Hufce - ZHP Chor?giew Krakowska
ZHP Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
ostatnie inforamcje
W imieniu 1 Gorlickiej Dru?yny W?drowniczej GROT zapraszamy na Manewry...
1 procent podatku
1% dla ZHP
Tyle wystarczy, by wesprze?
6400 harcerzy w Ma?opolsce!
1 procent podatku
galeria

Andrychowscy ?eglarze

Woda, ogie?, powietrze i ziemia to cztery ?ywio?y, z ktrymi niezaprzeczalnie kojarzy si? harcerstwo. Bo o to w?a?nie chodzi w ca?ym wychowaniu puszcza?skim by przeplata? natur? z natur? m?odego cz?owieka. Nierzadko bywa tak, ?e jeden z ?ywio?w szczeglnie nas zachwyci, zw?aszcza, gdy nie jeste?my w tym zachwycie odosobnieni, a kultura, ktra wok? niego wyros?a jest obszerna, mocna i stara jak sama ludzko??. Mowa oczywi?cie o szorstkiej, zdrowej morskiej tradycji ?eglarskiej, ktr? zach?ysn?li?my si? jak wod?.

26 kwietnia, w sobot? 20 harcerzy z hufca ZHP Andrychw zda?o wewn?trzny egzamin teoretyczny i tym samy zrobi?o pierwszy powa?ny krok w kierunku zdobycia patentu ?eglarza jachtowego. Jest to podstawowy stopie? ?eglarski, ktry uprawnia do prowadzenia jachtw ?aglowych bez jakichkolwiek ogranicze? wielko?ci po wodach ?rdl?dowych (rzeki, jeziora), oraz po wewn?trznych wodach morskich (np. Zatoka Pucka, Zalew Szczeci?ski) jachtw do 12 m d?ugo?ci w porze dziennej. By zdoby? patent wystarczy zaledwie 14 lat, troch? pracy i samozaparcia.

Czytaj więcej: Andrychowscy ?eglarze

APSIK 2

Drogie Komendy Hufcw i Szefowie Agend Chor?gwi,

APSIK 2zbli?a si? nieub?aganie,
dlatego ZAPRASZAMYWas na to kolejne, wsplne spotkanie.
Podczas tych dni nie zabraknierado?ci i u?miechu,
b?dziecie mogli poplotkowa? bez ?adnego po?piechu.
My gwarantujemy wspania?? atmosfer? i pogod? ducha,
ktra zaowocuje na ca?y rok harcerski u?miechem
od ucha do ucha.

Wszystkie szczeg?y tego fantastycznego, wyj?tkowego NASZEGO spotkania znajdzieciew za??czniku.

Pozdrawiamy i Na Wasze zg?oszenia Czekamy!

Komenda Chor?gwi

Dnia 30 czerwca 2013 roku, opatrzony ?wi?tymi Sakramentami, w wieku 74 lat odszed? na Wieczn? Wart?, nasz ukochany M??, Tato, Dziadziu, Przyjaciel druh hm. STANIS?AW SPLNIK.

Załączniki:
Pobierz plik (klepsydra2.doc)Klepsydra

Czytaj więcej: Zmar? hm. STANIS?AW SPLNIK

Hufcowy Konkurs Historyczny "Od Warszawy do Krakowa. Zloty harcerstwa polskiego 1924-2010"

W pi?tek 8 lutego 2013 roku odby? si? doroczny Konkurs Historyczny Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP. Ma on ju? wieloletni? tradycj? lecz przez kilka ostatnich lat konkursy przyjmuj? charakter tematyczny. Odby? si? ju? konkurs pt. "Harcerstwo na Ziemi Wadowickiej 1911-2011" czy "Harcerze w s?u?bie Ojczy?nie 1939-1945. Tegoroczny przebiega? pod has?em "Od Warszawy do Krakowa. Zloty harcerstwa polskiego 1924-2010".

Pi?tkowy konkurs zgromadzi? trzyosobowe reprezentacje z 15 dru?yn hufca, ktre rywalizowa?y w etapie indywidualnym i zespo?owym. Harcerki i harcerze musieli wykaza? si? wiedz? na temat dziesi?ciu oglnokrajowych zlotw harcerskich od Warszawy przez Spa?? po Krakw w roku 2010. Test indywidualny sprawdza? wiedz? faktograficzn?, zespo?owy natomiast umiej?tno?? pos?ugiwania si? map? konturow?, gdzie uczestnicy musieli zaznaczy? dok?adnie na mapie miejsca poszczeglnych zlotw oraz umiej?tno?? rozpoznawania postaci, wydarze?, plakietek i symboli zlotowych.

W rywalizacji dru?yn harcerskich I miejsce zaj??a 4 Dru?yna Harcerska "Granit" (dru?ynowa sam. Marcelina Zagl), II miejsce 13 Dru?yna Harcerska "Krzyk" (dru?ynowa H.O. Karolina Szpak), III miejsce 8 Dru?yna Harcerska "Enty" (dru?ynowy pwd, Sebastian Czubernat), za? w tej kategorii indywidualnie najlesz? okaza?a si? druhna Urszula Fr?czek z 13 DH "Krzyk".

W rywalizacji dru?yn starszoharcerskich i w?drowniczych I miejsce zaj??a 1 Dru?yna W?drownicza "Zakarum" (dru?ynowy phm. Marcin Matyjasik), II miejsce Prbna Dru?yna Starszoharcerska z Frydrychowic (dru?ynowa phm. Anna Najbor), III miejsce 6 Dru?yna Starszoharcerska "Dioryt" (dru?ynowy ?wik Kamil Kajdas). Indywidualnie najlepsz? okaza?a si? druhna Klaudia Gocza? z 6 DSTH "Dioryt".

Dwoje najlepszych historykw otrzyma?o ufundowane przez Hufiec nagrody ksi??kowe i harcerskie Quizy, a zwyci?skie dru?yny - gry edukacyjne "Na Grunwald" i "Dywizjon 303". Nagrody pocieszenia w postaci map i przewodnikw ufundowa?o Centrum Informacji Turystycznej z Wadowic, za co serdecznie dzi?kujemy. Organizatorami i zarazem jury konkursu byli instruktorzy hufca phm. Dorota Polan i hm. Robert Kadela oraz sam. Klaudia Klimowska wszyscy ze 130 Dru?yny Starszoharcerskiej "Stu trzydziestu z Mucharza".

Hm. Robert Kadela

Harcerski Owocowy Karnawa

W pierwszy weekend lutego 91-2.02.2013) 11 Dru?yna Harcerska Republika Zielonych Krawatw zorganizowa?a biwak dla Namiestnictwa Harcerskiego Hufca Ziemi Wadowickiej o tematyce Owocowy Karnawa? w Gimnazjum im. Noblistw Polskich w Tomicach. Udzia? wzi??y trzy dru?yny, gdzie ka?da mia?a wybrany charakterystyczny owoc: 1 Dru?yna Harcerska "B??kitna" z Frydrychowic ananas; 3 Dru?yna Harcerska "Badyle" z Kalwarii Zeb. - pomara?cza, 13 Dru?yna Harcerska "Krzyk" z Wadowic banan.

Wszystko rozpocz??o si? od apelu. P?niej ka?da dru?yna prezentowa?a przygotowan? sa?atk? pod dwoma postaciami: z siebie oraz do zjedzenia. Nast?pnie odby? si? na bal na ktrym za pomoc? owocowych naklejek wy?onili?my krla i krlow? balu oraz ich zast?pcw. Mianowicie krlow? zosta?a dh. Maria Stopka, a krlem dh Maciej Stopka. W trakcie balu dru?yna sztabowa obchodzi?a swj roczek tzn. wszyscy uczestniczy zjedli po kawa?ku tortu przygotowanego specjalnie na t? okazj?. Na podsumowanie dnia odby?a si? krtka gra terenowa wok? szko?y. Jednak nie by?? to taka zwyk?a gra z rywalizacj? dru?ynow?. Chcieli?my by wszyscy troszk? bardziej si? poznali, dlatego 24 uczestnikw podzielili?my losowo na 6 r?nych zast?pw. Gra przebieg?a w bardzo mi?ej i radosnej atmosferze. P?niej wszyscy grzecznie po?o?yli si? spa?.

Rano szybka poranna gimnastyka w formie ta?cw. Potem ?niadanie i wymarsz na gr? po Tomicach. Ka?da dru?yna otrzyma?a map? i w dowolnej kolejno?ci zdobywa?a wyznaczone punkty. P?niej podsumowali?my ca?y biwak na apelu. Oto ranking:
1 miejsce 1 DH B??kitna
2 miejsce 3 DH Badyle
3 miejsce 13 DH Krzyk

Mamy nadziej?, ?e wszystkim si? podoba?o. By?a to pierwszy i bardzo wyj?tkowy biwak organizowany przez nasz? dru?yn?.

Oto relacje kilku uczestnikw:

Owocowy karnawa? to biwak bardzo ciekawy pod wzgl?dem tematycznym. Kadra dobrze zorganizowana i ch?tna do pomocy. Mimo kilku drobnych niedoci?gni?? biwak zosta? ?wietnie przygotowany pod wzgl?dem programowym i logistycznym. Oby wi?cej takich biwakw

Owocowy karnawa? bardzo mi si? podoba?, poniewa? by? inny ni? wszystkie biwaki, na ktrych mieli?my okazj? by?. Wida? by?o, ?e wi?kszo?? rzeczy by?a dopi?ta na ostatni guzik. Kadra by?a dobrze zorganizowana. Tematyka bardzo ciekawa, a zadania ktre wykonywano a punktach dopracowanie.

Z ca?o?ci biwaku najbardziej podoba?a mi si? gra nocna. Zabawne by?o to pomieszanie wszystkich dru?yn

Biwak by? ekstra. Chcia?abym mc wzi?? w nim jeszcze kiedy? udzia?

dh. Magdalena Wiktor

P.S. Bardzo dzi?kuj? 1 Dru?ynie W?drowniczej Zakarum z Gorzenia za pomoc przy grze terenowej.

Bieg Wielkich Serc

W tym roku po raz PIERWSZY zapraszamy wszystkich na Bieg Wielkich Serc.
Zasada jest prosta:
Zg?aszamy si?, wp?acamy wpisowe, biegniemy 5 km.
Ca?kowity dochd przekazywany jest na WO?P.
Krtko mwi??:
Biegniemy i Pomagamy!

Czytaj więcej: Bieg Wielkich Serc

?wieto Niepodleg?o?ci w Wadowicach

 W niedziel? 11 listopada 2012 r. Polska ?wi?towa?a 94. rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci. W Ko?ciele Parafialnym pod wezwaniem ?w. Piotra Aposto?a w Wadowicach zosta?a odprawiona Msza ?wi?ta za Ojczyzn?. Po mszy ?wi?tej w uroczystej defiladzie przemaszerowano ulicami miasta pod pomnik 12 p.p. Tu przyby?e na uroczysto?ci delegacje z?o?y?y kwiaty i znicze, oddaj?c ho?d tym, ktrzy za Ojczyzn? oddali swe ?ycie. Wa?nym i mi?ym akcentem uroczysto?ci by?o wr?czenie legitymacji cz?onkowskich ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy Armii Krajowej (ko?o Wadowice) przez Burmistrz Wadowic p. Ew? Filipiak i Prezesa ?Z?AK Ko?o Wadowice p. Ann? Rauch wdowie po ppor. Marianie Piro, pani Wies?awie Piro oraz druhnie phm. Dorocie Polan.

W uroczystych obchodach ?wi?ta Niepodleg?o?ci wzi??a udzia? liczna reprezentacja harcerzy Hufca ZHP Ziemi Wadowickiej. Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej trzyma?a wart? pod pomnikiem, s?u?b? pe?ni?y poczty sztandarowe ze sztandarem Hufca Hufca ZHP Ziemi Wadowickiej, ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy AK oraz Zwi?zku Kombatantw i By?ych Wi??niw Politycznych RP. W uroczysto?ci uczestniczyli instruktorzy hufca: Komendant Hufca hm. Marcin Homel, zast?pca komendanta hm. Robert Kadela, phm. Dorota Polan, pwd. Maciej Gracjasz oraz pwd. Maciej Stopka.

?wi?to Niepodleg?o?ci to czas na zadum? i refleksj? nad losami kraju i jego trudn? histori?. A tak?e czas na u?wiadomienie sobie, ?e ?yjemy w wolnej i niepodleg?ej Polsce dzi?ki tym, ktrzy swoje ?ycie z?o?yli na o?tarzu Ojczyzny.

 

Czuwaj!

phm. Dorota Polan

Obierz w?a?ciwy kierunek

Warsztaty kadry Hufca Ziemi Wadowickiej Obierz w?a?ciwy kierunek 12-13 pa?dziernika 2012 roku, Korzkiew

O drodze wi?cej dowiesz si? id?c, ni? studiuj?c mapy

W?a?ciwej drogi szuka?a kadra Hufca Ziemi Wadowickiej w ubieg?y weekend (12-13 X 2012 r.) w Harcerskim O?rodku Szkoleniowym w Korzkwi, gdzie odbywa?y si? warsztaty po??czone z odpraw? dru?ynowych oraz spotkaniem namiestnictw.

W warsztatach wzi??o udzia? 37 osb. Spotkanie mia?o na celu szkolenie funkcyjnych (przybocznych i dru?ynowych). Tre?ci, jakie by?y realizowane podczas warsztatw to mi?dzy innymi: Rola i zadania namiestnictwa, Praca z propozycjami programowymi ZHP w dru?ynie, Osobista ?cie?ka rozwoju instruktorskiego, Zarz?dzanie czasem. Zaj?cia by?y prowadzone przez instruktorw Hufca Ziemi Wadowickiej (phm. Dagmar? Dud?, phm. Monik? Glanowsk?, pwd. Soni? Knapczyk, phm Ann? Najbor, phm. Barbar? Opok?, phm. Macieja Szymanowskiego) oraz Chor?gwi Krakowskiej (hm. Mariusza Le?czuka). Dodatkowo trzech instruktorw naszego hufca podczas warsztatw prowadzi?o zaj?cia w ramach zaliczenia Kursu Kadry Kszta?c?cej.

Wyjazd nie by? jednak tylko szkoleniem, znalaz? si? rwnie? czas na powa?ne rozmowy, gitar?, ?piew oraz integracj? ?rodowiska m.in. podczas wspinaczki na ?ciance. Czas szybko bieg? naprzd, a my przed wyjazdem zastanawiali?my si?, czy nie mogliby?my zosta? jeden dzie? d?u?ej

Phm. Barbara Opoka
Cz?onek Komendy Hufca ds. kszta?cenia i pracy z kadr?

Harcerze na rowerze!

Je?li kto? z Pa?stwa widzia? w sobot? (6.10.2012) du?? grup? rowerzystw w bia?ych koszulkach to oznacza, ?e spotkali?cie na swej drodze uczestnikw VIII Hufcowego Rajdu Rowerowego, wsp?finansowanego ze ?rodkw Urz?du Miejskiego w Wadowicach.

Udzia? w rajdzie wzi??o 30 harcerzy z Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Stanis?awia Dolnego. Ekipa wystartowa?a o godz. 9:30 spod budynku Hufca Ziemi Wadowickiej na ul. Teatralnej. Dystans jaki pokonali rajdowicze to ok. 50 km (Tomice, Zygodowice, Wy?ra?, Bachorowice, Marcypor?ba, B?czyn, Paszkwka, Przytkowice, Stanis?aw Dolny i powrt do Wadowic). W Bachorowicach na Trawnej Grze, by? czas na zregenerowanie si? posi?ek i loteria dzi?ki, ktrej co szcz??liwsi nabyli rowerowy gad?et.

Trasa rajdu by?a naprawd? pi?kna i niezwykle widokowa, a pogoda jaka towarzyszy?a uczestnikom godna pozazdroszczenia.

XXXIII Harcerski Rajd Powsinogi Beskidzkie

Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP

130 Dru?yna Starszoharcerska Stu trzydziestu z Mucharza im. ks. Jzefa Poniatowskiego

28-30 pa?dziernika 2012 r.

XXXV Rajd Harcerski Powsinogi Beskidzkie odby? si? w dniach 28-30 pa?dziernika 2012 r. Organizatorem rajdu by? Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP oraz 130 DSTH Stu trzydziestu z Mucharza im. Ksi?cia Jzefa Poniatowskiego. Kadr? XXXV Rajdu Powsing Beskidzkich stanowili: komendant hm. Robert Kadela, instruktor programowy phm. Dorota Polan, obo?ny pwd. Agnieszka Kadela. Idea rajdu to przede wszystkich krzewienie w?rd m?odzie?y zami?owania do turystyki pieszej, ukazanie walorw Beskidw, promowanie kultury i historii regionu, w tym popularyzacja twrczo?ci Emila Zegad?owicza i innych artystw Ziemi Wadowickiej.

Dru?yny zameldowa?y si? w pi?tkowe popo?udnie na Tarnawskiej Grze w ?leszowicach. Przyby?y: 3 DH Badyle, 5 DH Nasze ZOO, PDH Pora?enie ?miechem, 4 DSTH Stop, 6 DSTH Dioryt, 8 DSTH Aquarius, 3 DW Altair, 4 DW Cztery ?ywio?y, 6 DW Huraggan, 1 WpDH B??kitna i organizatorzy - 130 DSTH Stu trzydziestu z Mucharza im. ks. Jzefa Poniatowskiego - razem oko?o 60 harcerzy z dru?yn harcerskich, starszoharcerskich i w?drowniczych . Rajd zosta? zainaugurowany apelem oraz wieczornym ogniskiem. Sobota to dzie? przeznaczony na w?drowanie. Trasa rajdu wiod?a z Tarnawskiej Gry do Tarnawy Dolnej, dalej na Gr? Prorokow?, st?d na osiedle Ko?le i dalej w stron? Gry Jasie? z kaplic? Konfederatw Barskich. St?d harcerze schodzili do Suchej Beskidzkiej, gdzie zwiedzali zesp? parkowy przy zamku, poznawali histori? i legendy zwi?zane z miastem. Na szlaku dru?yny meldowa?y si? na punktach patrolowych, wykonywa?y zwi?zane z rajdem zadania z zakresu metodyki harcerskiej i terenoznawstwa. Na drugi nocleg uczestnicy rajdu zg?osili si? do harcerskiej bazy Pstr?garnia w Zasypnicy.

Niedziela to czas podsumowania rajdu, podczas ktrego harcerze mieli okazj? poznania r?nych form sp?dzania czynnego wypoczynku, uczyli si? poruszania po turystycznych szlakach, poznali smak przyja?ni, kole?e?stwa, dzielenia rado?ci z innymi. Najlepsi na tegorocznej trasie rajdu okazali si?: 3 DH Badyle (I miejsce), 5 DH Nasze ZOO (II miejsce) i 6 DSTH Dioryt (III miejsce). Rajd zako?czy?a msza ?wi?ta polowa, odprawiona przez wikarego parafii Mucharz, ks. Les?awa W?grzyna.

Czuwaj!

phm. Dorota Polan

Tegoroczny obz harcerski Szczepu Z D?bowego Lasu oraz  ZDH Bractwo z hufca Krakw Podgrze by? niezwyk?y nie tylko z powodu fantastycznej atmosfery oraz magii Harcerskiej Bazy Obozowej w Czernicy.  Harcerze mieli zaszczyt przyj?? podczas letniego wypoczynku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronis?awa Komorowskiego wraz z ?on? Ann? Komorowsk?.
Para prezydencka spotka?a si? przy wsplnym ognisku z druhn? Naczelnik ZHP hm. Ma?gorzat? Sinic?, druhem Przewodnicz?cym ZHP hm. Adamem Massalskim, zuchami, harcerzami oraz instruktorami, rozmawiaj?c m.in. o protektoracie prezydenta nad organizacjami harcerskimi.

Kombatanci i harcerze uczcili 73 rocznic? wybuchu II wojny ?wiatowej

1 wrze?nia 1939 roku o godzinie 4:45 rano niemiecki okr?t wojenny Schleswig Holstein ostrzela? polski port na Westerplatte. Godzin? p?niej oddzia?y Wermachtu przekroczy?y granic? Polski dokonuj?c napa?ci bez wypowiedzenia wojny. Rozpocz??a si? II wojna ?wiatowa.

1 wrze?nia 2012 r. w 73. rocznic? wybuchu II wojny ?wiatowej przedstawiciele ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy Armii Krajowej Ko?a Wadowice, Zwi?zku Kombatantw RP i by?ych Wi??niw Politycznych oraz instruktorzy i harcerze Hufca Ziemi Wadowickiej Zwi?zku Harcerstwa Polskiego uczcili pami?? walcz?cych i poleg?ych w obronie Ojczyzny. Delegacje kombatantw i harcerzy z?o?y?y kwiaty i znicze pod pomnikiem 12 Pu?ku Piechoty w Wadowicach, na grobach ?o?nierzy Armii Krajowej oraz innych pomordowanych i poleg?ych w czasie wojny oraz pod pomnikiem po?wi?conym wadowickim harcerzom i instruktorom.

Druga wojna ?wiatowa przesz?a do historii jako najwi?kszy i najkrwawszy konflikt zbrojny w dziejach ludzko?ci. Wa?nym jest, by o tej historii pami?tali nie tylko jej ?wiadkowie, ale tak?e najm?odsze pokolenie.

Phm. Dorota Polan
Hufiec Ziemi Wadowickiej

XXVI RAJD POWITANIA WIOSNY

13 kwietnia 2012 roku harcerze i harcerki z Hufca Ziemi Wadowickiej spotkali si? na corocznym, ju? XXVI Rajdzie Wiosennym, tym razem w Lachowicach. Impreza odby?a si? pod has?em Niech zgadn?, tematyka rajdowa dotyczy?a detektyww oraz rozwi?zywania zagadek. Dru?ynami sztabowymi by?y 6 Dru?yna W?drownicza Huraggan z Wadowic (dru?ynowy pwd. Maciej Stopka) i 10 Dru?yna Harcerska Zimba z Kurowa (dru?ynowy dh Jerzy Szwed).

Ju? na sam pocz?tek, pierwszego dnia, organizatorzy postarali si? o liczne atrakcje. Wieczorem mia? miejsce kominek harcerski, podczas ktrego dru?yny zaprezentowa?y uprzednio przygotowane piosenki o tematyce detektywistycznej, by?o to jedno z zada? przedrajdowych. Po tym punkcie programu odby?a si? gra nocna, ktr? zwie?czono niesamowitym pokazem ta?ca ognia w wykonaniu druha Miko?aja Janika.

Natomiast w sobot? dru?yny wyruszy?y na tras? rajdowa, aby zmaga? si? z zadaniami przygotowanymi przez organizatorw. Po powrocie na harcerzy czeka? ciep?y posi?ek, a oraz tance i ?piewanki.

Wieczorem odby? si? pokaz filmw detektywistyczno- kryminalnych, ktre przywioz?y ze sob? dru?yny. Oczywi?cie filmy by?y autorskie, ka?da zg?oszona na rajd grupa musia?a przygotowa? swj film. I tak zako?czy? si? przedostatni dzie? pobytu w Lachowicach.

W niedzielny poranek po doprowadzeniu do porz?dku szko?y, mia? miejsce apel po?egnalny i og?oszenie wynikw. Bezkonkurencyjnie w kategorii dru?yn harcerskich zwyci??y?a 13 Dru?yna Harcerska Krzyk z Wadowic (dru?ynowa dh. Karolina Szpak), natomiast w?rd harcerzy starszych i w?drownikw 4 Dru?yna W?drownicza Cztery ?ywio?y z Mucharza (dru?ynowa pwd. Agnieszka Kadela). Po apelu cze?? dru?yn wyjecha?a do domw, a pozostali udali si? na Msze ?wi?t? do ko?cio?a parafialnego.

Mam nadzieje, ze za rok spotkamy si? w jeszcze wi?kszym gronie, by ponownie odkrywa? magie harcerstwa i poznawa? urok pieszych rajdw i obcowania z natur?.

Czuwaj!

Dh. Ewa Brzda
8 DSTH Aquarius z Zebrzydowic

Pami?tamy i s?u?ymy pamieci. Rocznica katy?ska w Wadowicach

W ?rod?, 11 kwietnia, reprezentacja Hufca Ziemi Wadowickiej bra?a udzia? w obchodach po?wi?conych pami?ci mieszka?cw Ziemi Wadowickiej pomordowanych siedemdziesi?t dwa lata temu w Zwi?zku Radzieckim oraz dziewi??dziesi?ciu sze?ciu ofiarom katastrofy Smole?skiej z 10 kwietnia 2010 roku. W uroczysto?ciach wzi??a udzia? Karolina Kaczorowska, ?ona ostatniego prezydenta RP na uchod?stwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz ich crka Jagoda.

 

Uroczysto?? rozpocz??a si? o godzinie 12:00 Msz? ?wi?t? w Bazylice Ofiarowania N.M.P. Nabo?e?stwo odprawia? proboszcz owej Parafii, ksi?dz infu?at Jakub Gil. Nast?pnie odby? si? pochd pod pomnik katy?ski na Placu Solidarno?ci, z?o?ono kwiaty pod nowo wbudowan? tablic?.

 

Jednak na tym nie zako?czy?y si? obchody. Mieli?my przyjemno?? by? go??mi na zgromadzeniu w sali sesyjnej Urz?du Miasta w Wadowicach, gdzie nast?pi? szczeglny moment, z r?k Pani Burmistrz Ewy Filipiak i Przewodnicz?cego Rady Miejskiej Zdzis?awa Szczura, Karolina Kaczorowska odebra?a tytu? Honorowego Obywatela Wadowic dla ?wi?tej pami?ci Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego.

 

Pi?kne przemwienie Pani Jagody wszystko wyja?ni?o - by?y Prezydent RP by? harcerzem. W czasie wojny pe?ni? funkcj? komendanta Szarych Szeregw, a p?niej by? harcmistrzem. Swoj? ?on? Karolin? pozna? w?a?nie w harcerstwie. Jak powiedzia?a jego crka: "Lilijka z kompasu wyznaczy?a mu drog? ?ycia". A jego szlakiem posz?o pi?cioro wnukw.

 

P?niej na r?ce naszego komendanta harcmistrza Marcina Homla, Karolina Kaczorowska wr?czy?a ksi??k? po?wi?con? osobie Ryszarda Kaczorowskiego. My?l?, ?e ta uroczysto?? zostanie w naszych sercach na d?ugo. Szczeglnie mi?e u?ciski d?oni Prezydentowej ze s?owami - "Mj m?? na pewno by?by z was dumny".

 

sam. Karolina Kotowiecka

FESTIWAL KULTURY HARCERSKIEJ HAK 2012

"Mo?e tak, a morze nie!"

Zbli?a si? kolejna edycja HAK-u. Tym razem Festiwal odp?ywa pod pirack? bander?, krlowa? b?d? szanty. Impreza b?dzie si? odbywa?a w terminie 2-4 marca 2012 r. w Wadowicach. Rwnie? nie zabraknie atrakcji dla zuchw, obchodzi? b?dziemy Imieniny Zucha!
Program Festiwalu jest bardzo bogaty, o to zadbali organizatorzy, czyli 1 WPDH "Wagabunda" z Przeciszowa. Zapraszamy do zapoznania si? z programem! Wi?cej informacji na stronie Hufca Ziemi Wadowickiej.
www.wadowice.zhp.pl

W ubieg?? niedziel? (tj. 18 marca 2012) zako?czy? si? w?drowniczy Kurs Pierwszej Pomocy Harcerskiej S?u?by Ratowniczej w bazie obozowej Zalesie. Kurs uda? si? w stu procentach wszyscy uczestnicy, a by?o ich dwudziestu czterech, kursu uko?czyli go z wynikiem pozytywnym!

Kurs by? wyj?tkowy nie tylko ze wzgl?du na zdawalno??, ale rwnie? dlatego, ?e jednym z instruktorw by? cz?onek naszego hufca druh Micha? Jagosz (szerzej znany jako Zenek), dla ktrego ten kurs by? chrztem bojowym Zenek swj kurs instruktorski uko?czy? w lutym tego roku, a w Zalesiu spisa? si? na medal.

Serdeczne podzi?kowania dla wszystkich instruktorw i kadry pomocniczej, ktrzy po?wi?cili swj czas i zdrowie, ?eby nasi harcerze mogli uczy? si? pierwszej pomocy w tak profesjonalnym wydaniu. Warto zaznaczy?, ?e cz??? kadry pomocniczej przyjecha?a na kurs a? ze Szczecina!

Dzi?kuj? wszystkim, ktrzy mieli swj wk?ad w organizacj? i przebieg kursu. Dla mnie by? to kurs szczeglny po raz pierwszy samodzielnie pe?ni?em na nim funkcj? szefa szkolenia. Tym bardziej cieszy mnie sukces wszystkich kursantw. Jeszcze raz wielkie dzi?ki i serdeczne gratulacje.

Do zobaczenia na br?zowym szlaku! Kolejny kurs w Wadowicach ju? za rok.

 

pwd. Piotr "Tolek" Gracjasz
Kierownik Harcerskiego
Klubu Ratowniczego "Wadowice"

W?drowniczy Kurs Pierwszej Pomocy HSR w Wadowicach

Ju? po raz czwarty, w naszym hufcu odb?dzie si? W?drowniczy Kurs Pierwszej Pomocy Harcerskiej Szko?y Ratownictwa.

Kurs odb?dzie si? w dwa weekendy marca: 9-11 oraz 16-18 marca, w Zalesiu. Serdecznie zach?cam do tego, aby rozpu?ci? informacj? na zbirkach dru?yn i zach?ci? swoich harcerzy do udzia?u w kursie.

HSR dzia?aj?c od 1994 roku, przeszkoli?a ju? w zakresie pierwszej pomocy setki harcerzy starszych i w?drownikw.

Zg?oszenia na kurs przyjmowane s? za pomoc? elektronicznego formularza dost?pnego na stronie inspektoratu http://ir.krakowska.zhp.pl/ albo pod adresami:

-Uczestnicy: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGE1RktkSmdmMjdrYzM2UUxORVJMUkE6MQ

- Kadra pomocnicza: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGphb1B4ZzhnN3dnSkVWY1R2ZEhaNUE6MQ

Czekamy na zg?oszenia do 20 lutego 2012 r. Kurs obejmuje ponad 40 godzin zaj?? teoretycznych i praktycznych i wyposa?a uczestnikw w wiedz? i umiej?tno?ci niezb?dne do niesienia pomocy osobom poszkodowanych w sytuacjach r?nego typu.

Na kurs serdecznie zapraszaj?:
- Harcerski Klub Ratowniczy Wadowice,
- Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP,
- Inspektorat Ratowniczy Chor?gwi Krakowskiej ZHP
- pwd. Piotr Gracjasz HO, organizator kursu, instruktor HSR (nr odznaki: 426/C/2010)

Czuwaj!

pwd. Piotr Tolek Gracjasz

http://wadowice.zhp.pl/news/show_news.php?subaction=showfull&id=1327821054&archive=&template=

ZIMOWA AKCJA SZKOLENIOWA 2012

Za nami pracowite ferie. W pierwszym tygodniu zorganizowali?my zimowisko w Schronisku G?odwka w Zakopanem, na ktre wyjecha?o blisko 50 zuchw i harcerzy z naszego hufca. Natomiast drugi tydzie? ferii up?yn?? rwnie szybko, ale w nieco innej formie.

Od 20 lutego przez pi?? kolejnych dni odbywa?a si? w szkole w Jaszczurowej Zimowa Akcja Szkoleniowa, czyli Kurs Zast?powych i Przybocznych. W kursach uczestniczy?o ??cznie 51 osb harcerzy, harcerzy starszych i w?drownikw. Komendantem kursw by? dh hm. Marcin Homel, a nad cz??ci? programow? czuwa?a dh. phm. Barbara Opoka. Ponadto przez ca?y kurs nad zaj?ciami pracowa? zesp? instruktorw wadowickiego hufca.

 Kursanci sp?dzili pi?? bardzo pracowitych dni na kursie. Dzie? rozpoczyna? si? o 7:30, tu? po wszystkich porannych czynno?ciach i ?niadaniu rozpoczyna?y si? zaj?cia. Czego dotyczy?y? Program by? bardzo bogaty, zaczynaj?c od zaj?? maj?cych kszta?towa? cechy liderskie u przysz?ej kadry dru?yn, poprzez planowanie zbirek, umiej?tno?ci praktyczne w animowaniu grupy, na pierwszej pomocy ko?cz?c. Na koniec dnia odbywa?o si? podsumowanie, gdzie kursanci oceniali miniony dzie? i zaj?cia.

 

Podczas kursu przypada?o najwi?ksze harcerskie ?wi?to, czyli Dzie? My?li Braterskiej, urodziny twrcy ruchu skautowego gen. Roberta Baden Powella 22 lutego. Tak?e obrz?dowo?? kursu nawi?zywa?a do osoby Naczelnego Skauta ?wiata.

 

Kurs przyboczny w Dzie? My?li Braterskiej wyruszy? na wypraw? na polan? pod Leskowcem z dh hm. Robertem Kadel? i dh. phm. Dorot? Polan, gdzie odby?o si? ogniobranie. Natomiast kurs zast?powych bra? udzia? w grze terenowej dotycz?cej Baden-Powella.

 Ju? w czwartek wieczorem rozpocz??o si? zaliczenie kursowe, rozmowy zaliczeniowe. W pi?tek uczestnicy kursu przez ca?y dzie? prowadzili zbirki. Wieczorem odby? si? apel ko?cz?cy kurs, gdzie zosta?y wr?czone patenty zast?powych i przybocznych. Po?rd kursantw z kursu zast?powych wyr?niona zosta?a dh. Ewa Brzda z 8 DSTH Aquarius, a po?rd przybocznych dh. Filip Widlarz z 1 WPDH B??kitna.

 Niezwyk?a atmosfera kursowa zapisa?a si? nie tylko wszystkim uczestnikom w pami?ci, ale tak?e ca?ej kadrze i pomimo niewyspania wszyscy wyjechali pe?ni satysfakcji i z u?miechem na twarzy. I z piosenk? na ustach: Zbudujmy razem lepszy ?wiat/ pozbawmy go obecnych wad/ zostawmy go cho? troch? lepszym, lepszym by/ spe?ni? to czego chcia? Bi-Pi. Ruszamy z nowym do?wiadczeniem, a przed nami kolejne wyzwania, nie tylko harcerskie.

Hufiec W niedziel?, 29 stycznia odby?a si? w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie Gala dobrego serca. Burmistrz Andrychowa Tomasz ?ak zaprosi? na spotkanie przede wszystkim przedsi?biorcw i przedstawicieli firm, ktre wspieraj? organizowane w naszym mie?cie przedsi?wzi?cia i imprezy kulturalne i sportowe. Gala by?o okazj? do osobistego podzi?kowania wszystkim tym, ktrzy potrafi? si? dzieli? tym, co maj?. I nie trzeba mie? nie wiadomo jak hojnej r?ki i g??bokiej kieszeni, ?eby dawa? co? innym. Przyk?adem na to s? andrychowscy harcerze, ktrzy, obok ponad stu firm, zostali wyr?nieni przez Pana Burmistrza, jako darczy?cy. W gali udzia? wzi?? komendant i przedstawiciele w?adz hufca. W?rd pi?knej scenografii wyst?pi? Andrzej Sikorowski, twrca krakowskiej grupy Pod bud?. Pan Burmistrz w imieniu swoim i mieszka?cw miasta dzi?kowa? wszystkim zebranym za ich wielkie, dobre serca.
Czujemy si? wyr?nieni, ?e znale?li?my si? w tak zacnym gronie. Cieszymy si? tym bardziej, ?e nasza obecno?? na gali ?wiadczy o tym, ?e to co robimy dla naszego miasta jest potrzebne, zauwa?ane i doceniane.  

Powia?o morzem...

Inaczej jednak by?o w miniony weekend, zw?aszcza w Zagrniku. Andrychowskie zuchy i harcerze zrobili zwrot przez sztag, obrali port Zagrnik i ruszyli ku brzegom przygody. Tam w?a?nie w Zespole Szk? Samorz?dowych odby? si? Festiwal Piosenki Szantowej. W pi?tek szko?a wype?ni?a si? marynarzami i piratami, ktrzy w zgodzie i przyja?ni bawili si? w rytm szant. Wszystkich zebranych powita? kapitan Tomasz Bezbrody Gondko, ktry zorganizowa? i poprowadzi? festiwal. Liczy?a si? dobra zabawa i wsplny ?piew, ale jak to na festiwalach bywa, wy?oniono zwyci?zcw.
I tak pierwsze miejsce wy?piewali marynarze z PDH Ignis, drugie za?oga z PDH TyBryk, a na trzecim stopniu podium stan?li mali piraci z 1 GZ Brykaj?ce Tygryski. Wszystkie za?ogi, ktre wzi??y udzia? w festiwalu otrzyma?y wspania?e nagrody, ktrymi by?y instrumenty muzyczne.
Oprcz wsplnego ?piewu szant, zuchy i harcerze dowiedzieli si? wielu ciekawostek o ?yciu na morzu. Wzi?li tak?e udzia? w r?nych grach, zabawach i warsztatach. Wszystko dzia?o si? w rytm muzyki. By?y wi?c m.in. warsztaty gry na perkusji i gitarach, no i oczywi?cie wsplne ta?ce. Szko?a w Zagrniku do p?nych godzin nocnych wype?niona by?a ?piewem i ?miechami piratw i marynarzy.
Nasz rejs min?? bardzo szybko, zanim jednak zeszli?my na l?d, wszyscy zgodnie stwierdzili, ?e za rok znowu si? spotkamy na wsplnym ?piewaniu. Bo ?piew, jak nic innego, ??czy ludzi. 

Festiwal Szantowy

Kamraci!
27 stycznia obierzcie kurs na port Zagrnik, odb?dzie si? tam Festiwal Piosenek Szantowych pod has?em "Ku brzegom przygody ju? rusza? nam pora".
W?rd mrozu, ch?odu i ?nie?nych zamieci poczujcie powiew morskiej bryzy i smak soli w ustach. ?yczymy Wam pomy?lnych wiatrw.

Regulamin i plan Festiwalu

Zaproszenie w Beskid Niski

Hufiec ZHP Gorlice zaprasza na dwie organizowane w najbli?szym czasie imprezy.

III Galop Biecki

Rajd dla w?drownikw i harcerzy starszych (wiek min. 14 lat) organizowany w dniach 10-12 lutego 2012 r. Szczeg?owe informacje znajduj? si? w regulaminie rajdu.

Manewry Sportowo-Obronne

Impreza organizowana w dniach 9-11 marca 2012 r. Szczeg?owe informacje znajduj? si? w regulaminie. Dost?pna jest tak?e karta zg?osze?.

Do zobaczenia w Beskidzie Niskim! :)

Startujemy z nieobozow? akcj? zimow? 2012!!! Akcja z pasj?!

Zestawienie zg?osze? do realizacji propozycji programowych NAZ 2012, przygotowanych przez namiestnikw poszczeglnych pionw. Jednostki, ktre z?o?y?y meldunek zg?oszeniowy do HAZ 2012:

NAMIESTNICTWO ZUCHOWE

 • 1 GZ S?oneczne Wilki
 • 2 GZ Bractwo T?czy
 • 3 GZ Ekoludki
 • 4 GZ Skrzaty z Le?nej Krainy
 • PGZ Le?ne Skarby z Brze?nicy
 • PGZ T?czowe Karpiki z Zatora
 • PGZ Pracowite Mrwki

NAMIESTNICTWO HARCERSKIE

 • 1 WPDH B??kitna (2 zast?py harcerskie, 1 starszoharcerski)
 • 1 DH Wagabunda
 • 5 DH Nasze ZOO (2 zast?py)
 • 8 DH Enty (1 zast?p harcerski, 1 starszoharcerski)
 • 10 DH Zimba
 • PDH Green team z Laskowej (3 zast?py)
 • PDH Krzyk (2 zast?py)


NAMIESTNICTWO STARSZOHARCERSKIE

 • 4 DSTH Stop (2 zast?py)
 • 6 DSTH Dioryt
 • 8 DSTH Aquarius (1 zast?p starszoharcerski, 1 zast?p w?drowniczy)
 • 9 DSTH Krzycz?ce Or?y (1 zast?p starszoharcerski, 1 w?drowniczy)
 • 130 DSTH Stu Trzydziestu z Mucharza

NAMIESTNICTWO W?DROWNICZE

 • 2 DW Ogie?
 • 3 DW Altair
 • 5 DW To Nie My

Dzi?kujemy wszystkim za zg?oszenia!

?yczymy powodzenia i wytrwa?o?ci w realizacji zada?. Czekamy na meldunki ko?cowe do 26 lutego 2012 r. Dla najlepszych NAGRODY.

Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!

Z-ca Komendanta ds. programowych
pwd. Sonia Knapczyk HR

Na stronie w zak?adce Hufce pojawi?o si? podsumowanie wsp?zawodnictwa hufcw w roku harcerskim 2011/12.

wospNa stronie internetowej aukcje.wosp.org.pl pojawi?y si? pierwsze aukcje internetowe sztabu Hufca Krakw-Podgrze. W tym roku postanowili pobi? rekord ilo?ci aukcji i zrealizowa? has?o "90 aukcji na 90-lecie".
Aukcje znajdziecie pod adresem: http://aukcje.wosp.org.pl/show_user_auctions.php?uid=6529448

Czytaj więcej: Aukcje WO?P Hufca Krakw-Podgrze

Mi?dzynarodowa Wigilia

Tegoroczne ?wi?ta Bo?ego Narodzenia ju? za nami. Pozosta?y wspomnienia spotka? rodzinnych przy suto zastawionych sto?ach. Czas ?wi?t jest zawsze czasem, w ktrym spotykamy si? z bliskimi, wa?nymi dla nas osobami. Wielu z nas zapewne zasiad?o w tym roku do wi?cej ni? jednej wigilijnej wieczerzy. Nie sposb bowiem w jeden wieczr spotka? si? ze wszystkimi, z ktrymi chcemy podzieli? si? op?atkiem. Andrychowscy harcerze, tradycyjnie ju?, spotkali si? na hufcowej Wigilijce.

W tym roku nasza Wigilijka mia? i?cie mi?dzynarodowy charakter. A to dlatego, ?e zuchy i harcerze poznawali zwyczaje ?wi?teczne r?nych, nawet bardzo egzotycznych krajw.
W dniach 9 -11 grudnia szko?a w Roczynach go?ci?a cz?onkw Hufca ZHP Andrychw. Zanim zasiedli?my do wsplnej wieczerzy, odby?o si? szereg zaj?? zwi?zanych z tematyk? ?wi?teczn?. By?o wykonywanie kartek ?wi?tecznych, przygotowywanie ozdb choinkowych, czy ozdabianie kalendarzy. By?y te? zaj?cia sportowe i wsplne ?piewanki. W sobotnie przedpo?udnie Roczyny zamieni?y si? w cz??? Europy i zosta?y podzielone na r?ne pa?stwa. Zuchy i harcerze brali bowiem udzia? w grze. Musieli odnale?? poszczeglne pa?stwa i wykonywa? tam przer?ne zadania od malowania angielskiego autobusu, na polskich ta?cach ludowych ko?cz?c. Wcze?niej jednak ka?da gromada i dru?yna zapoznawa?a si? ze zwyczajami ?wi?tecznymi r?nych pa?stw. Zuchy wykonywa?y plakaty, a harcerze wzi?li udzia? w wielkim quizie, odpowiadaj?c m.in. na pytania o potrawy ?wi?teczne w Kamerunie, czy zwyczaje w Boliwii. Bo w?a?nie Kamerun, Boliwia, Grecja, W?ochy, Meksyk, Hiszpania, Francja i Szwecja by?y pa?stwami, ktrych zwyczaje poznawali?my. Nie mog?o rwnie? zabrakn?? Polski, Ma?opolski i Andrychowa bo w ko?cu nale?y zna? przede wszystkim swoje korzenie.

W sobotni wieczr odby?a si? wielka wieczerza wigilijna, na ktr? przybyli zaproszeni go?cie. By?y ?yczenia, op?atek, ?piewanie kol?d. By?y te? potrawy wigilijne, nie tylko te polskie, ale dru?yny przygotowa?y potrawy pa?stw, ktre reprezentowa?y. By?y te? przedstawienia, poniewa? ka?da gromada i dru?yna przygotowa?a scenk? prezentuj?c? zwyczaje ?wi?teczne swojego kraju. Tym sposobem na nasze wilgilijce zago?cili Hiszpanie, Grecy, Kameru?czycy i przedstawiciele innych narodw. Spotkanie przy wigilijny stole trwa?o do p?nych godzin.

W niedziel? wszyscy udali si? na msz? ?w. i po po?egnalnym apelu wrcili do domw. Reprezentacja hufca w domach zostawi?a tylko plecaki i wyjecha?a do Krakowa na uroczysto?ci przekazania Betlejemskiego ?wiat?a Pokoju, ale o tym Pa?stwo mieli ju? okazje przeczyta?.


Link do zdj??:

https://picasaweb.google.com/118360794570200422769/WigilijkaHufcaZHPAndrychow911Grudnia2011#

Uwaga Kleszcze!!!

 Uwaga kleszcze! takiej tre?ci ostrze?enie mo?emy coraz cz??ciej us?ysze? mediach, czy przeczyta? w prasie. Informacje na temat kleszczy i chorb przez nie przenoszonych najcz??ciej pojawiaj? si? wiosn? i latem. Kt? z nas nigdy nie s?ysza? o kleszczach? Chyba nie ma takich osb. Coraz cz??ciej mo?emy te? niestety us?ysze? o chorobach przenoszonych przez te male?kie stworzenia. Kleszcze dobrze znaj? wszyscy, ktrzy spaceruj? po lasach, grskich szlakach, ??kach. Znaj? je dobrze tak?e harcerze, bo kleszcze cz?sto towarzysz? nam na biwakach czy obozach. Jest jednak sposb, aby si? przed nimi broni?. Szczepienia. Cho? nie ma szczepionek na wszystkie choroby przenoszone przez kleszcze, warto skorzysta? z tych ju? dost?pnych. Tak w?a?nie postanowili andrychowscy harcerze i wzi?li udzia? w zako?czonej, trwaj?cej od marca do grudnia, oglnopolskiej kampanii Zaszczepi?em si?, kleszcze mi niestraszne.

 Kampania ta zosta?a zorganizowana przez G?wn? Kwater? Zwi?zku Harcerstwa Polskiego we wsp?pracy z firm? Baxter Polska Sp. z o.o. i by?a skierowana do cz?onkw ZHP. Celem kampanii by?o zaszczepienie jak najwi?kszej liczby osb przeciwko kleszczowemu zapaleniu mzgu. Firma Baxter Polska Sp. z o.o. przekaza?a dla harcerzy  szczepionk? w cenie 1 PLN netto (cena szczepionki w aptece wynosi ok. 100 PLN).

 Zuchy, harcerze oraz instruktorzy z andrychowskiego hufca (w sumie 120 osb) zostali zaszczepieni  przeciwko tej gro?niej chorobie. Kampania trwa?a od marca, poniewa? ka?dy
z nas zosta? zaszczepiony trzema dawkami szczepionki (w odpowiednich odst?pach czasowych). Teraz ju? bez obaw mo?emy wyje?d?a? na biwaki i obozy, bo kleszcze nam niestraszne.

Komenda Hufca ZHP Andrychw pragnie serdecznie podzi?kowa? Zarz?dom, Lekarzom
i Piel?gniarkom z punktw szczepie? dwch naszych przychodni NZOZ Przy Basenie
i NZOZ Vena Andrychw, za bezinteresown? pomoc i przeprowadzenie szczepie? cz?onkw naszego hufca.

Magiczny grudzie?

 Jest co? wspania?ego, szczeglnego w miesi?cu grudniu. Najpierw oczekiwanie na ?w. Miko?aja z workiem prezentw. Potem gor?czka przed?wi?tecznych zakupw, przygotowania do ?wi?t Bo?ego Narodzenia, Wigilijki- sk?adanie ?ycze?, ?amanie si? op?atkiem, wsplne kol?dowanie a to wszystko z my?l? o innych, w gronie rodziny i przyjaci?.

Andrychowscy harcerze zadbali o to, aby i w tym roku wiele rodzin mog?o zasi??? w radosnych nastrojach do ?wi?tecznego sto?u. Pocz?tkiem grudnia wzi?li udzia? w akcji Trzy dni, podczas ktrych mo?emy zrobi? co? dobrego  organizowanej przez Banki ?ywno?ci . Zbirka ?ywno?ci przeprowadzona zosta?a w Intermarche oraz TESCO  ,a zbierali wszyscy: zuchy, harcerze i harcerze starsi pod opiek? instruktorw.

Kolejnym gestem w kierunku potrzebuj?cych by?o przygotowanie ?wi?tecznej Paczki dla jednej z wylosowanych rodzin. Do akcji przyst?pi?a dru?yna harcerska Kto to? zapraszaj?c pozosta?ych do pomocy w realizacji zadania. Na apel odpowiedzieli: zuchy, harcerze
i instruktorzy przynosz?c r?norodne produkty i materia?y niezb?dne do przygotowania wskazanej paczki. Dzi?ki ich zaanga?owaniu kolejna rodzina mog?a zasi??? do ?wi?tecznego sto?u z u?miechem na twarzy i rado?ci? w sercach.

Ca?ym hufcem wprowadzili?my si? w magi? ?wi?t organizuj?c 3- dniowy biwak ?wi?teczne tradycje Ma?opolski na tle ?wiata. W trakcie wsplnego biesiadowania poznali?my tradycje ?wi?teczne wielu krajw Europy w odniesieniu do kultury i tradycji naszego regionu. Do wigilijnego sto?u zaprosili?my w?adze miasta, dyrektorw szk? i ksi??y.

 Jak co roku, tu? przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia swoj? niezwyk?? w?drwk? rozpoczyna Betlejemskie ?wiat?o Pokoju. ?wiat?o, ktre niesie pokj, rado?? i ide? braterstwa, wsz?dzie tam, gdzie zap?onie jego p?omie?. 11 grudnia  w wielu serwisach informacyjnych mo?na by?o us?ysze?, ze ?wiat?o z Betlejem dotar?o w?a?nie do Polski. Dotar?o te? do  Andrychowa i przez kolejne dni a? do 22 grudnia przekazywane by?o przez andrychowskich harcerzy do Urz?dw, Ko?cio?w , Instytucji i Szk? ca?ej Gminy. 23 grudnia podczas Wigilii Miejskiej  na r?ce Pana Burmistrza przekazane zosta?o wszystkim mieszka?com Andrychowa wraz z najserdeczniejszymi ?yczeniami .

Nadszed? ostatni dzie? starego roku, ogl?daj?c si? wstecz z dum? mo?emy powiedzie? Zrobili?my dla siebie i innych du?o. Anga?uj?c si? w trudne, wci?? nowe zadania, stawiaj?c sobie coraz wznio?lejsze cele i wyzwania dzi? wiemy sprostali?my. W  nadchodz?cy Nowy Rok wkraczamy pe?ni nadziei, ?e nie b?dzie gorszy od mijaj?cego, ?e pozwoli si? realizowa? ka?demu osobi?cie i poka?e, ?e w jedno?ci si?a. Sprostamy wszystkim czekaj?cym na nas wyzwaniom, zawsze podamy pomocn? d?o? potrzebuj?cym i  b?dziemy dzieli? si? rado?ci?.

Spotkanie Op?atkowe

28 grudnia 2011 r. w Garsonierze (os. Kopernika) w Wadowicach mia?o miejsce tradycyjne mi?dzy?wi?teczne spotkanie op?atkowe dla instruktorw, funkcyjnych i przybocznych naszego hufca. Tym razem wzi??o udzia? w spotkaniu blisko sze??dziesi?t osb.

Przy okazji wigilii mia?a miejsce wa?na uroczysto??, druhna Marzena Bieniecka zamkn??a prb? na stopie? przewodniczki i z?o?y?a zobowi?zanie instruktorskie. Nast?pnie po oficjalnym rozpocz?ciu spotkania przez komendanta hufca, hm. Marcina Homla, przyszed? czas na kol?dy.

Oczywi?cie nie zabrak?o noworocznych ?ycze?, a tak?e prezentw. Przyboczni dru?yn i gromad mog? pochwali? si? zielonym kubeczkiem przybocznego. Natomiast dru?ynowi i szefowie hufcowych zespo?w otrzymali terminarze dla sprawnego planowania czasu.

Przygotowany zosta? tak?e pokaz multimedialny, sk?adaj?cy si? ze zdj??, podsumowuj?cy nasze harcerskie dzia?ania w mijaj?cym 2011 roku.

Zdj?cia z wigilii instruktorskiej wkrtce na stronie hufca.

Pwd. Sonia Knapczyk

Droga ?wiat?a

Akcja przekazywania Betlejemskiego ?wiat?a Pokoju zosta?a zapocz?tkowana 1986 roku przez australijskich skautw, ktrzy przywie?li p?omie? z betlejemskiej Groty Narodzenia Pa?skiego do katedry wiede?skiej. Stamt?d, dzi?ki skautom, p?omie? trafia niemal do wszystkich krajw Europy. Polscy harcerze Betlejemskie ?wiat?o Pokoju odbieraj? od 1991 roku od swoich s?owackich kolegw, a nast?pnie przekazuj? je na Ukrain?, Litw? i Bia?oru?.

11 grudnia 42-osobowa delegacja naszego hufca odebra?a Betlejemskie ?wiat?o Pokoju od skautw ze S?owacji w Zakopanem na Krzepwkach. W przed?wi?teczne dni, aby ka?dy mg? mie? na swoim wigilijnym stole, ?wiate?ko zosta?o przekazane m.in do takich instytucji jak Urz?d Miasta, Stra? Po?arna, Policja, Wadowickie Centrum Kultury i wiele, wiele innych.

Harcerze z naszego hufca w swoich ?rodowiskach tak?e przekazuj? je do szk? i parafii. W samym mie?cie Wadowice w akcji przekazania B?P brali udzia? harcerze z dru?yn: 2 DSTH Paj?taki, 4 DSTH Stop, 2 DW Ogie?, 6 DW Huraggan.

Betlejemskie ?wiat?o Pokoju jest dla nas symbolem pokoju, zrozumienia poszczeglnych ludzi i narodw, znakiem nadziei ?ycia bez konfliktw i wa?ni.

My, harcerze roznosz?c Betlejemski Ogie? pe?nimy s?u?b?, ulepszamy ?wiat. Dzia?aj?c w swoim mie?cie, pokazujemy co znacz? niesienie pokoju oraz idei braterstwa.

Sam. Karolina Kotowiecka,
Hufiec Ziemi Wadowickiej

Hufcowe Rozkrywki z Historia

9 grudnia 2011 r. w Klubie Osiedlowym Garsoniera w Wadowicach odby? si? Hufcowy Konkurs Historyczny.

Tematyka tegorocznego konkursu dotyczy?a historii harcerstwa na Ziemi Wadowickiej od pocz?tkw jego powstania do czasw wsp?czesnych (lata 1911 - 2011).

W zmaganiach konkursowych wzi?li udzia? harcerze z dru?yn harcerskich, starszoharcerskich i w?drowniczych Hufca Ziemi Wadowickiej, dzia?aj?cych na terenie powiatu wadowickiego. Celem konkursu by?o uczczenie rocznicy 100-lecia powstania harcerstwa na Ziemi Wadowickiej, poznanie historii wadowickiego harcerstwa oraz krzewienie patriotyzmu w?rd m?odego pokolenia.

Zwyci?zcami konkursu zostali: 125 DH Zo?ka (kategoria dru?yny harcerskie), 6 DSTH Dioryt (kategoria dru?yny starszoharcerskie i w?drownicze) i druhna Sylwia Podlipni (indywidualnie).

Organizatorem by?a Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej Zwi?zku Harcerstwa Polskiego oraz 130 Dru?yna Starszoharcerska Stu trzydziestu z Mucharza im. ks. Jzefa Poniatowskiego.

Phm. Dorota Polan
Hufiec Ziemi Wadowickiej

XXI Nocny Bieg Miko?ajkowy

W sobot? (10 grudnia) zako?czy? si?, odbywaj?cy si? w Stanicy Harcerskiej w Kosarzyskach, XXI Nocny Bieg Miko?ajkowy. Tym razem zosta? on podzielony na 2 cz??ci: w dniach 2-5 grudnia kolejno zuchy i m?odsi harcerze prze?ywali przygod? ze ?w. Miko?ajem, a tydzie? p?niej (9-10) grudnia harcerze starsi i w?drownicy.

Tegorocznym has?em imprezy by?y Polskie tradycje adwentowe. Ka?da dru?yna przed biegiem musia?a zasi?gn?? informacji o przed?wi?tecznych obyczajach. Patrole przygotowywa?y prezentacj? na temat np. ?w. Barbary, ?w. Andrzeja czy o kalendarzu adwentowym i przedstawia?y zgromadzony materia? na wsplnym spotkaniu przy ognisku.

Wieczorem zuchy, harcerze i harcerki udali si? na poszukiwanie ?wi?tego Miko?aja. Pokonali swj strach przed ciemno?ci?, b?oto i strome podej?cia, aby otrzyma? s?odkie upominki. Rano, dru?yny sprawdza?y swoje wiadomo?ci zdobyte poprzedniego wieczoru w grze o miano Najlepszej dru?yny adwentowej hufca.

Najlepsi z najlepszych okazali si?: w?rd zuchw Pomocne serduszka w 1 Nowos?deckiej Dru?yny Wielopoziomowej Orion, w?rd harcerzy: patrol z 4 Nowos?deckiej Dru?yny Harcerskiej Panteon i z 4 Nowos?deckiej Dru?yny Harceskiej ?AR, w?rd harcerzy starszych i w?drownikw: patrol z 3 Nowos?deckiej Dru?yny Starszoharcerskiej Tury?ci oraz z Prbnej Dru?yny Starszoharcerskiej Feniks.

Dopisali zarwno uczestnicy, ktrych w trakcie 2 weekendw z Biegiem Miko?ajkowym, w Stanicy Harcerskiej przebywa?o ok. 300 osb, jak i pogoda- w Kosarzyskach nie brakowa?o bowiem ?niegu.

Sztab imprezy stanowili: phm. Monika Kierczy?ska- komendantka biegu, phm. Wac?aw Kubowicz- obo?ny oraz phm. Ewa ?ywczak.

Impreza wsp?finansowana by?a przez Urz?d Miasta Nowego S?cza.

W minion? niedziel?, 11 grudnia 2011 r., harcerze polscy odebrali Betlejemskie ?wiate?ko Pokoju, przywiezione do Zakopanego, z r?k reprezentacji skautw s?owackich.

Podczas tego niezwyk?ego i uroczystego wydarzenia nie zabrak?o reprezentacji Hufca Ziemi Wadowickiej. ??cznie dwudziestu czterech harcerzy hufca wraz z instruktorami bra?o udzia? w przyj?ciu ?wiate?ka w ko?ciele na Krzeptwkach w Zakopanem. Sanktuarium Matki Bo?ej Fatimskiej by?o wype?nione po brzegi reprezentacjami ?rodowisk harcerskich z ca?ej Polski oraz dru?ynami skautw s?owackich, ktrzy w tym roku przywie?li ?wiate?ko z Wiednia do naszego kraju.

Mszy ?wi?tej przewodniczy? biskup pomocniczy Damian Muskuss, ktry w homilii odnis? si? do idei Betlejemskiego ?wiat?a Pokoju, ktre jest przekazywane przez skautw i harcerzy od 1986 r. ?wiate?ko zapalone w Grocie Narodzenia Jezusa w Betlejem jest przekazywane przez harcerzy na terenie ca?ej Europy w okresie przed?wi?tecznym jako symbol pokoju, nadziei, mi?o?ci, braterstwa. Liturgia wype?niona harcerskimi pie?niami i modlitwami by?a przygotowana w dwch j?zykach: polskim i s?owackim.

Uroczysty moment przekazania nast?pi?a w czasie Mszy ?wi?tej, Naczelnicza Zwi?zku Harcerstwa Polskiego, druhna harcmistrzyni Ma?gorzata Sinica, odebra?a lampion ze ?wiate?kiem od skautw s?owackich. Na znak pokoju ?wiate?ko pow?drowa?o do ka?dej osoby uczestnicz?cej we mszy poprzez zapalanie ma?ych ?wiec, ktre harcerze otrzymali wchodz?c do sanktuarium.

Na zako?czenie w Ogrodach Fatimskich na Krzeptwkach odby?o si? ognisko, przyby?e reprezentacje otrzyma?y ciep?y posi?ek, a harcerze i harcerki naszego hufca prowadzili wsplne pl?sowisko.

Betlejemskie ?wiate?ko Pokoju przyw?drowa?o do Polski przynosz?c wspania??, zimow? pogod?. Tego samego dnia dotar?o rwnie? do Krakowa, sk?d zostanie przewiezione dalej do Cz?stochowy, Warszawy i innych miast ca?ej Polski. Betlejemskie ?wiat?o Pokoju zostanie tak?e przekazane przez delegacje harcerzy warszawskich w?adzom pa?stwowym: Prezydentowi RP, Premierowi, Marsza?kom Sejmu i Senatu. Z Polski pow?druje na wschd do naszych s?siadw, czyli na Ukrain?, Bia?oru?, Litw? i do Rosji.

Za po?rednictwem dru?yn Hufca Ziemi Wadowickiej ?wiate?ko dotrze do wszystkich miejscowo?ci, gdzie dzia?aj? gromady zuchowe i dru?yny, trafi do instytucji, w?adz samorz?dowych, ko?cio?w i na wigilijne sto?y w domach, gdzie b?dzie u?wietnia?o czas ?wi?t Bo?ego Narodzenia.

pwd. Sonia Knapczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Hufiec Ziemi Wadowickiej

W?drownicze przygotowania do ?wi?t

?wi?ta si? zbli?aj?, wi?c przyszed? tak?e czas na Wigilijk? W?drownicz?. Zgodnie z tradycj? zosta?a ona zorganizowana przez 2 Dru?yn? W?drownicz? "Ogie?" dzia?aj?c? w Wadowicach przy wsp?pracy z Hufcem Ziemi Wadowickiej.

9 grudnia 2011 r. w szkole podstawowej w D?brwce odby?o si? wigilijne spotkanie dla najstarszej grupy harcerskiej - w?drownikw. Wzi??y w niej udzia? wszystkie dru?yny w?drownicze Hufca Ziemi Wadowickiej, czyli: 1 DW Zakarum, 3 DW Altair, 4 DW Cztery ?ywio?y, 5 DW To Nie My, 6 DW Huraggan oraz dwa zast?py w?drownicze dzia?aj?ce przy dru?ynach starszoharcerskich 4 DSTH Stop i 8 DSTH Aqarius. Zadaniem dru?yn by?o przygotowanie kol?dy, a tak?e upieczenie ciasta. Prcz tego ka?dy w?drownik mia? przywie?? wykonany w?asnor?cznie prezent.

Wigilijka rozpocz??a si? Konkursem Kol?d, ktry wygra?a dru?yna "Altair". Nast?pnie uczta zosta?a poprzedzona uroczystym przeczytaniem fragmentu Ewangelii. Nie zabrak?o tak?e druha Komendanta wraz z cz?onkami komendy, ktrzy z?o?yli uczestnikom wigilii pi?kne ?yczenia oraz przywie?li ze sob? prezent, ktry zosta? wr?czony na r?ce dru?ynowej 2DW"Ogie?", druhnie Oli Sordyl.

Po kolacji uczestnikw czeka?a jeszcze ma?a niespodzianka terenowa, czyli gra nocna. Wymaga?a ona wyj?cia ze szko?y i poszukiwania punktw w okolicy, ale pojawienie si? ?wi?tego Miko?aja wynagrodzi?o wszystkie trudy. Po zrealizowaniu wszystkich cz??ci programu odby?o si? spotkanie Namiestnictwa W?drowniczego pod przewodnictwem pwd. Grzegorza Chlewickiego. Wszyscy opu?cili, nast?pnego dnia o poranku, szko?? z u?miechem na twarzy, pi?kn? plakietk? przy mundurze i z prezentem pod pach?. Teraz pozosta?o tylko czeka? na ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, po ktrych mo?na zacz?? odliczanie do Wigilijki 2012.

Dh. Aleksandra Sordyl
pwd. Sonia Knapczyk HO
Hufiec Ziemi Wadowickiej

Ino mi si? nie zgub!

3 grudnia 2011 r. harcerze z Hufca Ziemi Wadowickiej mieli okazj? wzi?? udzia? w VII edycji popularnej Imprezy na Orientacj?. Tym razem baz? startow? zawodw by? Dworek Emila Zegad?owicza w Gorzeniu Grnym. Pomimo tego, ?e pogoda nie dopisywa?a nie zabrak?o wielu ch?tnych.

Czytaj więcej: Ino mi si? nie zgub!

Harcmiting

W sobot? 26.11.2011r. harcerze starsi i w?drownicy rywalizowali w tradycyjnym Harcmitingu - corocznej imprezie sportowej, organizowanej przez szczep "Halny". Wyniki Harcmitingu:

Harcerze Starsi

koszykwka:
1. 327 KDSH Bezdro?a im. Wawrzy?ca ?u?awskiego (szczep Orogen)
2. PKDSH Hadrenalien (szczep T?czowy)
3. 316 KDSH Legion im. Cichociemnych (szczep Unia)

pi?ka no?na:
1. PKDSH Hadrenalien (szczep T?czowy)
2. 316 KDSH Legion im. Cichociemnych (szczep Unia)
3. 377 KDSH Hikaru (szczep Halny)

siatkwka:
1. 316 KDSH Legion im. Cichociemnych (szczep Unia)
2. PKDSH Hadrenalien (szczep T?czowy)
3. 377 KDSH Hikaru (szczep Halny)

Zwyci?zc? konkursu strzeleckiego zosta? Cristian Danielewski ze szczepu Bartoszowcy

Zwyci?zc? i zdobywc? Pucharu Harcmitingu w kategorii Harcerze Starsi zosta?a PKDSH Hadrenalien ze szczepu T?czowy.


W?drownicy

koszykwka:
1. Reprezentacja szczepu T?czowy
2. Semper Fidelis ze szczepu Bartoszowcy
3. Reprezentacja szczepu Kolorowy

pi?ka no?na:
1. Semper Fidelis ze szczepu Bartoszowcy
2. Reprezentacja szczepu T?czowy
3. PKDW STOP (szczep Unia)

siatkwka:
1. Reprezentacja szczepu T?czowy
2. Semper Fidelis ze szczepu Bartoszowcy
3. PKDW STOP (szczep Unia)

Zwyci?zc? konkursu strzeleckiego zosta? Micha? Trestka ze szczepu Unia


Zwyci?zc? i zdobywc? Pucharu Harcmitingu w kategorii W?drownicy zosta?a reprezentacja szczepu T?czowy.

Gratulujemy!!!

Zjazd Hufca

W dniu 24.09.2011r. odby? si? Zjazd Hufca Krakw Nowa Huta. Delegaci udzielili absolutorium ust?puj?cej Komendzie Hufca, wybrali nowe w?adze oraz uchwalili Strategi? Hufca na lata 2011-2015.

Nowe w?adze Hufca:

Komenda:

phm. Jaros?aw Pora?ski HR - komendant
phm. Magdalena Mazgaj HO - zast?pca komendanta ds. pracy z kadr?
phm. Adam Madej HO - zast?pca komendanta ds. strategii i planowania
phm. Marek Balon HO - skarbnik hufca
phm. Agata B?benek HO - cz?onek komendy - szef biura
pwd. Marcin Stefa?ski HO - cz?onek komendy - gospodarz lokalu

Komisja Rewizyjna:

hm. Jacek Nawrocki HR - przewodnicz?cy
pwd. Marzena Zawili?ska HO - zast?pca przewodnicz?cego
hm. Ma?gorzata Janczur HR - sekretarz
phm. Grzegorz Fita HO - cz?onek komisji
pwd. Rados?aw Omieci?ski ?w. - cz?onek komisji

Czuwaj!

Analiza sk?adek

SK?ADKI 2013 - stanzaleg?o?ci na dzie? 31.12.2013

Lp.

HUFIEC

KW. I

KW. II

KW. III

KW. IV

DO WP?ATY
2013

1.

Andrychw

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Bochnia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Brzesko

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Gorcza?ski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Gorlice

0,00

0,00

236,13

458,40

694,53

6.

Jordanw

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

K?ty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Krakw - Krowodrza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Krakw - Nowa Huta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Krakw - Podgrze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Krakw - ?rdmie?cie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Krzeszowice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

My?lenice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Nowy S?cz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

Olkusz

0,00

550,54

1166,40

1166,40

2883,34

16.

O?wi?cim

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Podhala?ski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Podkrakowski

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.

Tarnw

0,00

0,00

0,00

2584,80

2584,80

20.

Trzebinia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.

Wieliczka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.

Ziemi Wadowickiej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

0,00

550,54

1402,53

4209,60

6162,67

Jubileusz 100-lecia tarnowskiego harcerstwa

Komenda Hufca ZHP Tarnwim. gen. Jzefa Bema
serdecznie zapraszana uroczysto??
Jubileuszu 100-lecia tarnowskiego harcerstwa,
ktra odb?dzie si?w dniu 5 listopada 2011 r. w Tarnowie

Czytaj więcej: Jubileusz 100-lecia tarnowskiego harcerstwa

22 pa?dziernika 2011 w Schronisku na G?odwce mia?o miejsce wyj?tkowe wydarzenie i to nie tylko w odniesieniu do terenu Podhala, ale ca?ej Polski.

Bo tak w?a?nie mo?na okre?li? zbirk? instruktorw i dru?ynowych z powiatw tatrza?skiego i nowotarskiego, ktrzy na swoim I Zje?dzie powo?ali Hufiec ZHP z siedzib? w Schronisku Harcerskim na G?odwce. Hufiec liczy obecnie 14 dru?yn, skupia 250 harcerek i harcerzy oraz 25 instruktorw z miejscowo?ci: Nowy Targ, Zakopane, Szaflary, Bia?ka Tatrza?ska, Ba?ska Ni?na, Skrzypne, Ochotnica Grna, Maruszyna, Rabka.

Czytaj więcej: Podhala?ski Hufiec ZHP - po 20 latach niebytu harcerze z Zwi?zku Harcerstwa Polskiego znw maj? na Po...

Skauci - zapomniane historie niezwyk?ych harcerzy

Hufiec ZHP Tarnw im. gen. Jzefa Bema w ramach obchodw jubileuszu 100-lecia tarnowskiego harcerstwa, zorganizowa? cykl nagra? Skauci zapomniane historie niezwyk?ych harcerzy, ktry emitowany jest w radiu RDN Ma?opolska. Na stronie internetowej www.stolat.tarnow.zhp.pl w dziale Multimedia dost?pne b?d? wszystkie nagrania.

Obecnie pos?ucha? mo?na pierwszej audycji dotycz?cej postaci Andrzeja Ma?kowskiego oraz Adama Cio?kosza.

Zapraszam do pos?uchania nast?pnej audycji, tym razem o Jerzym Braunie, ju? w pi?tek 21 pa?dziernika br. o godz. 17:15.

Hufiec ZHP Tarnw im. gen. Jzefa Bema w ramach obchodw jubileuszu 100-lecia tarnowskiego harcerstwa, zorganizowa? cykl nagra? Skauci zapomniane historie niezwyk?ych harcerzy, ktry emitowany jest w radiu RDN Ma?opolska. Na stronie internetowej www.stolat.tarnow.zhp.pl w dziale Multimedia dost?pne b?d? wszystkie nagrania.
Obecnie pos?ucha? mo?na pierwszej audycji dotycz?cej postaci Andrzeja Ma?kowskiego oraz Adama Cio?kosza. Zapraszam do pos?uchania nast?pnej audycji, tym razem o Jerzym Braunie, ju? w pi?tek 21 pa?dziernika br. o godz. 17:15.

Czytaj więcej: Skauci zapomniane historie niezwyk?ych harcerzy

[Rozmiar: 1931 bajtów][Rozmiar: 1931 bajtów][Rozmiar: 1931 bajtów]
Copyright 2011 by ZHP Chor?giew Krakowska. Designed by Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
Administracja: Zesp? ds. Internetu Chor?gwi Krakowskiej.
[Rozmiar: 1931 bajtów]
Facebook
Wikipedia
YouTube