi??yc, d?ugoletni instruktor Bia?ego Szczepu i Szczepu Ko?ciuszkowcw , pe?ni? m.in. funkcje: dru?ynowego 14 KDH, ostatniego dru?ynowego 1 KDH, szczepowego Bia?ego Szczepu (1964?1965), cz?onka Komisji Rewizyjnej hufcw Krakw-Zwierzyniec (1971?1972) i Krakw-?rdmie?cie (1973?1980), przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej Hufca Krakw-?rdmie?cie. Od 1961 roku by? cz?onkiem Totemowo-Puszcza?skiego Kr?gu Czarnego D?bu, w ktrym w 1976 r. otrzyma? Znak Najwy?szego Uznania Puszcza?skiego. W 2005 r. podj?? inicjatyw? przywrcenia w krakowskim ?rodowisku ZHP dzia?alno?ci Kr?gu, obejmuj?c funkcj? przewodnika Gromady Or?w. W ?lad za t? gromad? powsta?y nast?pne. Zosta? odznaczony m.in. Srebrnym Krzy?em Zas?ugi i Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP.
Pogrzeb...
Pogrzeb hm. ?ukasza Wi?c?awa odby? si? w dniu 22 czerwca 2012 roku na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
1 czerwca 2012 roku zmar? w wieku 65 lat hm. Krzysztof BASTER, harcerz, dru?ynowy (1964?1966) i instruktor w Szczepie ?urawie, komendant Szczepu Wagabundw (1973?1978), zast?pca komendanta Hufca Krakw-?rdmie?cie (1974?1978), cz?onek Rady Chor?gwi Krakowskiej ZHP (1979?1982), by?y zast?pca dyrektora Pa?acu M?odzie?y w Krakowie, przewodnik tatrza?ski, w czasach studenckich cz?onek Studenckiego Zespo?u Pie?ni i Ta?ca UJ S?owianki i Studenckiego Ko?a Przewodnikw Grskich.
Pogrzeb...


29 maja 2012 roku zmar?a druhna pwd. Jolanta-Switlana KOWALENKO, za?o?ycielka i komendantka Hufca Ziemi Tarnopolskiej im. W?adys?awa Andersa Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Prowadzi?a prac? wychowawcz? w?rd Polonii na Ukrainie, opiekowa?a si? polskimi grobami na cmentarzu w Tarnopolu, naucza?a j?zyka polskiego, organizowa?a wyjazdy do Polski, wyst?powa?a na koncertach ?piewaj?c polskie pie?ni. Wzi??a rwnie? udzia? z referatem w zorganizowanej przez nasz? Komisj? konferencji naukowej w czasie Zlotu 100-lecia w sierpniu 2010 roku.

W dniu 20 kwietnia 2012 r. zmar?a w wieku 88 lat hm. Anna SZELIGA-ZAHORSKA, urodzona w 1923 r. w Warszawie jako crka legionisty i oficera WP oraz uczestniczki obrony Lwowa. Wst?pi?a do harcerstwa w 1936 r. Pracowa?a zawodowo jako nauczycielka szko?y podstawowej (1947?1951), kierownik referatu w Banku Inwestycyjnym w Warszawie (1951?1953), zast?pca dyrektora Technikum Budowlanego w Krakowie (1953?1955), referent w Sp?dzielni Pracy Sprawno?? (1955?1957), instruktor Krakowskiej Komendy Chor?gwi Harcerstwa (1957?1963), kierownik zaj?? pozalekcyjnych w Zak?adzie Poprawczym w Otwocku (1963?1968), kurator zawodowy w S?dzie Powiatowym w Otwocku (1968?1972), dyrektor domu dziecka w Soplicowie (1972?1976), kierownik-wychowawca w Sanatorium Neuropsychiatrycznym w Zagrzu (1976?1979). Rwnocze?nie by?a instruktork? Zwi?zku Harcerstwa Polskiego, pe?ni?c funkcje: w Krakowskiej Komendzie Chor?gwi kierownika Referatu Dru?yn Wiejskich (1956?1958), szefa Sztabu Wie? (1958-1960), kierownika Referatu Dru?ynowych Wiejskich (1960?1961), komendantki Hufca Krakw-Stare Miasto (1961?1963), w G?wnej Kwaterze ZHP instruktora Wydzia?u Specjalno?ci (1963?1968) i cz?onka Zespo?u Historycznego (1973?1979) oraz ponownie w Krakowskiej Komendzie Chor?gwi cz?onka Komisji Historycznej (19831985, 19931995) oraz przewodnicz?cej tej Komisji (1995-1998). By?a odznaczona m.in. Krzy?em Oficerskim (2005) i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1981), Z?otym Krzy?em Zas?ugi (1976), Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pami?ci Narodowej (2005), Z?otym Krzy?em (1980) i Krzy?em (1979) Za Zas?ugi dla ZHP, Honorow? Odznak? Zas?u?onemu Opolszczy?nie (1983), Medalem Pami?tkowym 70-lecia Harcerstwa Polskiego w Niemczech (1983), Medalem Za Zas?ugi dla Chor?gwi Krakowskiej ZHP (2003), Honorowym Odznaczeniem 100-lecia Harcerstwa w Krakowie w stopniu srebrnym (2010). Od 1982 r. by?a ?on? hm. Zbigniewa Zahorskiego (1922?1994), dru?ynowego Pogotowia Harcerzy, a potem tajnej dru?yny harcerzy w Bydgoszczy (1939), hufcowego tajnego hufca harcerzy we W?oc?awku (1940), dru?ynowego Bojowych Szk? w Warszawie (od 1940), wyk?adowcy kursw wojskowych Szarych Szeregw, ci??ko rannego uczestnika Powstania Warszawskiego, wi??nia Stalagu XIA Altengrabow, cz?onka Komisji Historycznej G?wnej Kwatery ZHP i Chor?gwi Krakowskiej (1981?1987, 1993?1994), autora szeregu opracowa? z zakresu historii harcerstwa, w tym ponad 600-stronicowej ksi??ki Pogotowie Harcerek i Pogotowie Harcerzy we wrze?niu 1939 roku (Krakw 1999).
Pogrzeb...
Pogrzeb hm. Anny Szeligi-Zahorskiej, przewodnicz?cej Komisji Historycznej w latach 1995-1998 - 27 kwietnia 2012 r. (Fot. hm. Ryszard Korski)
3 wrze?nia 2011 r. zmar? w wieku 99 lat phm. p?k. mgr farm. Wies?aw FUSEK, przed wojn? harcerz w Bieczu i Gorlicach, uczestnik kampanii wrze?niowej, ?o?nierz Armii Polskiej we Francji i 2. Korpusu Polskiego. Swoje prze?ycia wojenne opisa? w ksi??ce Przez piaski pusty?. By? tak?e malarzem-akwarelist?. Zosta? odznaczony Krzy?em Virtuti Militari IV kl., Srebrnym Krzy?em Zas?ugi z Mieczami, Medalem Za udzia? w wojnie obronnej 1939, Medalem Wojska, australijskim Tobruk Siege, w?oskim Al. Merito Di Guerra, Interalied Distiguished Service Cross, The Commemorative War Medal of Ge, Dwight D. Eisenhover, Pro Vestra en Nostra Libertate, Lintrarus Socus, brytyjskimi The Italy Star, The Africa Star, The 1939?1945 Star, Medal in Action Faithful and Honour Clear, The Defence Medal oraz francuskim Lintrarius socus. By? Honorowym Obywatelem Ziemi Gorlickiej oraz honorowym cz?onkiem Towarzystwa Przyjaci? Biecza. Syn elsa, za?o?yciela skautingu w Bieczu i wsp?organizatora skautingu polskiego hm. Witolda Fuska.

29 sierpnia 2011 roku zmar?a w wieku 89 lat phm. Irena LISI?SKA z d . St?pniewska pseud. Ira, uczestniczka konspiracji w Szarych Szeregach i AK. Odznaczona m.in. Krzy?em Armii Krajowej. ?ona hm. Kazimierza Lisi?skiego Liska, komendanta krakowskiej Zawiszy Szarych Szeregw.

25 sierpnia 2011 r. w wieku 91 lat zmar? hm. Marian HAMPEL, d?ugoletni pracownik PZU, od 1932 r. harcerz, wdz gromady zuchw (1936?1937) i dru?ynowy 2. Podgrskiej Dru?yny Harcerzy (1938?1939), uczestnik kampanii wrze?niowej, po ucieczce z niewoli niemieckiej uczestnik konspiracji w podgrskich Szarych Szeregach, gdzie by? dru?ynowym (1941?1942) i ??cznikiem Harcerskiej Poczty PCK, ?o?nierz AK, po wojnie ponownie dru?ynowy 2. Podgrskiej Dru?yny Harcerzy (1945?1949) i kierownik Referatu Szkolenia Hufca Harcerzy Krakw-Podgrze (1949?1950), od 1957 cz?onek Kr?gu Seniorw Hufca Krakw-Podgrze, a od 1992 r. Harcerskiego Kr?gu Seniorw Kombatantw Chor?gwi Krakowskiej ZHP. Nale?a? rwnie? do Stowarzyszenia Szarych Szeregw. By? za?o?ycielem i d?ugoletnim kustoszem Muzeum Ubezpiecze? w Krakowie. Zosta? odznaczony Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym Krzy?em Zas?ugi, Medalem Zwyci?stwa i Wolno?ci 1945, Br?zowym Medalem Za Zas?ugi dla Obronno?ci Kraju, Br?zowym Medalem Za Zas?ugi dla Po?arnictwa, Medalem Pro Memoria, Odznak? Zas?u?onego Dzia?acza Kultury, Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP z Rozet?-Mieczami, Br?zowym Krzy?em Harcerskiego Odznaczenia Honorowego Za Zas?ug?, Z?ot? Odznak? Za Prac? Spo?eczn? dla Miasta Krakowa. W 2003 r. otrzyma? stopie? porucznika.

25 czerwca 2011 r. w wieku 90 lat zmar?a hm. Marianna G?OWI?SKA, lekarka, t?umaczka, przed wojn? czynna w Zrzeszeniu Akademickich Kr?gw Starszoharcerskich Ku?nica, a w czasie okupacji w Szarych Szeregach i Armii Krajowej w Warszawie. Od 1947 r. by?a instruktork? w Referacie Zdrowia Naczelnictwa ZHP, a od 1957 r. ? instruktork? G?wnej Kwatery: w latach 60. kierowa?a Wydzia?em Specjalno?ci, by?a zast?pczyni? komendanta Centralnego Harcerskiego O?rodka Technicznego i inicjatork? Manewrw Techniczno-Obronnych, przez wiele lat szefow? Inspektoratu Zdrowia GK i autork? publikacji dotycz?cych tej tematyki. W latach 70. w Wydziale Zagranicznym wsp?organizowa?a obozy i seminaria mi?dzynarodowe; od lat 80. by?a instruktork? Wydzia?u Historii i Dokumentacji i sekretarzem Komisji Historycznej GK, jedn? z inspiratorw powstania terenowych komisji historycznych. Dzi?ki jej staraniom uda?o si? zgromadzi? i ocali? bezcenne zbiory dotycz?ce harcerstwa ?e?skiego, w szczeglno?ci z okresu II wojny ?wiatowej. W latach 90. uczestniczy?a jako t?umaczka w rozmowach z w?adzami WOSM i WAGGGGS. W latach 2001?2011 by?a instruktork? Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Zosta?a odznaczona m.in. Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP oraz Rozet?-Mieczami.

19 kwietnia 2011 roku zmar? w wieku 71 lat hm. Wincenty MIERZWA, syn dzia?acza ruchu ludowego Stanis?awa, zuch od 1946 r., w latach 50. szykanowany za dzia?alno?? polityczn? ojca, wsp?organizator i przyboczny Harcerskiej Dru?yny Instruktorskiej im. J. Bema przy Uniwersytecie Jagiello?skim, wsp?organizator spotkania instruktorskiego w sali kopernika?skiej Collegium Novum UJ w dniu 4 XII 1956 r., na ktrym uchwalono reaktywowanie krakowskiego harcerstwa, dru?ynowy 26 KDH w Hufcu Krakw-?obzw, wsp?organizator i uczestnik pierwszej Harcerskiej Warty Honorowej przy Grobie Nieznanego ?o?nierza w rocznic? wybuchu Powstania Warszawskiego 1 VIII 1957 r., a w roku nast?pnym organizator i dowdca kolejnej Harcerskiej Warty Honorowej 1 VIII 1958 r., od 1957 r. dru?ynowy 41 KDH przy PLSP, z ktr? wyremontowa? i przygotowa? do przyjmowania turystw przej?ty od PTTK budynek dawnej stanicy WOP na Po?oninie Wetli?skiej, gdzie harcerze gospodarowali latem do 1963 r., cz?onek sztabu akcji HALMS58 Bieszczady; od 1976 czynny w Wolnych Zwi?zkach Zawodowych, Ruchu Obrony Praw Cz?owieka i Obywatela, Oglnopolskim Spo?ecznym Komitecie Odrodzenia Ruchu Ludowego; dzia?acz odrodzonego PSL oraz wiceprezes KS Nadwi?lan w Krakowie.

13 kwietnia 2011 r. zmar? w wieku 87 lat hm. Zdzis?aw ?YCZKO, d?ugoletni instruktor Nieprzetartego Szlaku, ekonomista, ?o?nierz AK, podporucznik WP, odznaczony Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy?em AK, Medalem Wojska, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP, Odznak? Za Wzorow? Prac? w S?u?bie Zdrowia, m?? twrczyni Nieprzetartego Szlaku hm. Marii ?yczko.
Pogrzeb...


12 kwietnia 2011 r. zmar? w wieku 81 lat hm. Stanis?aw MANDECKI, w harcerstwie od 1937 roku, druzynowy w Krzeszowicach (1946-1950), zast?pca hufcowego Hufca Chrzanw (1959-1964), hufcowy Hufca Jaworzno (1964-1973), kierownik O?rodka ZHP na polanie G?odwka (1973-1985), wieloletni cz?onek Rady Chor?gwi i Komisji Rewizyjnej Chor?gwi i Hufca, cz?onek Kr?gu Instruktorw Seniorw Powsinogi Bieszczadzkie, Instruktorskiego Kr?gu Seniorw im. Szarych Szeregw w Krzeszowicach oraz Komisji Historycznej Krakowskiej Chor?gwi ZHP; odznaczony Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, Krzy?em Niez?omnych, Br?zowym Medalem Za Zas?ugi dla Obronno?ci Kraju, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP i Z?ot? Odznaka Zas?u?onego Dzia?acza Turystyki.

11 lutego 2011 r. zmar? w wieku 68 lat hm. Andrzej GLANOWSKI, d?ugoletni pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, od 1957 r. harcerz 1 Krakowskiej Dru?yny Harcerzy, b. dru?ynowy 39 Krakowskiej Dru?yny Harcerzy, komendant Szczepu Orle Gniazdo (19731980), zast?pca komendanta hufca Krakw-Krowodrza (1975/76), odznaczony Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP.
Pogrzeb...


W dniu 8 lutego 2011 r. zmar?a w wieku 90 lat hm. Halina WI?NIEWSKA, architekt-urbanista, harcerka w Warszawie od 1931 r., w czasie wojny dru?ynowa, hufcowa i cz?onkini WSK AK, mianowana harcmistrzyni? w czasie powstania warszawskiego, w latach 1945-1949 hufcowa Hufca Harcerek Warszawa-?rdmie?cie i instruktorka komendy Warszawskiej Chor?gwi Harcerek; wrci?a do harcerstwa w 1971 r., w latach 1997-1999 by?a komendantka Hufca Warszawa-Mokotw, a nast?pnie instruktork? Wydzia?u Historii i Seniorw GK ZHP oraz Muzeum Harcerstwa w Warszawie. W 2001 r. napisa?a Gaw?dy Druhny Babci. Zosta?a odznaczona m.in. Krzy?em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP, by?a tak?e honorowym cz?onkiem Towarzystwa Urbanistw Polskich.

1 lutego 2011 r. zmar? w wieku 60 lat ks. phm. prof. dr hab. Andrzej PANKOWICZ, kierownik Katedry Teorii i Historii Bada? Kulturoznawczych Uniwersytetu Jagiello?skiego, harcerz a od 1968 r. instruktor Szczepu Zielonej Trjki, p?niej dru?ynowy i instruktor w Szczepie S?owiki oraz komendzie Hufca Krakw Kleparz-?obzw, obecnie cz?onek Rady Muzeum Harcerstwa w Warszawie, cz?onek Rady Redakcyjnej Harcerskiego S?ownika Biograficznego i cz?onek Komisji Historycznej Krakowskiej Chor?gwi ZHP. Odznaczony Z?otym i Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pami?ci Narodowej, Srebrnym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP i Odznak? Honorow? PCK I stopnia.
Pogrzeb...
fot. hm. Ryszard Korski
4 stycznia 2011 r. zmar? w wieku 83 lat hm. mgr Roman WOLNIK, geograf-geomorfolog, emerytowany pracownik Uniwersytetu Jagiello?skiego, harcerz od 1938, a instruktor harcerski od 1947 roku. By? wsp?twrc? Hufca Krakw-Nowa Huta, zorganizowa? dru?yn? przy XI LO pierwszym liceum w Nowej Hucie. Pe?ni? funkcje namiestnika zuchowego, zast?pcy komendanta hufca oraz cz?onka komisji rewizyjnej i komisji stopni instruktorskich hufca. Stworzy? wraz z ?on? hm. Iren? Wolnik szczep harcerski przy Szkole Podstawowej nr 115, ktry przyj?? nazw? Bartoszowcy im. Bartosza G?owackiego. Od 1969 r. do 1972 r. pe?ni funkcj? komendanta tego szczepu. Prowadzi? szereg obozw szczepu, w tym obozy zagraniczne. By? tak?e czynnym cz?onkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego W ostatnich latach bra? cz?sto udzia? w spotkaniach seniorw hufca. Zosta? pochowany 12 stycznia 2011 r. na cmentarzu Batowickim.
Pogrzeb...


9 listopada 2010 r. zmar? w wieku 81 lat ks. hm. prof. dr hab. Krzysztof SZCZYGIE?, kapelan Ojca ?wi?tego, diecezjalny duszpasterz harcerski; w harcerstwie od 1939 r., instruktor w latach 19451949, od 1957 r. instruktor Hufca Krakw-Stare Miasto; doc. dr hab. med. ordynator Kliniki Chirurgii Instytutu Onkologii w Krakowie; w roku 1985 przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie; by? m.in. za?o?ycielem i d?ugoletnim dyrektorem Mi?dzywydzia?owego Instytutu Bioetyki i profesorem Wydzia?u Filozoficznego PAT, cz?onkiem Komisji Etyki Lekarskiej PAU oraz konsultorem Sekcji Teologicznej Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski; syn hm. dr. W?adys?awa Szczyg?a, komendanta Krakowskiej Chor?gwi Harcerzy w latach 19301935.

2 listopada 2010 r. zmar? w wieku 82 lat hm. prof. dr hab. in?. Zygmunt Jamro?y, w harcerstwie od 1937 roku, w czasie okupacji ??cznik AK, dru?ynowy zuchw (19451946), namiestnik zuchowy Hufca Miechw (19461948), instruktor Wydzia?u Zuchw komendy chor?gwi (19481950, 19571958), kierownik Referatu Pracy O?rodkw Programowych i Nauczycieli pracuj?cych w ruchu zuchowym w Wydziale Zuchw komendy chor?gwi (19581960), cz?onek komendy chor?gwi (1960-1962), zast?pca kierownika Wydzia?u Zuchw komendy chor?gwi (19601964), d?ugoletni pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej, dru?ynowy Kr?gu Seniorw Zuchmistrzw (19812003), cz?onek Komisji Historycznej Chor?gwi (19861999). By? odznaczony Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym i Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP, Z?ot? Odznak? NOT, Z?ot? Odznak? Za Zas?ugi dla Ziemi Krakowskiej, Z?ot? Odznak? Za prac? spo?eczn? dla miasta Krakowa oraz Orderem Ecce Homo.

21 wrze?nia 2010 r. zmar? w 94 roku ?ycia Zdzis?aw DZI?DZIELEWICZ-KIRKIN, nestor polskich taternikw, przewodnik, ratownik, narciarz, od 1928 roku harcerz w My?lenicach i Zakopanem, od 1933 roku dru?ynowy I Zakopia?skiej Dru?yny Harcerzy, komendant obozw w?drownych i narciarskich w Tatrach, za?o?yciel Harcerskiego Klubu Narciarskiego, uczestnik na czele dru?yny Zlotu Jubileuszowego w Spale, w czasie studiw na Politechnice we Lwowie zast?powy zast?pu starszoharcerskiego. W latach 30-tych wraz z grup? taternick? Makol?gwy dokona? szeregu znacz?cych przej?? taternickich. Po wojnie przy Politechnice Gliwickiej za?o?y? Harcersk? Dru?yn? Wysokogrsk? i by? jej dru?ynowym. Znany powszechnie w ?rodowiskach zwi?zanych z Tatrami, w PTT, gdzie by? cz?onkiem honorowym, podobnie w PTTK, a przede wszystkim w?rd taternikw i narciarzy wysokogrskich. By? za?o?ycielem i pierwszym prezesem Klubu Wysokogrskiego w Gliwicach. Wielu wprowadzi? w arkana wspinaczki b?d? narciarstwa wysokogrskiego.

20 sierpnia 2010 r. zmar? w wieku 81 lat hm. mgr Jzef CZY?OWSKI, d?ugoletni nauczyciel Zespo?u Szk? Samochodowych w Nowym S?czu, cz?onek AK i WiN, hufcowy Hufca Harcerzy w Limanowej (19491950), cz?onek komendy Podhufca Krynica (1957), zast?pca hufcowego Hufca Nowy S?cz-Powiat, czynny w harcerstwie jako instruktor i opiekun harcerstwa, a p?niej senior do ostatnich dni, dzia?acz ZNP, d?ugoletni wiceprezes Towarzystwa Mi?o?nikw Starego S?cza, wsp?pracownik Komisji Historycznej Krakowskiej Chor?gwi ZHP; odznaczony Krzy?em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (ktrego w dniu 22 sierpnia nie zd??y? ju? odebra?), Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym Krzy?em Zas?ugi, Krzy?em Partyzanckim, Krzy?em Armii Krajowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP z Rozet?-Mieczami, Odznak? Zas?u?ony dla Ziemi S?deckiej.

10 sierpnia 2010 r. zmar? w wieku 79 lat hm. mgr in?. Leszek WATYCHA HR Chytry ?ubr, harcerz od 1947 r., b. dru?ynowy 40 KDH w Szczepie Huragan (19571959), b. dru?ynowy 20 KDH (19591963), 28 KDH (1963) i 19 c KDHL (19631969), instruktor komendy, cz?onek Rady Hufca i Komisji Rewizyjnej hufcw Krakw Kleparz-?obzw i Krakw-Krowodrza oraz instruktor komendy Krakowskiej Chor?gwi Harcerstwa (19581960), zast?pca szczepowego Szczepu Lotniczego im. ?wirki i Wigury, komendant Szczepu Lotniczego Srebrzystych Ptakw (19681977), instruktor i zast?pca komendanta Szczepu Lotniczego S?onecznych Drg, komendant wielu obozw sta?ych i w?drownych, dzia?acz PTTK, przewodnik miejski, odznaczony m.in. Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP
Pogrzeb...


3 lipca 2010 r. zmar?a w wieku 82 lat hm. Krystyna GORGO?, od 1945 r. harcerka 12 Krakowskiej Dru?yny Harcerek, dru?ynowa 18 KDH (19451949), g?wna ksi?gowa komendy Krakowskiej Chor?gwi Harcerek (19451949), kierowniczka Wydzia?u Finansowego komendy Krakowskiej Chor?gwi Harcerstwa (19571959), dru?ynowa 33 KDH w Szczepie ?urawie (19601966), instruktorka Szczepu ?urawie (od 1960), cz?onkini i zast?pca przewodnicz?cego Chor?gwianej Komisji Rewizyjnej, d?ugoletnia przewodnicz?ca Komisji Rewizyjnej, cz?onkini Rad Hufcw i instruktorka komend hufcw Krakw Kleparz-?obzw (19661968), Krakw-Zwierzyniec (od 1969) i Krakw-Krowodrza, cz?onkini Kr?gu Instruktorw-Seniorw Powsinogi Bieszczadzkie, d?ugoletnia dzia?aczka PTTK.
Pogrzeb...


6 maja 2010 r. zmar? w wieku 66 lat hm. Kazimierz Bogdan SCHTTERL, nauczyciel i dzia?acz spo?eczny, w ZHP od 1949 r., szczepowy w Paczkowie Hufiec Sanok (19591961), komendant Hufca Miastko (19631965), kierownik Wydzia?u (19671969) i zast?pca komendanta Krakowskiej Chor?gwi ZHP (19741976), kierownik Wydzia?u Starszoharcerskiego GK ZHP (19831984, 1991), komendant Szko?y Harcerstwa Starszego Perkoz (19901991), cz?onek Rady Naczelnej ZHP (19911993), w kolejnych latach zast?pca komendanta i komendant Operacji Bieszczady40, twrca i przewodnicz?cy Kr?gu Bia?ej Podk?adki (od 1981), przewodnicz?cy Ruchu Bieszczadzka Wsplnota Starszoharcerska, przewodnicz?cy Harcerskiej Rady Bieszczadzkiej (1993). Odznaczony m.in. Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP.

16 kwietnia 2010 r. zmar? w wieku 63 lat hm. dr Antoni WEYSSENHOFF, Mocny Bizon, pedagog, nauczyciel akademicki AGH i PK, od 1982 r. dyrektor Pa?acu M?odzie?y im. H. Jordana w Krakowie, a obecnie dyrektor Centrum Edukacyjnego: Centrum M?odzie?y im. dr H. Jordana i XXVII Liceum Oglnokszta?c?cego w Krakowie, wiceprzewodnicz?cy Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Czasu Wolnego Dzieci i M?odzie?y, b. prezes i cz?onek Zarz?du Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. A. Kami?skiego, cz?onek Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych, radny miasta Krakowa (19941998), cz?onek Spo?ecznego Komitetu Odnowy Zabytkw Miasta Krakowa; harcerz od 1957 r., komendant Chor?gwianej Szko?y Instruktorskiej (19751985), zast?pca komendanta Hufca Krakw Kleparz-?obzw (19711972) i Krakw-?rdmie?cie (19731984), komendant Szczepu Huragan (19681979, 19831984), wicekomandor Kapitu?y Huraganu (19641988); autor i realizator oryginalnych inicjatyw programowych i organizacyjnych, jak Akcja Bukowina i Akcja Polska-Francja; odznaczony m.in. Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP oraz Orderem U?miechu, honorowy obywatel Gminy Bukowina Tatrza?ska.
Pogrzeb...
fot. hm. Ryszard Korski
10 kwietnia 2010 r. w wieku 90 lat zgin?? w katastrofie lotniczej pod Smole?skiem hm. Ryszard KACZOROWSKI, ostatni Prezydent RP na Uchod?stwie (VII 1989XII 1990), w harcerstwie od 1933 r., zast?pca komendanta Pogotowia Harcerzy i zast?pca hufcowego Tajnego Hufca Harcerzy w Bia?ymstoku (1939), hufcowy hufca Szarych Szeregw w Bia?ymstoku, zast?pca komendanta i komendant Bia?ostockiej Chor?gwi Szarych Szeregw (1940), aresztowany przez NKWD i skazany na kar? ?mierci, zamienion? nast?pnie na 10 lat ?agru, zwolniony wst?pi? do Wojska Polskiego i przeszed? szlak bojowy 2. Korpusu, walcz?c m.in. pod Monte Cassino; kierownik Wojskowego Kr?gu Instruktorskiego przy Gimnazjum i Liceum 3. Dywizji Strzelcw Karpackich w Amadoli W?ochy (19451946), cz?onek GK Harcerzy pgK (19481951, 19521955), Naczelnik Harcerzy pgK (19551967), Przewodnicz?cy ZHP pgK (19671988), komendant reprezentacji polskiej na Jamboree w 1957 r. oraz ?wiatowych zlotw ZHP pgK na Monte Cassino (1969) i w Belgii (1982); zosta? odznaczony m.in. Orderem Or?a Bia?ego i Krzy?em Wielkim Orderu Odrodzenia Polski; by? Rycerzem Krzy?a Wielkiego brytyjskiego Orderu ?w. Micha?a i ?w. Jerzego.

4 kwietnia 2010 r. zmar? w wieku 85 lat hm. Jzef GODY? pseud. K?sek, Kmicic, d?ugoletni pracownik Krakowskich Zak?adw Kamienia Budowlanego w Krzeszowicach, harcerz od 1937 r., w czasie okupacji od 1940 r. cz?onek 1 Tajnej Wojskowej Dru?yny Harcerskiej im. R. Traugutta w G?stwinowie, ??cznik z Komend? Obwodu AK i uczestnik kilku akcji wywiadowczych i dywersyjnych, a w okresie VIIX 1944 r. p.o. komendanta O?rodka Szarych Szeregw Rj G?stwinw Obwodu Krzeszowice, po wojnie cz?onek komendy Hufca Gliwice, b. sekretarz Komitetu Budowy Pomnika ?o?nierzy Wrze?nia 1939 Armii Krakw, b. przewodnicz?cy Kr?gu Seniorw Szare Szeregi w Hufcu Krzeszowice, cz?onek Harcerskiego Kr?gu Seniorw-Kombatantw ZHP Chor?gwi Krakowskiej; odznaczony m.in. Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym Krzy?em Zas?ugi, Krzy?em Partyzanckim, Krzy?em Armii Krajowej, Medalem Wojska (czterokrotnie), Z?otym Medalem Opiekuna Miejsc Pami?ci Narodowej, Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP z Rozet?-Mieczami, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP, odznak? Honoris Gratia.

30 marca 2010 r. zmar?a w wieku 88 lat phm. Zofia CZACHOWSKA, fizyk, d?ugoletnia pracowniczka naukowa Instytutu Fizyki i Techniki J?drowej AGH, harcerka od 1932 r., po wojnie instruktorka Krakowskiej Chor?gwi Harcerek, od 1957 r. cz?onkini dru?yny instruktorskiej przy Komendzie Hufca Stare Miasto (p?niejszej niezale?nej dru?yny instruktorek) Ku?nia, pod koniec lat 70. pomaga?a hm. M. I. Mileskiej w zbieraniu materia?w do historii krakowskiego harcerstwa ?e?skiego.
Pogrzeb...
fot. hm. J. Wojtycza
28 lutego 2010 roku w Mszanie Dolnej zmar?a w 85 roku ?ycia hm. Barbara PANA?. W 1934 r. wst?pi?a do dru?yny zuchowej w Przemy?lu, nast?pnie nale?a?a do 12 Przemyskiej Dru?yny Harcerek, a w czasie okupacji do konspiracyjnej dru?yny harcerek Las. Po wojnie w czasie studiw prowadzi?a 39 Krakowsk? Dru?yn? Harcerek, p?niej dru?yn? dru?ynowych Huragan (1947) i Hufiec Harcerek w Wieliczce. Od 1957 roku by?a instruktork?, a w latach 19671974 komendantk? Hufca Limanowa, od 1983 r. cz?onkiem Prezydium Rady Chor?gwi Nowos?deckiej i w latach 20032007 komendantk? Hufca Gorcza?skiego. Zosta?a odznaczona m.in. Krzy?em Oficerskim i Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym i Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP oraz Orderem U?miechu.

11 lutego 2010 r. zmar? w wieku 84 lat hm. mgr Zygmunt FABER, ekonomista, harcerz w Bia?ej Krakowskiej od 1933 r., dru?ynowy i zast?pca hufcowego w Bia?ej (19451949), pierwszy hufcowy Hufca Krakw-Nowa Huta (19571958), instruktor hufcw Krakw-Nowa Huta i Krakw-Powiat, zast?pca prezesa Ma?opolskiego Klubu Rekreacji i Turystyki Konnej; odznaczony m.in. Z?otym Krzy?em Zas?ugi, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pami?ci Narodowej, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP.

18 listopada 2009 r. zmar? wieku 97 lat hm. Ryszard SCHUMACHER, d?ugoletni pracownik CPN, w ZHP od 1923 r., sekretarz komendy Hufca Harcerzy w Trzebini (1928-1936), dru?ynowy 5 i 12 Dru?yny Harcerzy w Sierszy (1931-1935); instruktor komendy Hufca Harcerzy w Trzebini (od 1945) i kierownik Referatu Harcerskiego Hufca Krakw-Grzegrzki (1958); wsp?autor opracowa? dotycz?cych historii Hufca Trzebinia.

31 pa?dziernika 2009 r. zmar? w wieku 54 lat pwd. Jacek MOLENDA, mgr pedagogiki, m?odszy inspektor - radca Ma?opolskiego Komendanta Wojewdzkiego Policji w Krakowie, b. komendant powiatowy Policji w Zakopanem (1999-2006), b. instruktor Szczepu "Br" w Hufcu Krakw - Podgrze, syn hm. Bogus?awa Molendy, hufcowego Hufca Krakw Kleparz - ?obzw (1959-1968) i przewodnicz?cego Komisji Historycznej Krakowskiej Chor?gwi ZHP (1981-1992).
Pogrzeb...
fot. hm. J. Wojtycza
8 wrze?nia 2009 r zmar? w wieku 81 lat phm. Kazimierz GO?DAS, przed II wojn? ?wiatow? harcerz 19 Krakowskiej Dru?yny Harcerzy, uczestnik tajnego nauczania, cz?onek AK i Szarych Szeregw pseud. Bartosz, dru?ynowy 19 KDH (1949), zast?pca hufcowego Hufca Krakw-Grzegrzki (1957), p?niej dru?ynowy Akademickiej Dru?yny Instruktorskiej Zo?ka i 71 KDH, d?ugoletni pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie i kierownik Domu Studenckiego Fafik AE (1969-1980), odznaczony m.in. Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym Krzy?em Zas?ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z?otym Medalem Opiekuna Miejsc Pami?ci Narodowej i Z?ot? Odznak? Za prac? spo?eczn? dla miasta Krakowa.
Pogrzeb...
fot. hm. R. Korski
3 wrze?nia 2009 roku zmar?a w wieku 81 lat Jadwiga POR?BSKA-DROPIOWSKA, mgr farmacji, specjalista analityk kliniczny, ostatnia z czworga rodze?stwa hm. Stanis?awa Por?bskiego, odznaczona Z?otym Krzy?em Zas?ugi i Z?ot? Odznak? Za prac? spo?eczn? dla miasta Krakowa. Gromadzi?a i przechowywa?a pami?tki po zmar?ym 20 lat temu druhu Staszku i uczestniczy?a w spotkaniach po?wi?conych jego pami?ci. By?a otwart? i ?yczliw? osob?.
Pogrzeb...
fot. hm. J. Wojtycza
13 lipca 2009 r. zmar?a w wieku 89 lat hm. prof. dr hab. Antonina GURYCKA, psycholog wychowania, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dru?ynowa i hufcowa Hufca Harcerek Warszawa-Ochota (1940-1944), kierowniczka Wydzia?u Programowego Warszawskiej Chor?gwi Harcerek i kierowniczka Wydzia?u S?u?by GK Harcerek (1945-1948), zast?pczyni komendanta i komendantka Warszawskiej Chor?gwi Harcerstwa (1957-1960), kierownik O?rodka Bada? Pedagogicznych ZHP (1960-1967), cz?onkini Naczelnej Rady Harcerskiej (1959-1968) i G?wnej Kwatery Harcerstwa (1961-1964), cz?onkini Rady Redakcyjnej Harcerskiego S?ownika Biograficznego (od 2004), autorka wielu prac naukowych oraz publikacji harcerskich.

8 lipca 2009 roku zmar? w wieku 81 lat pwd. Stefan WYJAD?OWSKI, d?ugoletni nauczyciel Liceum Elektrotechnicznego przy Krakowskiej Fabryce Kabli, a p?niej Technikum ??czno?ci i Zespo?u Szk? ??czno?ci w Krakowie, instruktor Szczepu 5 KDH Dzieci Pioruna, cz?onek Kr?gu Totemowego Synw i Dzieci Pioruna, instruktor modelarstwa - za?o?yciel i kierownik Klubu Modelarskiego Aero, krtkofalowiec - wsp?za?o?yciel i operator Harcerskiego Klubu ??czno?ci Bartek; odznaczony Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym i Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, Medalem Edukacji Narodowej, Z?ot? Odznak? Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego, Z?ot? Odznak? Zas?u?onego Pracownika ??czno?ci.

7 czerwca 2009 roku w wieku 76 lat zmar? Zygmunt KURAL, pseud. konsp. Orlik, plastyk, harcerz, dru?ynowy konspiracyjnych Zielonych Brygad, aresztowany w 1951 roku, wi?ziony w wi?zieniach na placu Inwalidw i Montelupich, skazany wyrokiem s?du wojskowego na 9 lat wi?zienia, zes?any do Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie, gdzie by? wsp?za?o?ycielem tajnej organizacji Wolno??, wi?ziony w Tarnowie i kamienio?omach Strzelec Opolskich. Zwolniony na mocy amnestii w maju 1956 r. W pa?dzierniku 1956 by? wsp?za?o?ycielem Akademickiej Instruktorskiej Dru?yny ZHP im. gen. Jzefa Bema przy UJ i wsp?organizatorem s?ynnego wiecu w Collegium Novum UJ 4 grudnia 1956 r. To on otwiera? ten wiec. Pe?ni? funkcje instruktorskie na obozach dru?yny im. J. Bema i 41 KDH przy krakowskim Pa?stw. Liceum Sztuk Plastycznych, uczestniczy? w pierwszych harcerskich akcjach letnich w Bieszczadach. By? wsp?organizatorem i uczestnikiem pierwszej po wojnie honorowej harcerskiej warty przy Grobie Nieznanego ?o?nierza w rocznic? wybuchu powstania warszawskiego - 1 sierpnia 1957 roku, a p?niej inicjatorem i uczestnikiem wielu spo?ecznych poczyna? jako sekretarz, a nast?pnie przewodnicz?cy Komitetu Budowy Pomnika Tym co stawili opr 1944-1956, w Zwi?zku Wi??niw Politycznych okresu stalinowskiego i Zwi?zku Jaworzniakw.

30 maja 2009 r. zmar?a w wieku 74 lat hm. in?. Jadwiga SKIBA, w latach 1958-1960 - dru?ynowa 50 Krakowskiej Dru?yny Harcerek, w latach 1960-1965 - instruktorka komendy i okresowo zast?pca hufcowego Hufca Krakw-Kleparz (1961-1962), w latach 1965-1975 - przewodnicz?ca Komisji Kultury komendy Krakowskiej Chor?gwi ZHP i sekretarz Wojewdzkiej Rady Przyjaci? Harcerstwa, a w latach 1980-1989 - instruktorka Wydzia?u Propagandy komendy chor?gwi; cz?onkini redakcji Harcerza Rzeczypospolitej (1980-1989), wsp?pracowniczka redakcji Motyww (1983-1989) i Czuwaj (1991-2002), od 1994 r. cz?onkini Komisji Historycznej Krakowskiej Chor?gwi ZHP; organizatorka harcerskich imprez kulturalnych, autorka ?piewnikw oraz licznych opracowa? dotycz?cych harcerskiej piosenki i kultury; odznaczona Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym Krzy?em Zas?ugi, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pami?ci Narodowej, odznakami: Zas?u?onego Dzia?acza Kultury i Zas?u?onego dla budownictwa i przemys?u materia?w budowlanych, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP, Z?ot? Odznak? Za Zas?ugi dla Ziemi Krakowskiej, Z?ot? Odznak? Za prac? spo?eczn? dla miasta Krakowa, Honorow? Odznak? Ligi Kobiet Polskich i Odznak? TPD Przyjaciel Dziecka.
Pogrzeb...
Hm. Jadwiga Skiba urodzi?a si? 30 kwietnia 1935 r. w rodzinie rzemie?lniczej Piotra i Anieli z Dyniw. Mia?a brata Adama (in?. budowy okr?tw, zamieszka?ego i pracuj?cego jako stoczniowiec w Gda?sku, zmar?ego w 1978 r.). Nauk? szkoln? rozpocz??a w Szkole Podstawowej nr 13 w Krakowie. W latach 19451947 nale?a?a do Weso?ej Gromadki zespo?u teatru dla dzieci, dzia?aj?cego pod patronatem RTPD w siedzibie obecnego Teatru Bagatela. W roku 1949 po uko?czeniu szko?y podstawowej podj??a nauk? w X Liceum Oglnokszta?c?cym im. Krlowej Wandy, a po jego likwidacji w nast?pnym roku ucz?szcza?a do IX Liceum Oglnokszta?c?cego im. Jzefy Joteyko, ktre uko?czy?a matur? w 1953 r. Rwnocze?nie w latach 19471952 uczy?a si? w Pa?stwowej Szkole Muzycznej w Krakowie. Od roku 1947 nale?a?a do 15. Krakowskiej Dru?yny Harcerek im. J. Or?owiczwny, wchodz?cej w sk?ad III Hufca Harcerek w Krakowie. Przyrzeczenie harcerskie z?o?y?a w 1948 r. na obozie w Bere?cie k. Krynicy. Dru?yna ta pracowa?a do 1949 roku, kiedy wskutek podporz?dkowania harcerstwa ZMP zako?czy?a dzia?alno??. Po maturze odby?a studia na Wydziale Ceramicznym Akademii Grniczo-Hutniczej, uzyskuj?c w roku 1958 dyplom in?yniera. Po studiach pracowa?a w r?nych przedsi?biorstwach budowlanych. 4 XII 1956 r. wzi??a udzia? w spotkaniu instruktorskim w Collegium Novum UJ, na ktrym proklamowano odrodzenie ZHP w Krakowie. Wst?pi?a do 55. Akademickiej Dru?yny Starszych Harcerek Watra przy AGH, prowadzonej przez phm. Zofi? Czachowsk?. Uko?czy?a kurs dru?ynowych w Piwnicznej-Kosarzyskach, prowadzony przez phm. Mari? ?yczko i zosta?a dru?ynow? 6. Dru?yny Harcerek przy Technikum Geologicznym w Krakowie. Nast?pnie w latach 19571958 by?a przyboczn? 15. Krakowskiej Dru?yny Harcerek przy Liceum Pedagogicznym w Krakowie. 30 V 1958 r. otrzyma?a stopie? przewodnika. Od 1958 do 1960 roku prowadzi?a 50. Krakowsk? Dru?yn? Harcerek im. J. Or?owiczwny przy Szkole Podstawowej nr 2 (przy ul. ?obzowskiej Bocznej, obecnie W. Spasowskiego). By?a komendantk? dwch obozw tej dru?yny: w Kukowie k. Suchej (1958) i w Zubrzycy Grnej. W latach 19591961 nale?a?a do ?e?skiego chru przy WDK w Krakowie, kierowanego przez prof. Iren? Pfeiffer, a od 1961 do 1962 r. ?piewa?a i ta?czy?a w Zespole Pie?ni i Ta?ca Krakowiacy. 22 VII 1960 r. zosta?a mianowana podharcmistrzyni?. Od 1960 do 1961 roku by?a kierowniczk? Referatu Propagandy i Imprez komendy Hufca Krakw Kleparz-?obzw, a nast?pnie przez rok zast?pc? hufcowego d.s. programowych (1961/62). W roku 1962 by?a przewodnicz?c? Dzielnicowego Komitetu Organizacji Wolnego Czasu. Od 1962 do 1967 r. ponownie kierowa?a Referatem Propagandy i Imprez oraz by?a sekretarzem Rady Przyjaci? Harcerstwa tego hufca. Ponadto w roku harcerskim 1964/65 by?a komendantk? VII O?rodka Basztowa, skupiaj?cego szczepy S?owiki, Huragan i :Kolejowy. 2 I 1965 r. otrzyma?a stopie? harcmistrzyni, a 19 I 1965 r. wesz?a w sk?ad pierwszej Tymczasowej Rady Hufca Krakw Kleparz-?obzw. W latach 19651971 i 19811985 by?a przewodnicz?c? Komisji Kultury komendy Krakowskiej Chor?gwi ZHP, a w latach 19701975 sekretarzem Wojewdzkiej Rady Przyjaci? Harcerstwa. W czasie uroczysto?ci nadania imienia Tadeusza Ko?ciuszki i wr?czenia sztandaru Chor?gwi Krakowskiej na Rynku G?wnym (8 X 1967) kierowa?a wykonaniem pie?ni Dru?yny Ko?ciuszkowskie przez chr z?o?ony z harcerek ze szczepw S?owianki, Wagabundy i Puszcza. Wielokrotnie organizowa?a konkursy i przegl?dy piosenki harcerskiej, opracowywa?a scenariusze i materia?y repertuarowe oraz ?piewniki. W latach 19681985 pracowa?a w Przedsi?biorstwie Monta?u i Dostaw Piecw Tunelowych; w tym czasie w latach 19781979 uko?czy?a Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1987 do 2000 r. pracowa?a w Krakowskim Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Przemys?owego. W latach 19811989 by?a instruktorem Wydzia?u Propagandy i Kultury komendy Krakowskiej Chor?gwi ZHP, a od 1994 r. cz?onkini? Komisji Historycznej Krakowskiej Chor?gwi ZHP. W ramach dzia?alno?ci Komisji organizowa?a imprezy okoliczno?ciowe, ?wi?teczne, jubileusze zas?u?onych instruktorw harcerskich oraz prowadzi?a kronik?. Opublikowa?a rwnie? szereg biogramw instruktorw harcerskich zamieszczonych w prasie i s?ownikach. By?a cz?onkiem redakcji ukazuj?cego si? w Krakowie w latach 19801989 miesi?cznika Harcerz Rzeczypospolitej, wsp?pracowniczk? oglnopolskich czasopism harcerskich Motywy (19831989) i Czuwaj (19912002) oraz Wydzia?u Kultury G?wnej Kwatery ZHP. Na ?amach wymienionych tytu?w zamie?ci?a liczne artyku?y dotycz?ce harcerskiej kultury oraz postaci z dziejw ruchu harcerskiego. By?a cz?onkiem Klubu Mi?o?nikw Teatru i Klubu Piwnica pod Baranami, w okresie pracy zawodowej nale?a?a do Zwi?zku Zawodowego Pracownikw Budownictwa i Materia?w Budowlanych, a w latach 19681985 do NOT. Przez okres dwch lat by?a sekretarzem Zarz?du Wojewdzkiego Ligi Kobiet w Krakowie, w latach 19861988 sekretarzem Wojewdzkiego Porozumienia Zwi?zkw Zawodowych, a w latach 19871989 ?awnikiem S?du Rejonowego dla Krakowa-?rdmie?cia. Nale?a?a rwnie? do PTTK (19711983) i Stowarzyszenia Wychowankw AGH (19601964). By?a niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie harcerskiej piosenki. Wyda?a Z harcersk? piosenk? przez 75-lecie (cz. 12, Krakw 1986) i Z dziejw piosenki harcerskiej (cz. 12, Warszawa 1993). By?a rwnie? konsultantem p?yty i kasety nagranej przez harcerski zesp? W?osatki w 1991 r. Zmar?a 30 maja 2009 r. w Krakowie. Zosta?a odznaczona Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Z?otym Krzy?em Zas?ugi (1979), Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pami?ci Narodowej (2004), odznakami: Zas?u?onego Dzia?acza Kultury (1968) i Zas?u?onego dla budownictwa i przemys?u materia?w budowlanych (1977), Z?otym Krzy?em (2004) i Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP (1972), Z?ot? (1989) i Srebrn? Odznak? Za Zas?ugi dla Ziemi Krakowskiej (1969), Z?ot? (1969) i Srebrn? Odznak? Za prac? spo?eczn? dla miasta Krakowa (1967), Honorow? Odznak? Ligi Kobiet Polskich (1987) i Odznak? TPD Przyjaciel Dziecka (1966). Janusz Wojtycza
3 kwietnia 2009 r. zmar? w wieku 83 lat phm. in?. Andrzej MAJEWSKI, od 1934 r. cz?onek 9 Krakowskiej Dru?yny Harcerzy im. D. Czachowskiego, Szarych Szeregw w szeregach "Zawiszy" i oddzia?u partyzanckiego AK "J?drusie", wi?zie? polityczny w okresie 1950-1954, dru?ynowy 9 KDH w latach 1945-1949, pierwszy hufcowy Hufca Krakw-Zwierzyniec (1957), d?ugoletni pracownik "Miastoprojektu-Krakw", odznaczony Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, Br?zowym Krzy?em Zas?ugi z Mieczami, Krzy?em Armii Krajowej, Krzy?em Partyzanckim i Medalem "Pro Memoria".
Pogrzeb...
fot. hm. J. Wojtycza
24 stycznia 2009 roku zmar?a w wieku 84 lat hm. Janina RYBSKA, d?ugoletnia ksi?gowa w Centralnej Sk?adnicy Harcerskiej w Krakowie, od 1941 r. harcerka konspiracyjnej 6 Krakowskiej Dru?yny Harcerek, dru?ynowa 58 KDH (1946-1949), zast?pczyni hufcowej IV Hufca Harcerek Krakw-Krowodrza (1947-1949), zast?pczyni hufcowego Hufca Krakw Kleparz-?obzw (1957-1959), dru?ynowa 33 KDH (1957-1959) i 73 KDH (1959-1967), cz?onkini Komisji Rewizyjnej (1965-1967, 1969-1971) i Rady Hufca Krakw Kleparz-?obzw (1967-1969), komendantka Szczepu "Dzieci Krowodrzy" (1966-1971), kierowniczka Referatu Osobowego i referatu Kr?gw Instruktorskich komendy hufca (1973-1980) oraz cz?onkini Komisji Rewizyjnej Hufca Krakw-Krowodrza (1978-1980); odznaczona Z?otym Krzy?em "Za Zas?ugi dla ZHP", Odznak? Grunwaldzk? oraz Z?ot? i Srebrn? Odznak? "Za Prac? Spo?eczn? dla miasta Krakowa".
Pogrzeb...
fot. hm. J. Wojtycza
21 pa?dziernika 2008 r. w wieku 81 lat zmar? hm. Ludwik TARNOWSKI, w latach 1945-1948 sekretarz komendy VI Hufca Harcerzy w Krakowie i redaktor "Biuletynu HSI" komendy VI Hufca Harcerzy (1946-1948). Aresztowany przez UB pod koniec 1946 r. za wydanie "Tygodnika Polskiego" zosta? skazany na 5 lat, zwolniony z wi?zienia na mocy amnestii w lutym 1947 r. Od maja 1948 r. by? namiestnikiem zuchw w Hufcu Krakw-Powiat. W roku 1949 ocali? cz??? wyrzucanych na ?mietnik dokumentw likwidowanej komendy Chor?gwi Harcerzy. Od 1957 r. by? kierownikiem HSI w Wydziale Organizacyjnym komendy Krakowskiej Chor?gwi Harcerstwa, a jako zuchmistrz cz?onkiem kadry kursw instruktorskich. W stanie wojennym od kwietnia 1982 uczestniczy? w tworzonym przez o. hm. Adama Studzi?skiego Duszpasterstwie dla Harcerek i Harcerzy przy ko?ciele ?w. Idziego pod Wawelem. W roku 1989 wraz z hm. Wies?aw? Stojek zapocz?tkowa? kursy zuchmistrzowskie w ZHP-1918 (rok za?o?enia 1918), a po zje?dzie zjednoczeniowym 1992 - w ZHR. By? wsp?za?o?ycielem i wydawc? miesi?cznika "ZUCHMISTRZ-yni ZHR" (1989-1998).

2 wrze?nia 2008 r. w wieku 72 lat zmar? hm. W?adys?aw LE?NIAK, nauczyciel i st. wizytator Kuratorium O?wiaty i Wychowania Krakowie, dru?ynowy 16 Podgrskiej Dru?yny Harcerzy w Bie?anowie (1958-1965), zast?pca a nast?pnie komendant hufca Krakw-Powiat (1967-1972), odznaczony m.in. Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym Krzy?em Zas?ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej Z?otym Krzy?em i Honorow? Odznak? Za Zas?ugi dla ZHP, Z?ot? Odznak? ZNP.

14 lipca 2008 r. w wieku 72 lat zmar?a hm. prof. dr hab. med. Maria HRABOWSKA, w latach 1996-2001 Przewodnicz?ca ZHP. By?a m.in. dru?ynow? dru?yny przy Pa?stwowej Szkole Piel?gniarskiej (1957) i przy IV LO w Gda?sku, hufcow? Hufca Gda?sk-?rdmie?cie (1959-1960) oraz przewodnicz?c? Naczelnego S?du Harcerskiego (od 1990). Przez wiele lat kierowa?a Pracowni? Patomorfologii Klinicznej Instytutu Po?o?nictwa i Chorb Kobiecych Akademii Medycznej w Gda?sku. W latach 1972-1975 opiekowa?a si? chorym hm. Jzefem Grzesiakiem "Czarnym". Zosta?a odznaczona m.in. Krzy?em Oficerskim i Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

2 kwietnia 2008 r. zmar? w wieku 96 lat o. hm. gen. bryg. Adam STUDZI?SKI, dominikanin, proboszcz 2 Brygady Czo?gw i kapelan 4 Pu?ku Pancernego "Skorpion", uczestnik bitwy pod Monte Cassino i kampanii w?oskiej, kawaler Orderu Virtuti Militari, mgr sztuki z zakresu konserwacji, duszpasterz legionistw, kombatantw i harcerzy, opiekun ko?cio?a ?w. Idziego, Honorowy Obywatel Sto?ecznego Krlewskiego Miasta Krakowa. Zosta? odznaczony m.in. Krzy?em Komandorskim z Gwiazd? i Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy?em Walecznych, Krzy?em Zas?ugi z Mieczami, Krzy?em Pami?tkowym Monte Cassino, Medalem Wojska oraz brytyjskimi 1939-1945 Star, Africa Star, Italy Star, Defence Medal, War Medal 1939-1945.

23 stycznia 2008 r. zmar? w wieku 87 lat hm. mgr in?. Stanis?aw PODUSOWSKI, harcerz od 1932 r., przyboczny i p.o. dru?ynowy 25 Lwowskiej Dru?yny Harcerzy, cz?onek I Ochotniczej Kompanii Harcerskiej Obrony Lwowa w 1939 r., ppor. ZWZ-AK, po wojnie instruktor Komendy Hufca w Jaros?awiu, po reaktywowaniu harcerstwa instruktor komendy Krakowskiej Chor?gwi Harcerstwa, instruktor-senior, w latach 1993-2006 komendant Kr?gu Kompanii Harcerskiej Obrony Lwowa; odznaczony Krzy?em Oficerskim i Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy?em AK, Krzy?em Kampanii Wrze?niowej, Medalem Wojska, Krzy?em "Niez?omnych", Krzy?em "Za Zas?ugi dla ZHP" z "Rozet?-Mieczami", Z?otym Krzy?em "Za Zas?ugi dla ZHP; Odznak? "Weterana Walk o Niepodleg?o??".
Pogrzeb...
fot. hm. R. Korski
16 listopada 2007 r. zmar?a w wieku 94 lat hm. Aniela LIBIONKA, harcerka od 1927 r., dru?ynowa 3 DH w Bia?ej Krakowskiej (1931-1933), zast?pczyni hufcowej Hufca Harcerek w Bia?ej Krakowskiej (1935-1936), instruktorka Szko?y Instruktorek na Buczu, hufcowa koedukacyjnego Hufca Bucza?skiego (1938-1939), ??czniczka komendy Pogotowia Harcerek na obszar ?l?ski (1940-1944), w czasie okupacji pracowniczka w Domu Dziecka w Skolimowie, uczestniczka Powstania Warszawskiego, w czasie ktrego prowadzi?a punkt opieki nad zagubionymi dzie?mi, po wojnie organizatorka zak?adw dla sierot wojennych w Grkach Wielkich, Jaworzu i Por?bce, instruktorka Katowickiej Chor. Harcerstwa (1956-1964), przewodnicz?ca Komisji Historycznej Chor?gwi Bielskiej (1984-1998), za?o?ycielka Izby Tradycji oraz Kr?gu Seniora w Hufcu Beskidzkim.

19 pa?dziernika 2007 r. zmar? w wielu 88 lat hm. Jan Ryblewski, adwokat, dru?ynowy I Tarnowskiej Dru?yny Harcerzy (1933-37), krakowskiej Szarej Sidemki (1938-1939), komendant Pogotowia Harcerzy Hufcw Krakowskich (1939), cz?onek Szarych Szeregw i AK, zast?pca komendanta Krakowskiej Chor?gwi Harcerzy (1945-1947), instruktor komendy Krakowskiej Chor?gwi Harcerstwa (1956-1960); honorowy cz?onek Polskiego Zwi?zku Filatelistw i honorowy prezes Zarz?du Okr?gu Krakowskiego tej organizacji. Odznaczony Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy?em Zas?ugi z Mieczami, Medalem Za Udzia? w Wojnie Obronnej 1939, Krzy?em AK, Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP, Z?ot? Odznak? Za Zas?ugi dla Polskiej Filatelistyki, Z?ot? Odznak? Za Zas?ugi dla Ziemi Krakowskiej.
Pogrzeb...
Pogrzeb hm. Jana Ryblewskiego
27 sierpnia 2007 r. zmar? w wieku 87 lat hm. Tadeusz Grzes?o, harcerz od 1933 r., uczestnik Pogotowia Harcerzy w 1939 r., dru?ynowy konspiracyjnej dru?yny Bellafenita, aresztowany i wi?ziony na terenie Niemiec, po ucieczce z niewoli zast?pca dowdcy pocztu III Odcinka Granit Zgrupowania ?elbet AK i dru?ynowy 3 dru?yny Wrzos 14 komp. 5 baonu Zgrupowania ?elbet, hufcowy I Hufca Harcerzy we Wroc?awiu (1945-1946), hufcw Wroc?aw-Zachd (1948-1949) i Krakw-Grzegrzki (1958-1961, 1963), instruktor komend Dolno?l?skiej Chor?gwi Harcerzy i Krakowskiej Chor?gwi Harcerstwa, cz?onek i wiceprzewodnicz?cy Komisji Historycznej Krakowskiej Chor?gwi ZHP (od 1981), przewodnicz?cy, a nast?pnie honorowy przewodnicz?cy Harcerskiego Kr?gu Seniorw-Kombatantw (od 1992). Odznaczony Krzy?ami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy?em Armii Krajowej, Krzy?em Partyzanckim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Wojska (czterokrotnie), Medalem Za udzia? w Wojnie Obronnej 1939 r., Medalem Zwyci?stwa i Wolno?ci, Medalem Rod?a, Z?otym Krzy?em i Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP z Rozet?-Mieczami, Odznak? Grunwaldzk?.
Pogrzeb...
Hm. Tadeusz Grzes?o urodzi? si? 30 wrze?nia 1919 r. w Krakowie w rodzinie Antoniego (1875-1941, kawalerzysty, uczestnika I wojny ?wiatowej, krawca, dzia?acza sp?dzielczego i zwi?zkowego) i Antoniny z d. Mirocha (1887-1970, pracownicy fabryki cygar). Mia? brata Mariana (ps. Nycz, 1913-1997, technika elektromechanika, w kampanii wrze?niowej plutonowego 20 pu?ku piechoty, sier?anta AK, dzia?acza harcerskiego) i ma nadal brata Stefana (ps. Ciateko, ur. 1926, mistrza elektromontera, cz?onka Szarych Szeregw, w czasie okupacji wi?zionego w obozie pracy w Niemczech, po wojnie porucznika WP, podharcmistrza). Ucz?szcza? do Szko?y Powszechnej im. ?w. Miko?aja w Krakowie, gdzie w roku 1933 uko?czy? sidm? klas?. W tym czasie wst?pi? do harcerstwa, do gromady wilcz?t, a nast?pnie w r. 1933 do 11 Krakowskiej Dru?yny Harcerzy. Nast?pnie w latach 1936/37 i 1937/38 uczy? si? w Seminarium XX. Salezjanw w Jaci??ku k. Makowa Mazow. pow. Przasnysz i w roku 1938/39 w Daszowie pow. Stryj. Od wrze?nia 1936 r. do sierpnia 1938 nale?a? do 40 Mazowieckiej Dru?yny Harcerzy, a nast?pnie do prbnej dru?yny w Daszawie, gdzie pe?ni? funkcj? zast?powego, uko?czy? w Hufcu Stryj kurs dru?ynowych i otrzyma? stopnie dru?ynowego po prbie oraz Harcerza Orlego. Po powrocie do Krakowa by? lipcu 1939 r. zast?powym w 9 Podgrskiej Dru?yny Harcerzy na obozie w Che?mcu Polskim k. Nowego S?cza. Od 16 sierpnia do 6 wrze?nia 1939 r. pe?ni? s?u?b? w krakowskim Pogotowiu Harcerzy jako ??cznik komendanta Pogotowia hm. dr. W?adys?awa Szczyg?a oraz dru?ynowy grupy harcerskiej przy Komitecie Blokowym LOPP. Grupa przygotowywa?a kwarta? kamienic na wypadek ataku lotniczego, a wchodz?ce w jej sk?ad dziewcz?ta sformowa?y posterunek sanitarny. Od 28 do 6 wrze?nia grupa udziela?a pomocy obs?udze dzia?ka przeciwlotniczego zainstalowanego na dachu budynku Szko?y Powszechnej im. ?w. Miko?aja oraz uczestniczy?a w transportowaniu rannych do szpitali. Od pierwszych dni okupacji w??czy? si? do konspiracyjnej pracy harcerskiej. By? dru?ynowym powsta?ej w grudniu 1939 r. dru?yny Szarych Szeregw Bellafenita, z?o?onej z trzech zast?pw (pi?tek), prowadz?cej dzia?alno?? w zakresie samokszta?cenia, organizacji ?ycia kulturalnego (przedstawienia) oraz przysposobienia wojskowego i zaj?cia harcerskie. Bra?a ona udzia? w kolporta?u konspiracyjnych wydawnictw, wywiadzie a tak?e w organizowaniu przerzutu osb zagro?onych aresztowaniem na W?gry. Na prze?omie 1940/41 uczestniczy?a w prowadzonych pod kryptonimem Victoria akcjach ma?ego sabota?u. W latach 1939-41 pracowa? dorywczo w Solvayu, jako pomocnik murarski i inkasent, a rwnocze?nie w roku 1940/41 uko?czy? kurs handlowo-biurowy. 28 maja 1941 r. zosta? aresztowany. Po pobycie w obozach przej?ciowych, od czerwca 1941 r. przebywa? w obozie pracy przymusowej przy Hucie Hohenzollern w Laucherthal (Wirtenbergia). Po nieudanej prbie ucieczki trafi? kolejno do wi?zie? w Wiedniu, Salzburgu, Monachium, Ulm i Stuttgarcie. Po zwolnieniu z wi?zienia ponownie znalaz? si? w obozie w Laucherthal. 13 pa?dziernika 1942 r. uciek? z obozu i dotar? do Krakowa. Powrci? do pracy konspiracyjnej. Od stycznia 1943 do lipca 1944 r. by? zast?pc? dowdcy pocztu III Odcinka Granit Zgrupowania ?elbet AK. Pracowa? w miejskim o?rodku zdrowia. Od 15 kwietnia do 15 wrze?nia 1943 r. uczestniczy? w kursie dywersji i ma?ego sabota?u a nast?pnie w kursie podoficerw piechoty, po czym otrzyma? stopie? kaprala. W tym czasie uczestniczy? w akcjach N i M, October, Do?ynki u Franka, a tak?e w przygotowywaniu i kolporta?u ulotek satyrycznych. Kierowa? wywiadem wojskowym, uczestniczy? w akcjach sabota?owych na terenie PKP Parowozownia Dworzec G?wny oraz w rozpoznaniu poprzedzaj?cym przeprowadzenie akcji Luty (prba odbicia p?k J. Spychalskiego). Kiedy w czasie tych przygotowa? 26 maja 1944 r. patrol AK zastrzeli? dwch policjantw, Niemcy 27 maja 1944 wykonali przy ul. Botanicznej egzekucj? na 40 ?o?nierzach podziemia-wi??niach Montelupich. Wwczas T. Grzes?o przeprowadzi? obserwacj? egzekucji oraz identyfikacj? niektrych jej ofiar. Po rozbiciu odcinka na skutek aresztowa?, od lipca 1944 do 18 stycznia 1945 r. by? dru?ynowym 3 dru?yny Wrzos 14 komp. 5 baonu Zgrupowania ?elbet. 11 listopada 1944 otrzyma? stopie? plutonowego. W grudniu 1944 r. zorganizowa? pi?cioosobow? grup? swoich podkomendnych zakonspirowan? w ramach akcji NIE, ktr? na polecenie dowdztwa wprowadzi? z ko?cem stycznia 1945 r. do organizuj?cego si? Zwi?zku Walki M?odych. Od lutego do maja 1945 r. kierowa? grup? operacyjn? Zarz?du Wojewdzkiego ZWM, organizuj?c m.in. pierwszy m?odzie?owy zesp? artystyczny Teatr Ziemi Krakowskiej ZWM. Rwnocze?nie by? instruktorem Wydzia?u Organizacyjnego Komendy Chor?gwi Harcerzy w Krakowie. Nast?pnie 28 maja 1945 r. w grupie operacyjnej B. Drobnera uda? si? do Wroc?awia, gdzie skupi? wok? siebie grup? nastolatkw, ktr? zorganizowa? jako grup? operacyjn? ZWM. 27 lipca 1945 r. zosta? mianowany przewodnicz?cym Zarz?du Miejskiego ZWM we Wroc?awiu, ktrym by? do stycznia 1946 r. Rwnocze?nie podj?? na terenie Wroc?awia dzia?alno?? harcersk?. Wsplnie z phm Edwardem Emilskim zorganizowa? od dnia 29 lipca 1945 r. na terenie gazowni miejskiej szkoleniowy obz harcerski dla harcerzy z III Hufca Harcerzy (XIV i IV KDH) z Krakowa. Od 11 sierpnia 1945 by? cz?onkiem Komitetu Organizacyjnego ZHP, od 7 pa?dziernika zast?pc? komendanta, od 20 grudnia tego? roku p.o. Hufcowego, a od 10 lutego 1946 r, hufcowym I Hufca Harcerzy we Wroc?awiu. W styczniu 1946 r. otrzyma? stopie? Harcerza Rzeczypospolitej. Zorganizowa? rozpocz?ty w lutym 1946 r. kurs dru?ynowych, a latem obz w?drowny szlakiem Orlich Gniazd. Funkcj? komendanta pe?ni? do 10 listopada 1946 r. Pr??nie rozwijaj?ca si? praca harcerska polega?a g?wnie na pomocy szko?om w zorganizowaniu normalnych zaj?? lekcyjnych, odgruzowywaniu miasta oraz integracji dzieci i m?odzie?y przyby?ej z r?nych ?rodowisk. 1 wrze?nia 1945 r. podj?? prac? jako funkcjonariusz milicji w stopniu szeregowego. Po ujawnieniu si? w marcu 1947 przed organami WUBP we Wroc?awiu, w kwietniu tego? roku zosta? ze s?u?by zwolniony. Poddano go pod dozr s?u?b bezpiecze?stwa, ktre prowadzi?y jego inwigilacj? do 1952 r. Pozostawa? bez pracy do wrze?nia 1947, kiedy zatrudniono go w Robotniczym Towarzystwie Przyjaci? Dzieci we Wroc?awiu, gdzie ju? od 1945 r. by? inspektorem organizacyjnym. Pracowa? tam na stanowisku kierownika referatu w Delegaturze Dolno?l?skiej, a nast?pnie jako inspektor Zarz?du Wojewdzkiego (do IV 1952). W latach 1947-48 uko?czy? Specjalne Kursy Pedagogiczne Ministerstwa O?wiaty. W roku 1947 zosta? mianowany podharcmistrzem. Od listopada tego? roku by? instruktorem Dolno?l?skiej Chor?gwi Harcerzy kolejno jako zast?pca komendanta Hufcw Harcerzy we Wroc?awiu, kierownik referatu Harcerskiej S?u?by Informacyjnej i komendant Hufca Wroc?aw-Zachd (2 II 1948 2 III 1949). W roku 1952 powrci? do Krakowa i podj?? prac? na stanowisku inspektora organizacyjnego Zarz?du Wojewdzkiego TPD. Od wrze?nia 1956 r. by? instruktorem lustracyjnym dru?yn szkolnych w Wojewdzkiej Komendzie OHPL w Krakowie, a nast?pnie od grudnia 1956 do pa?dziernika 1958 r. instruktorem Wydzia?u Organizacyjnego krakowskiej Komendy Chor?gwi Harcerstwa. 1 listopada 1959 otrzyma? stopie? harcmistrza. Od pa?dziernika 1958 do pa?dziernika 1961 r. by? komendantem Hufca Krakw-Grzegrzki, a nast?pnie do kwietnia 1963 kierownikiem Referatu Starszoharcerskiego w komendzie tego hufca i od maja do pa?dziernika 1963 ponownie komendantem hufca Krakw-Grzegrzki. W tym czasie by? rwnie? cz?onkiem Chor?gwianej Komisji Dyscyplinarnej. W roku 1962 przeszed? do pracy do III Wydzia?u PAN w Krakowie Zarz?du G?wnego PTMA Redakcja Uranii na stanowisko dyrektora biura. 22 lipca 1970 r. otrzyma? honorowy stopie? Harcmistrza Polski Ludowej. By? szefem Sztabu Akcji Operacja 1001 Frombork (1969-1973), cz?onkiem Chor?gwianej Komisji Kszta?cenia i Stopni Instruktorskich i szefem Chor?gwianego Sztabu Obchodw 500. Rocznicy Urodzin M. Kopernika. W czerwcu 1979 r. przeszed? na emerytur?. Od roku 1981 by? cz?onkiem Komisji Historycznej Krakowskiej Komendy Chor?gwi ZHP, od 1992 przewodnicz?cym Harcerskiego Kr?gu Seniorw-Kombatantw, a od 2005 r. honorowym przewodnicz?cym tego kr?gu. Wsp?pracowa? z Komisj? Historyczn? Wroc?awskiej Chor?gwi ZHP oraz redakcj? S?ownika biograficznego instruktorw harcerskich Dolnego ?l?ska 1945-1990. W roku 2004 otrzyma? stopie? podporucznika rezerwy. Zmar? 27 sierpnia 2007 r. w Krakowie. Zosta? odznaczony Krzy?em Komandorskim (2005), Oficerskim (1983) i Kawalerskim (1975) Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym Krzy?em Zas?ugi (1959), Krzy?em Armii Krajowej (1977), Krzy?em Partyzanckim (1985), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1974), Medalem Wojska (1948-czterokrotnie), Medalem Za udzia? w Wojnie Obronnej 1939 r. (1988), Medalem Zwyci?stwa i Wolno?ci (1958), Medalem Rod?a (1988), Z?otym Krzy?em i Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP (1969) z Rozet?-Mieczami (1988), Odznak? Grunwaldzk? (1958), Odznak? Honoris Gratia (2006), Odznak? Pioniera Wroc?awia, Odznak? Budowniczego Wroc?awia, Odznak? Zas?u?ony dla Chor?gwi Wroc?awskiej. Posiada? tytu?y Honorowego Obywatela Fromborka oraz Instruktora-Seniora ZHP. Janusz Wojtycza
7 sierpnia 2007 r. zmar?a w Chartres w wieku 91 lat phm. Kazimiera SOBIESKA zam. Stachurowa, od 1925 r. harcerka 1 Krakowskiej Dru?yny im. Krlowej Jadwigi, a nast?pnie dru?ynowa tej dru?yny, od 1938 r. hufcowa I Hufca Harcerek w Krakowie, w czasie okupacji kierowniczka domu dla dzieci-ofiar bombardowa? i komendantka Chor?gwi Harcerek w latach 1940-1941; czynna w tajnym nauczaniu w Mszanie Dolnej; aresztowana i wi?ziona przez Niemcw w obozach; po wojnie na emigracji we Francji; odwiedzi?a w ostatnich latach kilkakrotnie Polsk?.

22 lipca 2007 r. zmar? w wieku 103 lat nestor harcerskiego ?eglarstwa hm. Witold BUBLEWSKI, porucznik AK, kpt. Marynarki Wojennej, jachtowy kapitan ?eglugi wielkiej, Honorowy Komodor Zwi?zku Harcerstwa Polskiego, inicjator powstania w 1930 r. i kierownik referatu a nast?pnie kierownictwa Harcerskich Dru?yn ?eglarskich w G?wnej Kwaterze Harcerzy, komendant Mi?dzynarodowego Zlotu Skautw Wodnych w Garczynie w 1932 r., inicjator pozyskania dla ZHP jachtw Zawisza Czarny (1934) i Zawisza Czarny II (1959), twrca i spo?eczny komendant w latach 1959-1969 Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni, uczestnik wojny 1920, ranny w kampanii wrze?niowej 1939 r., uczestnik powstania warszawskiego. Zosta? odznaczony Krzy?em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym i Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, Krzy?em Walecznych, Krzy?em AK, Medalem Za Udzia? w Wojnie Obronnej 1939 r., Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP i Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP z Rozet?-Mieczami.

W dniu 31 marca 2007 roku zmar? hm. mgr Bogus?aw Rybski, by?y komendant Krakowskiej Chor?gwi Harcerstwa; od 1935 roku harcerz 3 Krakowskiej Dru?yny Harcerzy, w czasie okupacji ?o?nierz Armii Krajowej w Zgrupowaniu ?elbet; w latach 1945-1949 instruktor 3 KDH, komendy Hufca Harcerzy Krakw-Wawel i komendy Krakowskiej Chor?gwi Harcerzy, w grudniu 1956 r. wzi?? udzia? w reaktywowaniu harcerstwa w Krakowie, a nast?pnie pe?ni? funkcje zast?pcy i komendanta Krakowskiej Chor?gwi Harcerstwa. Po wymuszonym odej?ciu z funkcji komendanta wrci? na najwa?niejsz? funkcj? w harcerstwie dru?ynowego, prowadz?c w latach 1959-1969 10 Krakowsk? Dru?yn? Harcerzy a potem Szczep ?urawie, p?niej do 1989 r. pe?ni? szereg funkcji w komendach Hufcw Krakw-Zwierzyniec i Krakw Krowodrza oraz komendzie Krakowskiej Chor?gwi ZHP. W latach 1980-1999 by? cz?onkiem Komisji Historycznej Krakowskiej Chor?gwi ZHP. Od lat pi??dziesi?tych by? czynnym dzia?aczem i cz?onkiem w?adz naczelnych PTTK. Dla tych, ktrzy go znali, by? nadal komendantem chor?gwi i duchowym przywdc? pokolenia, ktre odbudowywa?o harcerstwo w drugiej po?owie lat pi??dziesi?tych, a potem bezinteresownie oddawa?o m?odym swj codzienny instruktorski trud, ?eby nie obni?y? wypracowanego wwczas wysokiego poziomu pracy. Pozostanie we wdzi?cznej pami?ci wielu pokole? m?odzie?y i instruktorw harcerskich oraz mi?o?nikw turystyki. Zosta? odznaczony m.in. Krzy?ami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym Krzy?em Zas?ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP, Z?ot? Odznak? Zas?u?onego Dzia?acza Turystyki, Z?ot? Odznak? PTTK.

12 lutego 2007 roku zmar? w wieku 93 lat hm. mgr Wac?aw Wierzewski, dziennikarz, d?ugoletni prezes Sp?dzielni Odzie?owej Sprawno?? (1949-1979), powsta?ej na bazie zlikwidowanej w 1949 r. Sk?adnicy Harcerskiej; do harcerstwa wst?pi? w Nakle n. Noteci? w 1928 r., uczestniczy? w kampanii wrze?niowej i konspiracji, po wyzwoleniu by? dyrektorem Sk?adnicy Harcerskiej i instruktorem Komendy Chor?gwi Harcerzy, opublikowa? wiele artyku?w o tematyce harcerskiej i by? redaktorem kilku wysokonak?adowych kalendarzykw-informatorw harcerskich. Przez wiele lat pe?ni? funkcj? przewodnicz?cego Spo?ecznego Komitetu Walki z Gru?lic? i Chorobami P?uc. Zosta? odznaczony m.in. Krzy?em Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy?em Armii Krajowej, Medalem Zwyci?stwa i Wolno?ci, Srebrnym Krzy?em Harcerskiego Odznaczenia Honorowego Za Zas?ug?, Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP.

7 lutego 2007 r. zmar?a w wieku 93 lat hm. Ada Stefa?ska z d. Hrabin, ur. 1913 r. w Nadwrnej, do ZHP wst?pi?a w 1928 r. w Tychach, by?a przyboczn? (1936-38) i dru?ynow? w Krakowie (1938-39), komendantk? V Hufca Harcerek w Borku Fa??ckim (1945-48), zast?pczyni? komendanta Hufca Krakw-Podgrze (1957), w latach 1957-59 nale?a?a do najaktywniejszych instruktorw tego hufca.

21 stycznia 2007 r. zmar?a w wieku 100 lat hm. dr Janina WINOWSKA, nauczycielka, uczestniczka konspiracji i tajnego nauczania, dru?ynowa 6 Lwowskiej Dru?yny Harcerek (1925-30), hufcowa Hufca Harcerek Lww-miasto i opiekunka harcerstwa polskiego na W?grzech (1932-34), kierowniczka Wydzia?u Lustracji (1933-36) i referatu dru?yn polskich za granic? (1937-39) Lwowskiej Chor?gwi Harcerek, cz?onkini niezale?nej dru?yny dawnych instruktorek Ku?nia, wsp?twrczyni Oddzia?u Krakowskiego i honorowa cz?onkini Towarzystwa Mi?o?nikw Lwowa i Kresw Po?udniowo-Wschodnich.

24 grudnia 2006 r. zmar?a w wieku 90 lat hm. Maria ZRN, instruktorka Muzeum Harcerstwa; nale?a?a do ZHP od 1933 r., uczestniczy?a w Pogotowiu Harcerek i Powstaniu Warszawskim, po wojnie by?a m.in. hufcow? Hufca Harcerek Sopot (1945-46), referentk? komendy Warszawskiej Chor?gwi Harcerek (1946-48), dru?ynow? w Hufcu Warszawa-?oliborz (1956-60), instruktork? Harcerskiego O?rodka Bada? Pedagogicznych (1961-70) i G?wnej Kwatery ZHP (1971-2001); ?ona Edwarda Zrna, poleg?ego w Powstaniu Warszawskim szefa G?wnej Kwatery Szarych Szeregw; odznaczona m.in. Krzy?em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP i Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP z Rozet?-Mieczami.

27 wrze?nia 2006 r. zmar?a w wieku lat 79 druhna Janina POTOCZEK-PA?ASI?SKA, ps. Telimena, od 1941 r. harcerka, a nast?pnie za?o?ycielka i dru?ynowa III Dru?yny Harcerek Przegorza?y; w 1943 r. przekazana wraz z dru?yn? do dyspozycji AK, w stopniu plut. podchor. kierowa?a grup? ??czniczek i wykonywa?a zadania z zakresu wywiadu oraz kolporta?u pracy podziemnej; aresztowana i skazana na kar? ?mierci, od 1944 r. by?a wi?ziona w obozie Ravensbr?ck, gdzie nale?a?a do konspiracyjnej dru?yny harcerek Mury, a po przewiezieniu do Szwecji do dru?yny W?drowne Ptaki. Zosta?a odznaczona Br?zowym Krzy?em Zas?ugi z Mieczami, Krzy?em Partyzanckim, Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP.

22 lipca 2006 r. zmar?a w wieku 49 lat hm. mgr Anna Maria KWIATEK, d?ugoletnia nauczycielka Szko?y Podstawowej nr 22 w Krakowie, instruktorka Szczepu B??kitnego i Hufca Krakw-?rdmie?cie. W pogrzebie na cmentarzu Rakowickim wzi?li udzia? obok rodziny m.in. Ma?opolski Kurator O?wiaty, komendant Krakowskiej Chor?gwi ZHP, poczty sztandarowe Chor?gwi i Hufca Krakw-?rdmie?cie oraz liczni instruktorzy, przyjaciele i uczniowie Zmar?ej.
Pogrzeb...
Pogrzeb hm. Anny Marii Kwiatek (fot. hm. R. Korski)
19 maja 2006 r. w Warszawie zmar? w wieku 93 lat phm. prof. dr hab. Stanis?aw R?CZKOWSKI, ekonomista, ur. w Krakowie, od 1925 r. harcerz 15 Pozna?skiej Dru?yny Harcerzy, prezes Akademickiego Ko?a Harcerskiego im. Heliodora ?wi?cickiego (1934-35), od 15 XI 1939 do 28 VI 1940 r. komendant Krakowskiej Chor?gwi Szarych Szeregw, nast?pnie wizytator G?wnej Kwatery Szarych Szeregw. Po wojnie wyk?ada? w licznych uniwersytetach zagranicznych, by? uczestnikiem rokowa? rz?dowych, konferencji mi?dzynarodowych m.in. sesji ONZ oraz cz?onkiem zespo?w doradczych najwy?szych w?adz pa?stwowych. Zosta? odznaczony m.in. Krzy?em Komandorskim i Krzy?em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy I kl., Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Wojska, Krzy?em AK. Zosta? pochowany na cmentarzu Pow?zkowskim.

21 kwietnia 2006 r. zmar?a w wieku 89 lat hm. Maria SEROCZY?SKA, d?ugoletnia instruktorka harcerstwa gorlickiego, do harcerstwa wst?pi?a w 1928 r., pe?ni?a szereg funkcji harcerskich. Zosta?a odznaczona m.in. Z?otym Krzy?em Zas?ugi i Z?otym Krzy?em "Za Zas?ugi dla ZHP".

24 marca 2006 r. zmar? w wieku 55 lat pwd mgr in?. Krzysztof PONIEDZIA?EK, harcerz, a p?niej instruktor Szczepu Lotniczego im. ?wirki i Wigury 19 KDH i Szczepu Lotniczego Srebrzystych Ptakw (1963-1971), instruktor Komendy Hufca Krakw Kleparz-?obzw, prezes Technicznej Sp?dzielni Pracy w Krakowie.
Pogrzeb...
Pogrzeb pwd. Krzysztofa Poniedzia?ka
3 lutego 2006 r. zmar?a w Warszawie wieku 85 lat hm. Wanda TAZBIR, harcerka od 1931 r., przed II wojn? ?wiatow? i w czasie okupacji instruktorka dru?yny na terenie Instytutu G?uchoniemych i Ociemnia?ych, uczestniczka konspiracji i tajnego nauczania, referentka Pogotowia Harcerek na powiaty mi?sko-mazowiecki i siedlecki, w Powstaniu Warszawskim sanitariuszka, nast?pnie w obozie jenieckim. Po wojnie jako polonistka pracowa?a w kilku wydawnictwach. W latach 1956-1999 by?a komendantk? Szczepu T?cza w Hufcu Warszawa-?rdmie?cie. Autorka licznych prac nt. pracy z dzieckiem g?uchym. Zosta?a odznaczona Krzy?em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Sprawiedliwy w?rd narodw ?wiata i Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP. W 2000 r. za dzia?alno?? konspiracyjn? zosta?a mianowana podporucznikiem Wojska Polskiego.

11 stycznia 2006 roku w wieku 75 lat zmar? hm. Adam PREIZNER, b. pilot Krakowskiej Chor?gwi ZHP, pracownik Przedsi?biorstwa Robt Kolejowych w Krakowie.

2 stycznia 2006 r. w wieku 77 lat zmar? druh dpp. Stanis?aw DUSTANOWSKI HR, t?umacz przysi?g?y, od 1938 r. harcerz 27 Lwowskiej Dru?yny Harcerzy, dru?ynowy 6 KDH (1947-1948), instruktor Komendy Hufca Krakw-Wschd (1949-1950).

24 grudnia 2005 r. zmar? phm. Wojciech URBAN, komendant hufca Wolbrom, dr hab. nauk technicznych, in?. grnik, generalny dyrektor grniczy I stopnia.

5 listopada 2005 roku zmar?a hm. Wanda KWIATKOWSKA, nauczycielka Liceum ss. Prezentek, pracownik Collegium Medicum; od 1957 r. za?o?ycielka i pierwsza dru?ynowa 70 Krakowskiej Dru?yny Harcerek, a od 1964 r. pierwsza szczepowa Szczepu Puszcza im. Krystyny Krahelskiej; d?ugoletnia instruktorka hufcw Krakw Kleparz-?obzw i Krakw-?rdmie?cie. Pogrzeb odby? si? 14 XI 2005 r. na cmentarzu Rakowickim. Wzi??y w nim udzia? m.in. poczet sztandarowy Hufca Krakw-?rdmie?cie, Szczep Puszcza oraz liczne grono instruktorek i instruktorw Szczepu Puszcza, Hufca Krakw Kleparz-?obzw i ?rdmie?cie.

3 wrze?nia 2005 roku zmar? w wieku 96 lat druh Jzef TOMCZYK, nauczyciel, od 1922 r. harcerz VI ?eglarskiej Dru?yny Harcerzy im. ks. J. Poniatowskiego w Przemy?lu, pilot dru?yn wodnych ?l?skiej Chor?gwi Harcerzy (1932-1935), uczestnik rejsw na jachcie Temida (1934-1936) i na Zawiszy Czarnym (1936-1937) pod komend? gen. M. Zaruskiego, instruktor Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz kierownik harcerskich dru?yn ?eglarskich w G?wnej Kwaterze Harcerzy (1937-1939), por. rez., ?o?. ZWZ-AK, dowdca kompanii Bartek krakowskich Szarych Szeregw (1943), od 1990 r. honorowy cz?onek Harcerskiego Kr?gu Seniorw-Kombatantw Chor?gwi, odznaczony Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP z Rozet?-Mieczami i Komandori? Harcerskiego Kr?gu Morskiego w Gdyni.

29 lipca 2005 roku w wieku 83 lat po d?ugiej i ci??kiej chorobie zmar? hm. Stanis?aw PAULI, d?ugoletni instruktor ZHP. Wst?pi? do harcerstwa do 4 KDH przed II wojn? ?wiatow?, w czasie okupacji uczestniczy? w ruchu oporu, pe?ni?c funkcj? kolportera poczty konspiracyjnej AK. W latach 1945-1948 dzia?a? w szeregach 4 KDH, uzyskuj?c w 1947 r. stopie? instruktorski dru?ynowego po prbie. Po reaktywacji ZHP, w grudniu 1956 r. z niezwyk?? energi? przyst?pi? do organizacji hufca Krakw-Grzegrzki, pe?ni?c funkcje dru?ynowego 75 KDH oraz komendanta wielu letnich i zimowych obozw. P?niej pe?ni? szereg odpowiedzialnych funkcji we w?adzach zarwno Hufca Krakw Grzegrzki, jak te? i Hufca Krakw-?rdmie?cie. Niezale?nie od niezwykle ofiarnej pracy w szeregach ZHP, zaanga?owany by? rwnie? w dzia?alno?ci Towarzystwa Przyjaci? Dzieci i PTTK. W latach 1973-1986 by? wsp?organizatorem dorocznych edycji Rajdw Instruktorskich Azymut.

11 lipca 2005 roku zmar?a w wieku 88 lat hm. dr med. Danuta SADKOWSKA, harcerska wile?skiej Szmaragdowej Pi?tki, kierowniczka s?u?by sanitarnej i kursw sanitarnych Pogotowia Harcerek w Wilnie, od 1941 r. cz?onkini Wile?skiej Komendy Chor?gwi Harcerek, w czasie Akcji Burza organizatorka punktw sanitarnych; po reaktywowaniu harcerstwa w 1956 r. kierowniczka i instruktorka Referatu Zdrowia Komendy Chor?gwi, a nast?pnie cz?onkini Sztabu Dru?yn przy Zak?adach Specjalnych Nieprzetarty Szlak; d?ugoletnia lekarka Szpitala Kolejowego oraz cz?onkini niezale?nej dru?yny dawnych instruktorek Ku?nia. Wsp?za?o?ycielka i b. wiceprezes Towarzystwa Mi?o?nikw Wilna i Ziemi Wile?skiej w Krakowie. Pogrzeb odby? si? 25 VII 2005 r. na cmentarzu Rakowickim.

30 czerwca 2005 roku zmar?a w Gliwicach w 93 roku ?ycia hm. Aniela UDZIELOWA, nauczycielka, od 1928 r. harcerka 11 Krakowskiej Dru?yny Harcerek, dru?ynowa w latach 1931-1932, nast?pnie hufcowa Hufca Harcerek w Krakowie, dru?ynowa w Miko?owie 1936-1938, po wojnie referentka zuchowa w ?l?skiej Chor?gwi Harcerek 1945-1949 oraz instruktorka Wydzia?u Zuchw Krakowskiej Chor?gwi Harcerstwa 1957-1959, ?ona Seweryna Udzieli (1911?1941), komendanta Krakowskiej Chor?gwi Szarych Szeregw, zamordowanego w obozie o?wi?cimskim w 1941 r.

15 kwietnia 2005 r. zmar? w wieku 85 lat hm. Kazimierz KO?NIEWSKI, dziennikarz, pisarz, publicysta, harcerz 16 WDH, cz?onek Z?otej Strza?y i KIMB, jeden z za?o?ycieli konspiracyjnego PLANU, ?o?nierz Wojska Polskiego we Francji i Szkocji, kurier rz?du polskiego do kraju, aresztowany i wi?ziony w Budapeszcie, w latach 1943-45 pracownik konspiracyjnej Departamentu Informacji Delegatury Rz?du RP na Kraj, wsp?pracownik pism konspiracyjnych, cz?onek G?wnej Kwatery Szarych Szeregw, od 1945 r. cz?onek redakcji Przekroju, redaktor Polityki, red. nacz. Magazynu Polskiego, Tu i Teraz, autor ok. 6000 artyku?w oraz ok. 50 ksi??ek, w tym m. in. Ognie i ogniska. Drogi i przemiany harcerstwa polskiego, I zawsze krzy? oksydowany..., Czerwony harcmistrz. O Juliuszu D?browskim.

17 marca 2005 roku zmar? w 92 roku ?ycia hm. Leon Dmytrowski, nestor zuchmistrzw krakowskich, ucze? i wsp?pracownik Aleksandra Kami?skiego, d?ugoletni nauczyciel i instruktor Krakowskiej Komendy Chor?gwi, uczestnik kampanii wrze?niowej 1939 r., cz?onek Komisji Historycznej Krakowskiej Chor?gwi ZHP. By? odznaczony m.in. Krzy?ami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym i Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, Medalem Za Udzia? w Wojnie Obronnej 1939, Srebrnym Krzy?em Harcerskiego Odznaczenia Honorowego Za Zas?ug?, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP z Rozet?-Mieczami.

18 stycznia 2005 roku zmar? w wieku 73 lat hm. pp?k mgr Ireneusz JAB?ECKI, d?ugoletni pracownik Akademii Medycznej i Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Krakowie, b. instruktor Inspektoratu Specjalno?ci Obronnych Chor?gwi Krakowskiej. By? odznaczony m.in. Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z?otym Medalem Si?y Zbrojne w S?u?bie Ojczyzny, Z?otym Medalem Za Zas?ugi dla Obronno?ci Kraju. Pogrzeb odby? si? 21 I 2005 r. na cmentarzu Batowickim.

1 stycznia 2005 w wieku 88 lat zmar?a hm. Barbara CHWASTEK, cz?onkini Szarych Szeregw, d?ugoletnia nauczycielka akademicka AGH.

10 grudnia 2004 r. zmar? hm. Tadeusz TWARDOSZ, mgr prawa, cz?onek Szarych Szeregw ps. "Dimon", hufcowy Hufca Krakw-Zwierzyniec (1958-1960), odznaczony Krzy?em Oficerskim i Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Br?zowym Krzy?em Zas?ugi z Mieczami, Krzy?em AK. Pogrzeb odby? si? 17 XII 2004 r. na cmentarzu Rakowickim.

6 grudnia 2004 r. zmar? w wieku 56 lat hm. mgr in?. Antoni MAJ, b. instruktor Szczepu Lotniczego im. ?wirki i Wigury 19 KDH, b. szczepowy Szczepu S?owian - Hufiec Krakw-Krowodrza, odznaczony Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP, Srebrn? Odznak? Za Prac? Spo?eczn? dla miasta Krakowa. Pogrzeb odby? si? 10 grudnia 2004 r. na cmentarzu Batowickim
Pogrzeb...
Pogrzeb hm. Antoniego Maja
25 pa?dziernika 2004 roku zmar? w wieku 82 lat druh Zbigniew NARTOWSKI HO, dr in?. energetyk, od 1932 r. harcerz w Jaros?awiu, dru?ynowy I Jaros?awskiej Dru?yny Harcerzy (1938/39), cz?onek Harcerskiej Ochotniczej Kompanii Obrony Lwowa, ?o?nierz NOW i AK, dru?ynowy tajnej dru?yny harcerzy w Jaros?awiu (1944), ?o?nierz Batalionu AK Ska?a, d?ugoletni pracownik Energoprojektu, wyk?adowca AGH, przedstawiciel Polski i szef grupy roboczej w Komitecie Studiw Mi?dzynarodowej Konferencji Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE), cz?onek Harcerskiego Kr?gu Obro?cw Lwowa 1939. By? odznaczony Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym i Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, Br?zowym Krzy?em Zas?ugi z Mieczami, Krzy?em Partyzanckim, Krzy?em Armii Krajowej, Medalem Za Udzia? w Walkach o Berlin.

Dnia 1 pa?dziernika 2004 roku zmar? w wieku 89 lat nestor podgrskiego harcerstwa hm. Edward PORADZISZ Jod, Drawde, mgr in?. architekt, kpt. AK. Od 1932 r. harcerz V Podgrskiej Dru?yny Harcerzy, namiestnik zuchowy Hufca Harcerzy Krakw-Podgrze, w sierpniu 1939 r. organizator szpitala PCK w bursie przy ul. Skarbowej 2, a p?niej organizator i kierownik Poczty PCK, ktra pod nazw? Biura Poszukiwa? Osb Zaginionych wykonywa?a zadania z zakresu ??czno?ci z terenami wschodnimi pod okupacj? sowieck?. Jako oficer AK zosta? w 1945 r. aresztowany i zes?any do ?agru, sk?d zbieg?. Po wojnie w latach 1945-1949 i po reaktywowaniu harcerstwa w 1956 r. by? m. in. dru?ynowym I Podgrskiej Dru?yny Harcerzy. Zosta? odznaczony Krzy?em Walecznych, Krzy?em Armii Krajowej, Medalem Wojska (czterokrotnie), Medalem Zwyci?stwa i Wolno?ci, Br?zowym Krzy?em Harcerskiego Odznaczenia Honorowego Za Zas?ug?, Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP z Rozet?-Mieczami, Z?otym Krzy?em PCK.

31 lipca 2004 r. zmar? w wieku 83 lat hm. Tadeusz ?WI?CIMSKI Karmin, b. komendant III Roju G?stwinw obwodu Z-44 AK Krzeszowice. Pogrzeb odby? si? 4 sierpnia 2004 r. na cmentarzu parafialnym w Zabrzu-Rokitnicy.

10 sierpnia 2003 roku zmar? w Rzeszowie w wieku 81 lat hm. Adam RZ?SA Chytry Lis, harcerz od 1933 r., uczestnik kampanii wrze?niowej i II wojny ?wiatowej w szeregach konspiracji, hufcowy Hufca Harcerzy w Rzeszowie (1947-49) i Hufca Rzeszw (1956-58), wdz Instruktorskiego Kr?gu Totemowo-Puszcza?skiego Czarnego D?bu, niestrudzony propagator idei puszcza?stwa w harcerstwie, kpt. rez. By? odznaczony Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy?em Kampanii Wrze?niowej, Medalem Za Udzia? w Wojnie Obronnej 1939, Krzy?em Partyzanckim, Medalem Wojska (czterokrotnie), Krzy?em Armii Krajowej, Orderem M?cze?stwa i Zwyci?stwa dla Represjonowanych, Z?otym Krzy?em Za Zas?ugi dla ZHP z Rozet?-Mieczami i innymi odznaczeniami.

28 maja 2003 r. zmar? hm Jerzy WOJCIECHOWSKI, dr in?., d?ugoletni projektant w przemy?le w?glowym. Do harcerstwa nale?a? od 1945 r. By? zast?pc? komendanta (1959-71) i komendantem (1971-74) Katowickiej Chor?gwi ZHP oraz naczelnikiem ZHP (1974-1980). W latach 1980-82 by? wiceministrem o?wiaty i wychowania, a nast?pnie attach kulturalnym Ambasady Polskiej w Budapeszcie oraz pracownikiem PAN. Zosta? pochowany na cmentarzu przy ul. Wa?brzyskiej w Warszawie. W uroczysto?ciach wzi?li udzia? byli naczelnicy ZHP, komendanci Chor?gwi Katowickiej, liczne osobisto?ci ze ?wiata polityki, nauki i kultury, przedstawiciele wszystkich harcerskich pokole? oraz "Gaw?da".

23 marca 2003 r. zmar? w wieku 83 lat hm Stanis?aw TURCZA d?ugoletni instruktor Czarnej Trzynastki Krakowskiej, jej dru?ynowy (1945), komendant pierwszych po wojnie obozw - w?drownego przez Gorce, Pieniny i Tatry (1945) oraz w Ojcowie (1946) i pierwszy szczepowy (1958). W ostatnich latach by? ko?cielnym w harcerskim ko?ci?ku ?w. Idziego w Krakowie.
Pogrzeb...
Nekrolog
23 lutego 2003 r. zmar?a hm Janina SIUDUT-KOZ?OWSKA, nestorka instruktorek tarnowskich, nauczycielka polonistka, do ostatnich dni czynna w Kr?gu Starszych Harcerek w Tarnowie.
Pogrzeb...
Nekrolog nades?a? phm Marek Popiel
18 lutego 2003 r. zmar? w Tarnowie w wieku 89 lat hm W?adys?aw ?MIA?EK, pedagog, b. dyrektor Pa?stwowego Zak?adu Wychowawczo-Naukowego w Krzeszowicach i Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowie, uczestnik kampanii wrze?niowej odznaczony Krzy?em Virtuti Militari, uczestnik konspiracji, wi?zie? obozw koncentracyjnych w O?wi?cimiu, Flossenburgu i Dachau. W latach 1932-35 by? dru?ynowym I Dru?yny Harcerzy w Starym S?czu, a od 1935 r. instruktorem Komendy Hufca Harcerzy w Nowym S?czu. W roku 1945 na terenie Niemiec organizowa? dru?yny harcerskie spo?rd m?odzie?y polskiej wyzwolonej z niewoli. Od 1946 do 1947 r. by? instruktorem Komendy Hufca Harcerzy w Nowym S?czu.
Pogrzeb...
hm. mgr W?adys?aw ?mia?ek "Sawa", "Szawe?", "Szaw?owicz" urodzi? si? 7 stycznia 1914 r. w Jeziernej pow. Zborw. Do harcerstwa wst?pi? w maju 1928 r., przyrzeczenie harcerskie z?o?y? w styczniu 1929 r. na r?ce hm Eugeniusza Paw?owskiego. Uczestniczy? w obozach w Kosarzyskach (1928 i 1929), w?drownym po Beskidzie S?deckim i Pieninach w 1929 r. oraz w Zlocie na Spiszu w 1935 r. Od stycznia 1932 do 1935 r. by? dru?ynowym I Dru?yny Harcerzy im. S. Witkiewicza w Starym S?czu. W kwietniu 1932 r. zdoby? stopie? harcerza orlego, a lutym 1933 r. otrzyma? stopie? podharcmistrza. I Dru?yna organizowa?a corocznie obozy, a w roku 1935 w sk?adzie 26 harcerzy pod kierunkiem dru?ynowego wzi??a udzia? w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale. W roku 1934 W. ?mia?ek prowadzi? dodatkowo starszoharcersk? "B??kitn? Jedynk?" w Starym S?czu. Od 1935 r. by? instruktorem Komendy Hufca Harcerzy w Nowym S?czu. Uko?czy? Seminarium Nauczycielskie i w roku 1936 Szko?? Podchor??ych Rezerwy. W roku 1938 by? komendantem zgrupowania Hufca Nowy S?cz w Szymbarku, sk?adaj?cego si? z obozu, kursu zast?powych i kolonii. W kampanii wrze?niowej uczestniczy? jako oficer i dowdca kompanii I Pu?ku Strzelcw Podhala?skich, otrzymuj?c Krzy? Srebrny Orderu Virtuti Militari. Dosta? si? do niewoli niemieckiej, z ktrej uciek?. Uczestniczy? w konspiracji jako komendant placwki ZWZ-AK "Zofia" w Zawadzie. 7 listopada 1942 r. zosta? aresztowany, by? wi?ziony w Nowym S?czu i Tarnowie, a nast?pnie osadzony w obozie w O?wi?cimiu, sk?d trafi? do Flossenburga i Dachau. Tam zorganizowa? tajny nas?uch radiowy i kolportowa? w?rd wi??niw informacje uzyskane z radia. Udziela? rwnie? r?norodnej pomocy wsp?wi??niom, podtrzymywa? na duchu, dostarcza? lekarstw, pomaga? tak?e chorym na tyfus, ktrymi nikt si? nie opiekowa?. Po zako?czeniu wojny organizowa? na terenie Niemiec dru?yny harcerskie z?o?one z wyzwolonej polskiej m?odzie?y. W listopadzie 1945 r. otrzyma? stopie? harcmistrza. Wrci? do Starego S?cza i ju? latem 1946 r. zorganizowa? w Siemia?owicach pierwszy po wojnie obz harcerski 1 Dru?yny Harcerzy im. J. Kmietowicza, a w roku nast?pnym w Mszanie Dolnej obz 1 i 2 Dru?yn Harcerzy. Od czerwca 1947 r. kierowa? referatem na Stary S?cz w Komendzie Hufca Harcerzy w Nowym S?czu, a od stycznia do czerwca 1948 by? wsp?pracownikiem Komendy Hufca Harcerzy w Krzeszowicach. We wrze?niu 1947 r. zosta? kierownikiem pedagogicznym, a nast?pnie dyrektorem Pa?stwowego Zak?adu Wychowawczo-Naukowego mieszcz?cego si? w Pa?acu Potockich w Krzeszowicach. Zreorganizowa? t? placwk?, pos?uguj?c si? metodami harcerskimi i uczyni? z niej wzorowy zak?ad wychowawczy dla pozbawionych domw sierot wojennych. Pozostawi? po sobie wdzi?czn? pami?? licznych wychowankw tej placwki, z ktrymi a? do ?mierci utrzymywa? kontakt. W latach sze??dziesi?tych by? organizatorem i dyrektorem Studium Nauczycielskiego w Tarnowie, a p?niej pracowa? w tarnowskiej filii warszawskiego Instytutu Nauk Pedagogicznych. Zmar? 18 lutego 2003 r. w Tarnowie. Janusz Wojtycza Uwaga! Na ?amach "Gazety Wyborczej" nr 68 z 21 III 2003 r. - dodatek "Krakw" s. 10 - ukaza?o si? wspomnienie o druhu hm W?adys?awie ?mia?ku pira Janiny Znamirowskiej. Wspomnienia o PZWN w Krzeszowicach znajduj? si? w ksi??ce Stefana Bratkowskiego i Ryszarda Abramowicza pt. "Mieli?my kilkaset sistr i braci".
27 stycznia 2003 r. zmar? w wieku 80 lat hm Jzef JURKIEWICZ instruktor Referatu "Nieprzetartego Szlaku" Komendy Chor?gwi Krakowskiej, mgr pedagogiki, by?y dyrektor Domw Dziecka w Zakopanem, Rytrze, Jaszczurowej i Krzeszowicach, by?y wychowawca i dru?ynowy Dru?yny Harcerzy im. Kurierw Tatrza?skich w Pa?stwowym O?rodku Wychowawczym w Wielkich Drogach. Za swoj? d?ugoletni? prac? pedagogiczn? i s?u?b? w "Nieprzetartym Szlaku" zosta? odznaczony Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z?otym Krzy?em Zas?ugi oraz Krzy?em "Za Zas?ugi dla ZHP". Pogrzeb odby? si? 30 stycznia 2003 r. w Krzeszowicach. Wzi?? w nim udzia? komendant Chor?gwi hm A. ?ugaj, zast?pca komendanta hm I. Bry?a oraz poczet sztandarowy Chor?gwi. Nad grobem w imieniu instruktorw harcerskich po?egna?a Go hm Zofia Su?ek.
Pogrzeb...
Po?egnanie druha hm Jzefa Jurkiewicza wyg?oszone przez hm Zofi? Su?ek w czasie pogrzebu w Krzeszowicach 30 stycznia 2003 r. Druh Jzef Jurkiewicz odszed? na Wieczna Wart? - tak mwimy w harcerstwie - i b?dzie j? pe?ni? u tronu Boga... Tracimy czynnego, sumiennego instruktora ZHP, s?u??cego d?ugie lata m?odzie?y niepe?nosprawnej w nurcie harcerstwa zwanym "Nieprzetarty Szlak". Druh Jurkiewicz prowadzi? przez szereg lat dru?yn? harcerzy w Pa?stwowym O?rodku Wychowawczym w Wielkich Drogach, pracuj?c? z wielkim po?ytkiem wychowawczym w programie resocjalizacji ch?opcw tego? O?rodka. Przez 5 lat by? instruktorem w Referacie "Nieprzetartego Szlaku" Komendy Krakowskiej Chor?gwi. Wiele wolnego czasu i trudu po?wi?ci? koordynacji pracy harcerskiej w dru?ynach terenowych naszej Chor?gwi, odwiedzaj?c je. Pracowa? spo?ecznie - za prac? harcersk? otrzyma? Krzy? "Za Zas?ugi dla ZHP". Zawsze ch?tny, uczynny, ?yczliwy ka?demu - oddany i wierny idei harcerstwa i dzieciom potrzebuj?cym pomocy - zawsze zrwnowa?ony, spokojny, serdeczny, bardzo skromny i nie narzucaj?cy si? nikomu. Jzku kochany! Dzi? dzi?kujemy Ci za Twoj? owocn? prac?, obecno?? w?rd nas i Twoj? serdeczn? przyja??. ?egnamy Ci? nasz? Modlitw? Harcersk? i naszym pozdrowieniem "Czuwaj" i prosimy: czuwaj tam - dok?d idziesz nad naszymi harcerzami, nami instruktorami i nasz? potrzebn? s?u?b?. Niech Ci? dobry Bg przyjmie do swej chwa?y - a my obiecujemy pami?? serdeczn? i modlitw?. C z u w a j !
22 stycznia 2003 r. w wieku 88 lat zmar?a druhna Maria WOLNA z d. Kaznowicz, nauczycielka i bibliotekarka, przed wojn? harcerka w 6 Krakowskiej Dru?ynie Harcerek - w 1939 r. dru?ynowa po prbie, w czasie wojny pracowniczka RGO i uczestniczka konspiracji PSL, od 1957 cz?onkini niezale?nej dru?yny dawnych instruktorek "Ku?nia", honorowa obywatelka Wroc?awia i Jas?a. Dorobek plastyczny po ojczymie art. mal. Ignacym Pinkasie przekaza?a miastu Jas?u, a ze swojej skromnej emerytury do ko?ca ?ycia wspomaga?a Fundusz im. S. Pigonia, przeznaczony na stypendia dla studentw z ma?ych miejscowo?ci. Zosta?a pochowana na cmentarzu Rakowickim.

29 grudnia 2002 r. zmar? hm Mieczys?aw KUCHARSKI, komendant Krakowskiej Chor?gwi Harcerstwa (IV 1963-XI 1964), komendant Hufca Tarnw-Powiat (1957-1960) i Hufca Bochnia (1960-63). Pogrzeb odby? si? 6 stycznia 2003 r. na cmentarzu Batowickim.

15 grudnia 2002 r. zmar? w wieku 80 lat hm Czes?aw BEDNARZ. Od 1937 r. by? dru?ynowym zuchowym. Jako uczestnik Pogotowia Harcerzy we wrze?niu 1939 r. wsp?organizowa? zast?pczy szpital PCK przy ul. Skarbowej i by? w nim sanitariuszem. Nast?pnie uczestniczy? w zbirce ubra? cywilnych dla znajduj?cych si? w szpitalu ?o?nierzy, umo?liwiaj?c im unikni?cie dostania si? do niewoli niemieckiej. Od 7 wrze?nia 1939 r. by? go?cem Harcerskiej Poczty PCK w Krakowie. Po wojnie oraz po reaktywowaniu harcerstwa w 1956 r. czynny instruktor Hufca Krakw-Podgrze. Na prze?omie lat siedemdziesi?tych i osiemdziesi?tych uczestniczy? w organizacji grupy harcerzy-seniorw podgrskiej "Fioletowej Trjki", a od 1990 r. by? aktywnym cz?onkiem Harcerskiego Kr?gu Seniorw-Kombatantw Krakowskiej Chor?gwi ZHP. Zosta? pochowany na cmentarzu Podgrskim.

9 listopada 2002 r. zmar?a hm Krystyna LANGNER. W czasie swojej d?ugoletniej s?u?by instruktorskiej pe?ni?a m.in. funkcje zast?pcy komendanta Hufca Krakw-Powiat (1967-1969), kierownika Wydzia?u Organizacyjnego Komendy Chor?gwi Krakowskiej (1969-1982), cz?onka Rady Chor?gwi (od 1969), sekretarza Komisji Instruktorskiej Chor?gwi (od 1976). Zosta?a odznaczona Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, Z?otym Krzy?em "Za Zas?ugi dla ZHP", Z?ot? Odznak? "Za Zas?ugi dla Ziemi Krakowskiej", Z?ot? Odznak? "Za Prac? Spo?eczn? dla Miasta Krakowa". Zosta?a pochowana na cmentarzu Rakowickim.

31 maja 2002 r. zmar? hm. Jan CIASTO? komendant Krakowskiej Chor?gwi Harcerstwa w latach 1961-1963, pracownik o?wiaty, by?y zast?pca dyrektora Przedsi?biorstwa Upowszechniania Prasy i Ksi??ki w Krakowie, odznaczony m.in. Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy?em "Za Zas?ugi dla ZHP". Pogrzeb odby? si? 7 czerwca 2002 r. na cmentarzu w Batowicach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Komisji Historycznej.

16 marca 2005 roku zmar?a hm. Aleksandra HRYNIEWIECKA, zuchmistrzyni, d?ugoletnia nauczycielka Szko?y Podstawowej nr 91 na Os. Krakowiakw w Krakowie-Nowej Hucie i dru?ynowa zuchowa w Szczepie T?czowym, namiestniczka zuchowa Hufca Krakw-Nowa Huta. Pogrzeb odby? si? 24 III 2005 r. na cmentarzu w Gr?ba?owie.

[Rozmiar: 1931 bajtów][Rozmiar: 1931 bajtów][Rozmiar: 1931 bajtów]
Copyright 2011 by ZHP Chor?giew Krakowska. Designed by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
Administracja: Zesp? ds. Internetu Chor?gwi Krakowskiej.
[Rozmiar: 1931 bajtów]
Facebook
Wikipedia
YouTube